0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód osobowy w firmie a rozliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód osobowy to podstawowy środek transportu wykorzystywany w firmie zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i jego pracowników. W jaki sposób należy dokonywać odliczenia podatku VAT w przypadku wykorzystania pojazdów użytkowanych wyłącznie w działalności oraz zarówno w działalności, jak i do celów prywatnych? Odpowiedź w artykule!

Samochód osobowy - definicja

Zgodnie z art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod pojęciem samochodu osobowego należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wyjątkiem jest:

 1. pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazd samochodowy, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazd specjalny, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy;
 4. pojazd samochodowy określony w art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli określone przez rozporządzenie inne pojazdy samochodowe, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika).

Samochód osobowy w firmie a pełne odliczenie VAT

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych jedynie do celów firmowych przedsiębiorcy mają prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych oraz ich nabycia. Warunkiem, który należy spełnić aby móc odliczyć 100% VAT od samochodów osobowych, jest:

 • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7 (podatnicy, którzy już dokonali zgłoszenia, nie muszą go ponawiać),
 • prowadzenie kilometrówki dla celów VAT,
 • wprowadzenie zasad użytkowania pojazdu (np. w formie regulaminu).

Przykład 1.

Podatnik wykorzystuje w działalności samochód osobowy - firmowy, który jest wpisany jako środek trwały i został określony jako wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą, a więc został zgłoszony do urzędu skarbowego i podatnik prowadzi kilometrówkę do VAT. W firmie wprowadzono też regulamin korzystania z niego.

Faktura kosztowa opiewa na kwotę 100 zł netto, 23 zł podatku VAT, 123 zł brutto. W związku z tym, iż podatnik spełnia warunki do odliczenia 100% podatku VAT może ująć wartość podatku w kwocie 23 zł w rejestrze zakupów VAT.

Samochód osobowy w firmie a 50-procentowe odliczenie VAT

Samochód osobowy użytkowany do celów mieszanych, zarówno firmowych, jak i prywatnych, daje podatnikowi prawo do 50% odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa. W przypadku mieszanego użytkowania pojazdu podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku VAT oraz zgłaszania formy użytkowania pojazdu do urzędu skarbowego.

Przykład 2.

Pan Jan w prowadzonej działalności gospodarczej posiada samochód osobowy - firmowy, który użytkowany jest w sposób mieszany. W ramach dojazdu do kontrahenta Pan Jan dokonał zakupu paliwa do pojazdu. Faktura opiewa na kwotę 200 zł netto, 46 zł podatku VAT, 246 zł brutto. 

W związku z tym, że samochód osobowy wykorzystywany jest w sposób mieszany, Pan Jan ma prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% podatku wykazanego na fakturze, czyli w rejestrze VAT zakupów zostanie ujęta kwota 23 zł, natomiast w kosztach uzyskania przychodu wydatek zostanie ujęty w wysokości odpowiadającej 75% kwoty netto + 50% nieodliczonego podatku VAT czyli do KPiR trafi kwota w wysokości 167,25 zł obliczona następująco: (200 zł netto + 23 zł nieodliczony VAT) * 75%. 

Samochód osobowy w firmie - księgowanie wydatków eksploatacyjnych w systemie wFirma.pl

Aby zaksięgować poniesiony wydatek związany z eksploatacją pojazdu w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT następnie w wyświetlonym oknie należy wypełnić wymagane pola zgodnie z fakturą zakupu oraz wybrać odpowiedni RODZAJ WYDATKU » ZAKUP PALIWA lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU oraz pojazd, z którym związany jest wydatek.samochód osobowy

Po zapisaniu wydatek automatycznie zostanie ujęty w KPiR w kol. 13 - pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów zgodnie z przysługującym prawem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów