0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna – czy obniża podstawę wymiaru?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem matką czwórki małoletnich dzieci i jednocześnie założyłam własną firmę oraz korzystam z ulgi na start w ZUS-ie. Czy przysługuje mi nowe wsparcie dla rodzin, czyli ulga dla rodzin z 4 dzieci? Jeżeli tak, czy ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna mają na siebie wpływ? Czy jeśli nie przekroczę limitu dochodu, to jestem zwolniona zarówno z płacenia zaliczek na PIT, jak i składki zdrowotnej?

Aleksandra, Łódź

 

Ustawodawca doprecyzował m.in., których przychodów nie wyłącza się przy ustalaniu podstawy składki zdrowotnej. W katalogu tym znalazło się odniesienie m.in. do przychodów uzyskanych do wysokości ulgi dla rodzin 4+.

Ulga dla rodzin 4+, czyli dla kogo?

Ulga podatkowa dla rodzin z 4 dzieci przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorca jako formę opodatkowania działalności wybrał skalę podatkową, czyli zasady ogólne, podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT ulgą dla rodzin 4+ objęte są przychody do wysokości 85 528 zł uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zleceń;
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz gdy stosowana jest obniżona stawka podatku w ramach ulgi IP BOX.

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje przychodów z tytułu umowy o dzieło.
Dodatkowo dzieci, które wliczają się do ulgi dla rodziny 4+, muszą być:

 • małoletnie;
 • pełnoletnie i na podstawie decyzji otrzymują zasiłek lub rentę socjalną;
 • pełnoletnie przed ukończeniem 25. roku życia, które jeszcze się uczą.

Szczegółowe omówienie warunków związanych z kwalifikacją dzieci do ulgi dla rodzin 4+ znajduje się w artykule: Ulga dla rodzin 4+ a działalność gospodarcza.

Ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna – czy można nie płacić składki?

Nie ma możliwości, aby przedsiębiorca, który nie ma zawieszonej działalności, nie płacił chociaż minimalnej wartości składki zdrowotnej wynoszącej w 2024 roku:

 • 314,10 zł – w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego dla stycznia 2024 roku;
 • 381,78 zł - w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego od lutego 2024 do stycznia 2025 roku;
 • 419,46 zł – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.[/alert-info]

Składka zdrowotna a ulga dla rodzin 4+ na ryczałcie

Przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie opłacają składkę zdrowotną w wartości zaliczanej do jednego z trzech progów, który uzależniony jest od wysokości uzyskanego przychodu w 2024 roku:

 • do 60 000 – składka zdrowotna wynosi 419,46 zł;
 • między 60 000 a 300 000 – składka zdrowotna wynosi 699,11 zł;
 • powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna wynosi 1258,39 zł.

Do weryfikacji, w którym progu składki zdrowotnej znajduje się podatnik, należy wziąć pod uwagę uzyskane od początku roku przychody pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 81 ust. 2g ustawy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do przychodów tych nie zalicza się przychodów zwolnionych z opodatkowania z wyjątkiem m.in. przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT (objętych ulgą dla rodzin 4+).
Oznacza to, że przychody do wysokości limitu ulgi dla rodzin 4+ nadal wliczają się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna przy podatku liniowym i skali podatkowej

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest dochód z działalności gospodarczej rozumiany jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Dochód ten dodatkowo pomniejszany jest o kwotę opłaconych w tym roku składek społecznych (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów). 

Zgodnie z art. 81 ust. 2c pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustalając dochód będący podstawą wymiaru składki zdrowotnej, nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z wyjątkiem m.in. przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT (objętych ulgą dla rodzin 4+).
Łatwo zauważyć, że w odniesieniu do przychodów mieszczących się w ramach ulgi dla rodzin 4+ (czyli do wysokości limitu 85 528 zł) nie wprowadzono wyłączenia ich z kalkulacji składki zdrowotnej. Nie ma w tym przypadku znaczenia forma opodatkowania stosowana przez przedsiębiorcę, ponieważ przychody, które mieszczą się w limicie ulgi dla rodzin z 4 dzieci, wliczają się w podstawę wymiaru składki zdrowotnej.
Przychody objęte ulgą dla rodzin 4+ nie są wyłączone z podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dlatego może wystąpić sytuacja, w której podatnik nie będzie płacił podatku dochodowego, natomiast będzie zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej w kwocie wyższej niż minimalna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów