Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty egzekwowania wierzytelności z pominięciem komornika

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zawiera uregulowanie wynagrodzenia komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Zgodnie z ustawą, komornik pobiera kwotę 15% wartości egzekwowanego świadczenia, a ponadto kwota ta nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż 30 – krotność wartości miesięcznego wynagrodzenia - takie koszty egzekwowania wierzytelności są zdecydowanie wysokie. 

Koszty egzekwowania wierzytelności bez udziału komornika

Dłużnik, chcąc uniknąć prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko niemu, może zawrzeć ugodę z wierzycielem w przedmiocie dobrowolnej spłaty zadłużenia osobiście do rąk wierzyciela. Jeśli wierzyciel zgodzi się na taką propozycję dłużnika, wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego do komornika. Niewątpliwie jest to korzystne rozwiązanie w uwagi chociażby na koszty egzekwowania wierzytelności, gdyż w takim przypadku opłata, którą pobierze komornik, będzie wynosiła 5% należności liczone od należności, które miały zostać egzekwowane. Jeżeli zaś porozumienie zawarte pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem doszło do skutku jeszcze przed doręczenia pisma o wszczęciu postępowania, opłata jaką należy uiścić komornikowi wyniesie 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Koszty egzekwowania wierzytelności a umorzenie postępowania 

W przypadku, gdy dłużnik dokona całkowitej spłaty swojego wierzyciela a ten nie wystąpi z wnioskiem o umorzenie postępowania do komornika, umorzenie takie nastąpi z urzędu. Na mocy art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w innych przypadkach umorzenia postępowania egzekucyjnego, niewymienionych we wskazanym artykule, komornik nie pobiera opłaty od niewyegzekwowanej części świadczenia. Innymi słowy, komornik nie może żądać od dłużnika zapłaty jakichkolwiek opłat z uwagi na to, że żadna kwota nie została przez niego wyegzekwowana