0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych - 2016

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem Ordynacji podatkowej obniżone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 50% stawki podstawowej. Zmiana ta nastąpiła po sześciu latach w których to obniżona stawka wynosiła 75% stawki podstawowej (okres obowiązywania od 01.01.2009 do 31.12.2015).

Prawo do skorzystania z niższego oprocentowania zaległości podatkowych mają podatnicy którzy łącznie spełnią dwa warunki:

  • złożą prawnie skuteczną korektę deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

  • dokonają zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (50%) prezentuje poniższa tabela:

Okres obowiązywania

Stawka

01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

4%

Z uwagi na nowe zasady, według których podatnik może skorzystać z preferencyjnej stawki oprocentowania odsetek od zaległości, które weszły w życie od 01.01.2016 r., według przepisów przejściowych stawkę 75% w roku 2016 stosuje do zaległości powstałych przed 01.01.2016 r., ujawnionych po korekcie w roku 2017.

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych (75%) prezentuje poniższa tabela:

Okres obowiązywania

Stawka

01.01.2016 r. - 30.06.2016 r. 

6,00%

Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;

  • złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
  • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Na podstawie Ordynacji podatkowej nie uiszcza się odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej - w 2016 r. jest to kwota 8,70 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów