0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2017

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem Ordynacji podatkowej obniżone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 50% stawki podstawowej. Zmiana ta nastąpiła po sześciu latach w których to obniżona stawka wynosiła 75% stawki podstawowej (okres obowiązywania od 01.01.2009 do 31.12.2015).

Prawo do skorzystania z niższego oprocentowania zaległości podatkowych mają podatnicy którzy łącznie spełnią dwa warunki:

  • złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  • dokonają zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

obniżonych odsetek od zaległości podatkowych nie mogą skorzystać podatnicy, których korekta deklaracji:

  • została dostarczona po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej,

  • została złożona po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
  • została dokonywana w wyniku czynności sprawdzających.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (50%) prezentuje poniższa tabela:

Okres obowiązywania

Wysokość stawki

01.01.2017 r -

4%

Na podstawie Ordynacji podatkowej nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - w 2017 r. jest to kwota 8,70 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów