0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nakaz zapłaty z weksla - postępowanie sądowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystanie z weksli w obrocie gospodarczym tworzy dużą pewność po stronie wierzycieli wekslowych. W poniższym artykule skupimy się na korzyściach występujących na etapie ewentualnego sądowego odzyskiwania należności z weksla oraz opiszemy jak działa nakaz zapłaty z weksla.

Jak napisać pozew sądowy w sprawie roszczenia z weksla?

Przede wszystkim główną korzyścią wynikająca z weksla w postępowaniu jest możliwość wnioskowania o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Należy w tym miejscu pamiętać, że nie jest ono obligatoryjne – to powód powinien wyraźnie wnioskować do sądu w pozwie o wydanie nakazu zapłaty.

Do pozwu zgodnie z art. 485 § 4 kodeksu postępowania cywilnego konieczne jest dołączenie oryginalnego weksla. Jego brak skutkuje wezwanie do przedłożenia, a w przypadku braku dołączenia w wyznaczonym terminie sąd zwróci pozew. Konieczne jest także przedłożenie wezwanie do zapłaty.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawie z weksla?

Postępowanie nakazowe toczy się w sposób niejawny – bez udziału stron. Nie odbywają się rozprawy. Sąd w trakcie postępowania zbada czy prawdziwość i treść weksla nie nasuwają wątpliwości. Zbada również warunki formalne powstania weksla np. dokument niezawierający określenia "weksel" nie jest wekslem. Sąd z urzędu kontroluje formalną ważność weksla, dlatego należy szczególną uwagę położyć na korzystanie w obrocie z poprawnych weksli (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2004 r.  V CK 60/2004).

Czy konieczna jest klauzula wykonalności?

Jeszcze istotniejsza dla wierzycieli wekslowych jest możliwość określona w art. 492 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu przewidzianego do zaspokojenia roszczenia (dwa tygodnie). Niezależnie zatem, czy pozwany wniesie zarzuty od takiego nakazu, po nadaniu takiemu nakazowi klauzuli wykonalności będzie on stanowił tytuł wykonawczy do wszczęcia egzekucji. Także po wniesieniu przez pozwanego prawidłowych zarzutów.

Nakaz zapłaty z weksla - zalety w postępowaniu egzekucyjnym

Bardzo często wykorzystywane w przypadku nakazów zapłaty z weksla jest zabezpieczenie, które pozwala szybko zająć majątek dłużnika, zanim dojdzie do postępowania egzekucyjnego. Taki nakaz bez klauzuli jest natychmiastowo wykonalny, zabezpieczenie można ustanowić przez komornika np. poprzez zajęcie środków na rachunku bankowym jeszcze tego samego dnia, kiedy otrzymano nakaz zapłaty z weksla. Jednak te środki zastaną przekazane wierzycielowi dopiero po zakończeniu sprawy. Do tego czasu pozostaną w depozycie sądowym. Wadą zabezpieczenia jest wysokość opłaty (2% długu), którego nie można doliczyć sobie do kwoty zajmowanej zabezpieczeniem, podobnie jak doliczyć nie można przyszłych kosztów prowadzenia egzekucji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów