0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna – czy obniża podstawę wymiaru?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem matką czwórki małoletnich dzieci i jednocześnie od 1 kwietnia 2022 roku założyłam własną firmę oraz korzystam z ulgi na start w ZUS-ie. Czy przysługuje mi nowe wsparcie dla rodzin, czyli ulga dla rodzin z 4 dzieci? Jeżeli tak, czy ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna mają na siebie wpływ? Czy jeśli nie przekroczę limitu dochodu, to jestem zwolniona zarówno z płacenia zaliczek na PIT, jak i składki zdrowotnej?

Aleksandra, Łódź

 

Od 6 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ustawodawca doprecyzował m.in., których przychodów nie wyłącza się przy ustalaniu podstawy składki zdrowotnej. W katalogu tym znalazło się odniesienie m.in. do przychodów uzyskanych do wysokości ulgi dla rodzin 4+.

Ulga dla rodzin 4+, czyli dla kogo?

Ulga podatkowa dla rodzin z 4 dzieci przysługuje w sytuacji, gdy przedsiębiorca jako formę opodatkowania działalności wybrał skalę podatkową, czyli zasady ogólne, podatek liniowy lub opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT ulgą dla rodzin 4+ objęte są przychody do wysokości 85 528 zł uzyskane:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;

 • z umów zleceń;

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz gdy stosowana jest obniżona stawka podatku w ramach ulgi IP BOX.

Ulga dla rodzin 4+ nie obejmuje przychodów z tytułu umowy o dzieło.
Dodatkowo dzieci, które wliczają się do ulgi dla rodziny 4+, muszą być:

 • małoletnie lub

 • pełnoletnie i na podstawie decyzji otrzymują zasiłek lub rentę socjalną,

 • pełnoletnie przed ukończeniem 25. roku życia, które jeszcze się uczą.

Szczegółowe omówienie warunków związanych z kwalifikacją dzieci do ulgi dla rodzin 4+ znajduje się w artykule: Ulga dla rodzin 4+ a działalność gospodarcza.

Ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna – czy można nie płacić składki?

Nowelizacja składki zdrowotnej dotyczy sposobu ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla wszystkich form opodatkowania. Co ważne, trzeba mieć na uwadze, że ustawa podpisana przez prezydenta 5 kwietnia 2022 roku jest jedynie doprecyzowaniem obowiązujących dotychczas przepisów w niektórych obszarach, takich jak np. ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna.

Nie ma możliwości, aby przedsiębiorca, który nie ma zawieszonej działalności, nie płacił chociaż minimalnej wartości składki zdrowotnej wynoszącej w 2022 roku:

 • 270,90 zł – w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego;

 • 335,94 zł – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Składka zdrowotna a ulga dla rodzin 4+ na ryczałcie

Przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie opłacają składkę zdrowotną w wartości zaliczanej do jednego z trzech progów, który uzależniony jest od wysokości uzyskanego przychodu w 2022 roku:

 • do 60 000 – składka zdrowotna wynosi 335,94 zł;

 • między 60 000 a 300 000 – składka zdrowotna wynosi 559,89 zł;

 • powyżej 300 000 zł – składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł.

Nowelizacja składki zdrowotnej jest doprecyzowaniem dotychczasowych przepisów obowiązujących od początku 2022 roku. Dotychczas do weryfikacji, w którym progu składki zdrowotnej znajduje się podatnik, należało wziąć pod uwagę uzyskane od początku roku przychody pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 81 ust. 2g ustawy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do przychodów tych nie zalicza się przychodów zwolnionych z opodatkowania z wyjątkiem m.in. przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT (objętych ulgą dla rodzin 4+).
Oznacza to, że od 6 kwietnia 2022 roku przychody do wysokości limitu ulgi dla rodzin 4+ nadal wliczają się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Ulga dla rodzin 4+ a składka zdrowotna przy podatku liniowym i skali podatkowej

Dotychczas podstawą wymiaru składki zdrowotnej był dochód z działalności gospodarczej rozumiany jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Dochód ten dodatkowo pomniejszany był o kwotę opłaconych w tym roku składek społecznych (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów). 

W nowym brzmieniu art. 81 ust. 2c pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustalając dochód będący podstawą wymiaru składki zdrowotnej, nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z wyjątkiem m.in. przychodów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT (objętych ulgą dla rodzin 4+).
Łatwo zauważyć, że w odniesieniu do przychodów mieszczących się w ramach ulgi dla rodzin 4+ (czyli do wysokości limitu 85 528 zł) ustawa podpisana przez prezydenta nie wprowadziła zmian. Nie ma w tym przypadku znaczenia forma opodatkowania stosowana przez przedsiębiorcę, ponieważ przychody, które mieszczą się w limicie ulgi dla rodzin z 4 dzieci, wliczają się w podstawę wymiaru składki zdrowotnej.
Zarówno przed 6 kwietnia, jak i od tej daty przychody objęte ulgą dla rodzin 4+ nie są wyłączone z podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dlatego może wystąpić sytuacja, w której podatnik nie będzie płacił podatku dochodowego, natomiast będzie zobowiązany do zapłaty składki zdrowotnej w kwocie wyższej niż minimalna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów