Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna - wszystko co warto wiedzieć

Obowiązek stosowania kas fiskalnych co do zasady dotyczy wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Natomiast ustawodawca przewidział szereg zwolnień z posiadania kasy fiskalnej, a także wskazał rodzaje działalności, które bezwzględnie muszą korzystać z kasy fiskalnej. Czy kasa fiskalna jest niezbędna w działalności? Wszystko o kasie fiskalnej - przeczytaj w naszym artykule! 

Podmioty zobowiązane do stosowania kasy fiskalnej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazuje rodzaje działalności, które bezwzględnie zobowiązane są do stosowania kasy fiskalnej.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej występuje wówczas, gdy podatnik dokonuje na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych dostaw:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Bezwzględny obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy także świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Jak stanowi wyżej wspomniane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

Ważne!

Z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zwolnieni zostali podatnicy, u których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Natomiast w przypadku podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w poprzednim roku podatkowym mogą oni skorzystać ze wspomnianego zwolnienia, jeśli z tytułu dokonywanej sprzedaży osiągnięty obrót nie przekroczył w proporcji do okresu wykonywania działalności w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Przykład 1.

Podatnik, który rozpoczął działalność 20 października 2017 roku, dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej 25 października 2017 roku. Ile wynosi limit obrotów uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Kwota limitu: 20 000 zł

Liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku: 67

Liczba dni w roku podatkowym: 365

20 000 zł x (67 dni/365 dni) = 3671,23 zł

Po przekroczeniu limitu w kwocie 3671,23 zł podatnik będzie zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej.

Sprzedaż wysyłkowa a kasa fiskalna

Zgodnie z punktem 38 załącznika do Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu z kasy podlega dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za dostawę towarów za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Innymi słowy, podatnik, który dokonuje sprzedaży wysyłkowej w celu skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

  • każda zapłata musi być otrzymana za pośrednictwem poczty, banku czy też spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

  • podatnik musi prowadzić ewidencję bądź posiadać dowody zapłaty, z których wynika, kto jest nabywcą towaru oraz co jest przedmiotem transakcji.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej mogą skorzystać z ulgi na jej zakup.

Ważne!

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą odliczyć od podatku VAT kwotę przeznaczoną na jej zakup pod warunkiem, że została ona zgłoszona na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku ewidencjonowania). Przy czym podatnik może dokonać odliczenia 90% ceny zakupu (bez podatku VAT), jednak nie więcej niż 700 zł.

W celu uzyskania zwrotu za zakup kasy fiskalnej podatnik musi spełnić poniższe wymogi:

  • posiadać dowód zapłaty całej należności,

  • rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie nie później niż w obowiązującym terminie,

  • przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie złożyć w urzędzie skarbowym pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania.

Podatnik może dokonać odliczenia ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczął ewidencjonowanie na niej sprzedaży lub w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Sposób dokonywania odliczenia uzależniony jest od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego, czy też podatek należny jest równy bądź też niższy od naliczonego.

W sytuacji, gdy:

  • kwota podatku należnego jest równa lub większa od przysługującej kwoty zwrotu za zakup kasy fiskalnej, możliwe jest odliczenie jednorazowo całości w jednej deklaracji VAT,

  • kwota podatku należnego jest mniejsza niż przysługujący zwrot za zakup kasy fiskalnej, możliwe jest rozliczenie ulgi tylko do wysokości podatku podlegającego wpłacie do US, resztę można rozliczyć w następnych deklaracjach,

  • w danym okresie rozliczeniowym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, to podatnik może ubiegać się w danej deklaracji VAT o przesłanie na konto bankowe zwrotu za zakup kasy fiskalnej w wysokości :

  • 25% kwoty przysługującej do zwrotu jednak nie więcej niż 175 zł - jeśli podatnik rozlicza VAT w okresach miesięcznych,

  • 50% kwoty przysługującej do zwrotu jednak nie więcej niż 350 zł - jeśli podatnik rozlicza VAT kwartalnie.

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowców

Przedsiębiorca, który nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i został zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, może ubiegać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej, poprzez złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty należnej podatnikowi na rachunek bankowy podatnika bądź na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.

Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT:

W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.