0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty upomnienia - czy zalicza się je do kosztów uzyskania przychodu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ciągu prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorcy może zdarzyć się nie uregulować w terminie swoich zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Jest to w wielu przypadkach związane z otrzymaniem należności od nabywców usług i towarów z dużym opóźnieniem lub też często z niedopatrzenia podatnika. Z tytułu nieuregulowanych zobowiązań podatkowych, organy skarbowe sporządzają dla podatników upomnienia, a następnie kosztami ich sporządzenia obarczają podatników. Czy poniesione przez przedsiębiorcę koszty upomnienia spełniają definicję kosztu uzyskania przychodu? Czy można nimi pomniejszyć przychód podatkowy? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w poniższym artykule.

Koszt uzyskania przychodu - definicja

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia jego źródła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przy czym za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się wydatków wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.  

Odsetki oraz koszty upomnienia a spełnienie definicji kosztu uzyskania przychodu

Organy podatkowe mają obowiązek naliczenia odsetek podatkowych, kiedy podatnik nie wywiązuje się ze zobowiązania w wyznaczonym terminie. Naliczenie odsetek i dodatkowych opłat, w postaci kosztów upomnienia jest efektem niedopilnowania przez podatnika, stąd też nie powinny być księgowane w kosztach podatkowych.

Między poniesionym kosztem odsetek oraz upomnień, a osiąganym przez podatnika przychodem w ramach działalności gospodarczej nie istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Koszty, jakie przedsiębiorca ponosi na uregulowanie dodatkowych zobowiązań podatkowych w postaci odsetek oraz kosztów upomnienia, nie spełniają definicji kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 23 ust. 1 pkt 18 Ustawa o PIT
„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodu (...) odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Do należności budżetowych zalicza się:
- wszelkiego rodzaju podatki oraz opłaty (opłata skarbowa, targowa, miejscowa, administracyjna),
- odsetki naliczane od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok (naliczone i zapłacone na podstawie art. 22e ust. 1 pkt 4 ustawy i PIT),
- inne należności publicznoprawne, co do których przepisy prawa wyraźnie stanowią, że są one dochodem budżetu państwa albo dochodem budżetów jednostek samorządu terytorialnego, np. cła”.

Przykład 1.

Pani Joanna nie dokonała wpłaty podatku VAT należnego za styczeń 2018 roku. W związku z tym została obciążona kosztami upomnienia otrzymanego od urzędu skarbowego. Czy wydatek poniesiony na pokrycie kosztów upomnienia i odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty będzie można zaksięgować w kosztach podatkowych?

Uregulowanie opłaty za koszty upomnienia i odsetki nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu. Wydatek ten nie może zostać uznany za uzasadniony i związany z osiągnięciem przychodu w ramach prowadzonej działalności. Koszty upomnienia są traktowane na równi z karą za niewywiązanie się ze swoich obowiązków rozliczeniowych w terminie. Dlatego też, Pani Joanna nie powinna pomniejszać przychodu o naliczone koszty upomnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów