Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy możemy skierować pozew w postępowaniu nakazowym

Fundamentalnym warunkiem możliwości rozpoznawania sprawy w postępowaniu nakazowym jest dysponowanie przez wierzyciela takim materiałem dowodowym, który przekona sąd do wydania nakazu zapłaty. Istotą postępowania nakazowego jest wydanie nakazu zapłaty w sprawach oczywistych, nie budzących żadnych wątpliwości co do słuszności złożonego pozwu wraz z dokumentami potwierdzającymi słuszność dochodzonego roszczenia. Jest to o tyle korzystne rozwiązanie, gdyż nie jest konieczne przeprowadzanie rozprawy ani bezpośredni kontakt stron w postępowaniu. Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu jednoosobowym a następnie doręcza go stronom wraz z wnioskiem o ukaranie. Niewątpliwie wpływa to nie tylko na zminimalizowanie kosztów względem tradycyjnego procesu, ale również w znacznym stopniu przyśpiesza całą procedurę. Zatem jak złożyć pozew w postępowaniu nakazowym?

Postępowanie nakazowe - kiedy można z niego skorzystać

Rozważmy teraz kiedy możemy skorzystać z przywileju rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym. Szczegółowe uregulowania dotyczące tej materii znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego. Na początku należy podkreślić, iż postępowanie nakazowe ma charakter fakultatywny i to do wierzyciela należy decyzja w jakim rodzaju postępowania sądowego chce dochodzić swoich roszczeń. Jeżeli jednak wierzyciel zdecyduję się na postępowanie w trybie nakazowym, powinien mieć świadomość, że aby w ogóle sąd rozpatrzył jego sprawę, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  1. Żądanie, które jest dochodzone w pozwie musi być roszczeniem pieniężnym (dochodzenie zapłaty konkretnej sumy pieniężnej) lub świadczeniem innych rzeczy zamiennych (w tym przypadku chodzi o sytuację, w której roszczenie ukierunkowane jest na konkretną rzecz materialną, przy czym nie musi być to rzecz oznaczona co do tożsamości jednakże powinna być identyczna z dochodzoną w pozwie).

  2. Na potwierdzenie dochodzonego roszczenia muszą być przedstawione ewidentne dowody jego słuszności. Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo formułuje katalog dokumentów jakie należy przedstawić. Należy przyjąć, że jest to katalog zamknięty to znaczy, że tylko i wyłącznie na podstawie niżej wymienionych dokumentów sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Dokumentami potwierdzającym słuszność dochodzonego roszczenia, które muszą być koniecznie dołączone do wnoszonego pozwu są:

  • dokument urzędowy – zgodnie z literą prawa stanowi dowód tego co zostało w nim urzędowo poświadczone i został sporządzony przez organ władzy publicznej lub inny organ państwowy,

  • zaakceptowany przez dłużnika rachunek – w tym przypadku dowód może stanowić faktura podpisana przez dłużnika lub inną osobę uprawnioną do odbioru,

  • wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu – w przypadku ugody, która stanowi potwierdzenie przez dłużnika istnienia roszczenia względem niego,

  • zaakceptowanie przez dłużnika żądania zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym – sytuacja w której dłużnik upoważnił wierzyciela do wydania polecania zapłaty z jego konta bankowego. Istotne jest, że takie upoważnienie powinno mieć formę pisemną (z podpisem dłużnika lub osoby go reprezentującej),

  • weksel, czek, warrant lub rewers, których autentyczność nie budzi żadnych wątpliwości,

  • umowa, dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,

  • w przypadku, gdy wierzycielem jest bank, dokument taki stanowić może wyciąg z ksiąg bankowych podpisany przez osoby upoważnione oraz opatrzony pieczęcią banku wraz z dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Ważną rzeczą o której trzeba pamiętać, to złożenie powyżej wymienionych dokumentów w formie oryginału lub odpisu dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione (notariusz, radca prawny, adwokat). Wyjątek stanowią weksel, czek, warrant, rewers – te dokumenty muszą być złożone w oryginale.