Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie a świadczenie usług budowlanych

Rok 2017 to rok wielu zmian na gruncie VAT, w zakresie odwrotnego obciążenia. Co ważne katalog czynności rozliczanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia został znacznie poszerzony i swoim zakresem i objął m.in. usługi budowlane. Sprawdźmy, które usługi budowlane i w jakich sytuacjach obejmuje odwrotne obciążenie!

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych - warunki

Aby usługi budowlane podlegały procedurze odwrotnego obciążenia należy spełnić przesłanki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT:

  • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,
  • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, mający status podwykonawcy,
  • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Ważne!

Zgodnie z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT w przypadku usług budowlanych z załącznika nr 14 do procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Ważne!

W celu sprawdzenia czy nabywca jest czynnym podatnikiem VAT warto skorzystać z usługi udostępnionej przez Ministerstwo Finansów: Usługa “Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT”.

Zakres usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

Do tej pory objęte procedurą odwrotnego obciążenia były tylko i wyłącznie usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. W związku z poszerzeniem katalogu usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowego załącznika nr 14 do ustawy, który zawiera pełen wykaz usług (w tym usług budowlanych) objętych mechanizmem revers charge (odwrotne obciążenie) w obrocie krajowym.

Ważne!

Na końcu artykułu znajduje się tabela z pełnym wykazem usług (w tym usług budowlanych) objętych mechanizmem revers charge (odwrotne obciążenie) w obrocie krajowym.

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem w deklaracji VAT

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem podlegają odpowiedniemu wykazaniu w deklaracjach VAT składanych zarówno przez sprzedawcę jak i przez nabywcę.

Rozliczenie przez sprzedawcę usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

Usługi budowlane objęte procedurą odwrotnego obciążenia sprzedawca musi wykazać zarówno w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K) oraz w informacji podsumowującej.

Ważne!

Od stycznia 2017 roku krajowe informacje podsumowujące VAT-27 należy składać za okresy miesięczne, jedynie w formie elektronicznej. Obowiązek ten będzie dotyczył również zwykłych deklaracji okresowych składanych przez podatników zobowiązanych do elektronicznego składania informacji podsumowujących. Więcej na ten temat w artykule: Tylko wysyłka elektroniczna deklaracji VAT od 2017 roku!

W przypadku okresowej deklaracji VAT sprzedawca jest zobowiązany do wykazania transakcji w części C w pozycji “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca)”. Dodatkowo transakcje te powinny zostać wykazane w krajowej informacji podsumowującej VAT-27 w części D “Informacja o świadczonych usługach do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy”.

Rozliczenie przez nabywcę zakupionych usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

Nabywca usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem jest zobligowany jedynie do ich wykazania w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K). Co ważne nabywca nie składa krajowej informacji podsumowującej.

W przypadku okresowej deklaracji VAT nabywca usługi z odwrotnym obciążeniem jest zobligowany do naliczenia podatku VAT wg stawki dla tego typu usług i wykazania transakcji w części C w pozycji “Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)”. W sytuacji gdy wydatek ma związek z działalnością opodatkowaną podatnik ma prawo do odliczenia VAT i wykazania go w części D.2. albo w pozycji “Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” albo w pozycji “Nabycie towarów i usług pozostałych”.

Przyczyny wprowadzenia procedury odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych

Jak wynika z objaśnień do znowelizowanych przepisów ustawy o VAT powodem dla którego objęto usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku dotyczące m.in. oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu pustych faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji).