Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek należny a naliczony - poznaj różnicę

Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do płacenia do urzędu skarbowego zobowiązania zwanego podatkiem należnym, wynikającego z generowanych przychodów. Bezpośrednio z nim związany jest podatek naliczony, który pomniejsza podatek należny. Te dwa pojęcia są ze sobą często mylone, jednak warto się im bliżej przyjrzeć, gdyż ich znajomość może przyczynić się do wprowadzenia korzystnych rozwiązań finansowych w firmie. Podatek należny a naliczony - zobacz, czym się od siebie różnią.

Podatek należny - co to takiego?

VAT należny to wartość podatku wynikająca ze sprzedaży towarów lub usług. Podatek ten „należy się” Skarbowi Państwa. Jego wysokość zależy od ceny netto oraz stawki podatku VAT.

Ważne!

Podatek VAT = cena netto * stawka podatku VAT

Zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Podatek naliczony - co to takiego?

Polskie prawo umożliwia przedsiębiorcom zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, który obejmuje daninę płaconą przez właściciela firmy z tytułu nabytych towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 86 ustawy o  VAT kwotę podatku naliczonego stanowi:

  • wysokość podatku, który przedsiębiorca musiał zapłacić za zakup towarów, materiałów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - podatek musi być potwierdzony fakturą,

  • suma podatku wynikająca z dokumentu celnego oraz deklaracji importowej - w przypadku importu towaru,

  • zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną,

  • kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca oraz świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca. W tym przypadku naliczony podatek należny można uwzględnić w rejestrze VAT sprzedaży oraz zakupu.

W stanie prawnym od 1 stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. W związku z tym moment wystawienia faktury nie ma tutaj znaczenia.

Komu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT?

Prawo odliczenia podatku VAT nie jest dostępne dla każdego. Przywilej ten przysługuje czynnym podatnikom VAT. Natomiast nie mogą z niego korzystać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty zwolnione z podatku VAT.

Ponadto przepis nie dotyczy wszystkich transakcji. Co do zasady podatku nie można odliczyć w przypadku kosztów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ustawodawca wymienia także konkretne zdarzenia, które nie uprawniają do obniżenia podatku należnego - należy do nich m.in. nabycie usług noclegowych oraz gastronomicznych.