0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zbiorcze faktury korygujące w praktyce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na gruncie przepisów podatkowych przedsiębiorcy moją możliwość wystawiać zbiorcze faktury korygujące. Tym samym jedna taka faktura może korygować kilkadziesiąt faktur wystawionych w przeszłości. Sprawdź, kiedy można wystawić zbiorczą korektę!

Faktury korygujące - kiedy można wystawić?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT fakturę korygującą przedsiębiorca może wystawić, gdy:

 • udzielono rabatu,

 • udzielono upustów czy obniżek cen,

 • dokonano zwrotu towarów i opakowań,

 • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty,

 • podwyższono cenę  lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktury korygujące -  jakie dane powinny zwierać?

Dane, które powinny zostać zawarte na fakturze korygującej ustawodawca wprost określił w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Są nimi:

 • określenie FAKTURA KORYGUJĄCA lub KOREKTA;

 • numer kolejny oraz data wystawienia;

 • dane zawarte na fakturze, której dotyczy korekta:

  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 a więc: datę wystawienia, numer faktury, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy i numery NIP, datę sprzedaży,

  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

 • powód korekty;

 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

 • w przypadkach innych niż wskazane powyżej - prawidłową treść korygowanych pozycji.

A może zbiorcze faktury korygujące?

Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca udziela upustu lub obniża cenę w stosunku wszystkich dostaw towarów (świadczenia usług) na rzecz tego samego odbiorcy w danym okresie może wystawić zbiorcze faktury korygujące. Wówczas taki dokument powinien dodatkowo zawierać okres, do którego odnosi się udzielony upust lub obniżka. Jednak w tej sytuacji na fakturze można pominąć takie elementy jak:

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty czy

 • nazwy towarów lub usługi objętych korektą.

To, że na fakturze korygującej wystawionej w związku z obniżką ceny, powinien zostać wskazany okres do którego odnosi się udzielona obniżka ceny nie oznacza, że nie można dodatkowo ująć numerów faktur podlegających korekcie. Jednak często taka zbiorcza korekta wystawiana jest do znacznej liczby faktur pierwotnych. Stąd nie będzie możliwe z przyczyn technicznych umieszczenie ich wszystkich na fakturze korygującej. W takim przypadku przedsiębiorca może dodatkowo sporządzić załącznik do zbiorczej korekty, w której wymieni wszystkie faktury pierwotne oraz ich daty wystawienia. Takie postępowanie dopuściły organy podatkowe. Zgodnie z interpretacją  Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie  (nr  IPPP1/443-586/14-3/ISZ):

“(...)stwierdzić należy, że dla właściwej i poprawnej dokumentacji sprzedaży, wystarczające i poprawne jest wystawienie przez Spółkę jednej zbiorczej faktury korygującej zawierającej jako jego integralną część załącznik ze wszystkimi szczegółami z faktur pierwotnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia".

To, że przepisy regulujące kwestię wystawiania faktur korygujących wspominają o sytuacji udzielania upustu (lub obniżki ceny), nie oznacza że zbiorcza korekta nie może zostać wystawiona w innych przypadkach. Bowiem przepisy ustawy o VAT nie ograniczają możliwości ich wystawienia wyłącznie przy zmianie ceny. Zostało jedynie podkreślone, że w takiej sytuacji konieczne będzie wskazanie na dokumencie okresu, do którego odnosi się udzielany upust lub obniżka.

W odniesieniu do zbiorczych faktur korygujących, które zostały wystawione z innych przyczyn, nie muszą zawierać takiej adnotacji. Wówczas zastosowanie będą miały przepisy ogólne (art. 106j ust. 2) odnoszące się do korekt. Dodatkowo należy podkreślić, że na zbiorczych korektach wystawionych z innych przyczyn niż udzielenie upustu czy obniżki na rzecz tego samego kontrahenta w danym okresie, należałoby umieścić informację o nazwie towaru lub usługi objętych korektą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów