0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT ze specyfikacji - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o podatku od towarów i usług precyzuje kiedy i na podstawie jakich dokumentów podatnik ma prawo odliczyć kwotę podatku VAT. Zgodnie z zawartymi w niej zapisami, podstawowym dokumentem, uprawniającym do rozliczenia podatku VAT,  jest faktura. czy możliwe jest odliczenie VAT ze specyfikacji? Sprawdź!

Definicja faktury

Pojęcie faktury zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 31 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem przez fakturę rozumie się “dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie”

W przypadku braku jakiegokolwiek z elementów, wymaganych przez przepisy  w określonych sytuacjach, dokument nie zostanie uznany za fakturę, a co za tym idzie - odbiorca nie będzie mógł na jego podstawie odliczyć podatku.

Elementy faktury

Zgodnie z przepisami dokument ten powinien zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

 • numery NIP sprzedawcy i nabywcy,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym można podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,

 • nazwę (rodzaj) sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,

 • miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,

 • wartość netto towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż,

 • stawki podatku VAT,

 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,

 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,

 • kwotę należności ogółem.

Nie zawsze jednak faktura musi zawierać wszystkie wymienione elementy. Ustawodawca określił bowiem kiedy i jakich danych dokument może nie zawierać, by mimo to zostać uznany za fakturę.

Odliczenie VAT ze specyfikacji

W obowiązkowych elementach, które powinna zawierać faktura, ustawodawca nie wymienił samego wyrazu ‘faktura’. W związku z tym dokument, niezatytułowany jako faktura, w rozumieniu prawa - również za fakturę może zostać uznany. Najważniejsze by zawierał wszystkie wymagane w danej sytuacji dane.

Reasumując, w myśl ustawy o VAT - dokument nazwany np. specyfikacją, który zawiera wszystkie obowiązkowe elementy faktury, może zostać uznany za fakturę, a podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na dokumencie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów