0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż e-booków a wysokość stawki podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie tradycyjne książki w wersji drukowanej coraz częściej zastępowane są czytnikami elektronicznymi. Sprzedaż e-booków rośnie w siłę. Sprzedawcy elektronicznych książek ciągle napotykają na liczne przeszkody. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule!

Sprzedaż książek drukowanych opodatkowana obniżoną stawką VAT

Towary wymienione w załączniku 10 ustawy o VAT zostały objęte preferencyjną 5-procentować stawką VAT. Zgodnie z przytoczonym załącznikiem obniżoną stawką została objęta sprzedaż:

  • książek drukowanych - są nimi wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), a także mapy - wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek, wydania w alfabecie Braille’a,

  • książek wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

  • czasopisma specjalistyczne,

  • nuty w formie drukowanej.

W tym zakresie należy przeanalizować także przepisy unijne. Bowiem w myśl art. 98 ust. 2 dyrektywy Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r., zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE, w odniesieniu do miejsca świadczenia usług, stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną.

Ważne!

Do usług elektronicznych według regulacji unijnych należą usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie nie jest możliwe bez wykorzystania technologii informacyjnej. Do tej kategorii należą usługi, które polegają na dostarczaniu obrazów, tekstu i informacji oraz udostępnianiu baz danych, w tym zawartości książek w wersji cyfrowej i innych publikacji elektronicznych.  

Sprzedaż e-booków - jaka stawka VAT?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że preferencyjna stawka VAT nie dotyczy sprzedaży książek w postaci e-booków. Bowiem zgodnie z unijnymi regulacjami oraz stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej e-książki nie są towarem, lecz usługą elektroniczną. Zatem sprzedaż e-booków opodatkowana jest podstawową stawką VAT w wysokości 23%.

Obecnie trwają prace Komisji Europejskiej, które pozwoliłyby na objęcie e-booków obniżonymi stawkami VAT. Komisja ma przedstawić wstępny projekt już na początku 2016 roku.

Sprzedaż e-booków a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinni pamiętać, że taka sprzedaż co do zasady powinna zostać ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Nie inaczej wygląda sprzedaż e-booków.

Od powyższej zasady zostały ustanowione pewne odstępstwa. Mianowicie w niektórych sytuacjach podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednym z takich zwolnień jest przypadek, gdy obrót e-bookami zrealizowany na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (jest to tzw. zwolnienie podmiotowe). Natomiast po przekroczeniu tej kwoty podatnik będzie zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej.

Drugim odstępstwem jest sprzedaż e-booków dokonywana na rzecz osób prywatnych (lub rolników ryczałtowych), jeżeli świadczący usługę każdorazowo otrzymuje zapłatę za wykonaną usługę za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej bezpośrednio na konto. Należy jednak pamiętać, aby prowadzić dokładną ewidencję sprzedaży, która pozwoli zidentyfikować poszczególne transakcje. Formą ewidencjonowania może być wyciąg bankowy, o ile zawiera niezbędne informacje identyfikujące nabywcę oraz usługę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów