0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego – czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą bądź wspólnicy spółek mają obowiązek złożenia zeznania rocznego za rozliczany rok podatkowy. W 2021 roku nie został przedłużony termin na złożenie zeznania rocznego, w związku z tym na „spóźnialskich” podatników może być nałożona grzywna. Sprawdźmy, czy możliwe jest odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego! 

Kary za nieterminowość a odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego

Kary z tytułu niezłożenia zeznania rocznego nie muszą się obawiać podatnicy, którzy zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37 oraz PIT-38. Zeznania te zostały bowiem sporządzone w ramach usługi Twój e-PIT i jeśli podatnik nie złożył go sam lub nie dokonał jego akceptacji/odrzucenia, 30 kwietnia zostanie to automatycznie zaakceptowane i złożone. Natomiast w przypadku PIT-36, PIT-36L czy PIT-39 terminu należy dopilnować samemu, ponieważ jego przekroczenie obłożone jest sankcją podatkową.

Termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Jak stanowi art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, niezłożenie deklaracji rocznej w terminie jest rozumiane jako narażenie podatku dochodowego na uszczuplenie. W związku z tym jest to czyn karalny, za który grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 720 stawek dziennych (w 2021 roku maksymalna kara grzywny wynosi 26 879 997,60 zł) albo karze pozbawienia wolności, lub obu tym karom łącznie. W związku z powyższym za spóźnienie w złożeniu zeznania rocznego istnieje ryzyko otrzymania grzywny. 

Co ważne, niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, stanowi wykroczenie skarbowe. Grzywna nałożona w tym przypadku przez urząd skarbowy nie może przekroczyć w 2021 roku kwoty 5600 zł. Podatnik, który został ukarany, musi zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego, przy czym potem można się odwoływać.

Odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego a uniknięcie kary

Uniknięcie kary możliwe jest przede wszystkim poprzez trzymanie się ustawowych terminów. Natomiast jeśli już dojdzie do ich przekroczenia, możliwe jest uchronienie za pomocą instytucji czynnego żalu. Zgodnie bowiem z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Zatem jeśli podatnik spóźnił się z rozliczeniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym urząd skarbowy i tym samym ujawnić okoliczności zaistniałej sytuacji, a w szczególności zaangażowane osoby. Samo złożenie czynnego żalu nie zadziała, jeśli podatnik będzie zwlekać z uregulowaniem należności podatkowych.

Czynny żal nie działa w sytuacji, gdy urząd skarbowy posiada już udokumentowaną wiedzę o popełnionym wykroczeniu lub rozpoczął czynności zmierzające do ujawnienia takiego wykroczenia. Mimo to można złożyć czynny żal, aby spróbować załagodzić ewentualną karę.

Czynny żal można złożyć w formie pisemnej – osobiście lub wysłać za pomocą poczty bądź elektronicznie za pomocą usługi e-urząd skarbowy. Wniosek należy zaadresować do naczelnika właściwego dla celów PIT urzędu skarbowego.

Urzędem właściwym dla celów PIT jest zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o PIT urząd ustalony według miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku deklarację podatkową składa się do urzędu właściwego podatnikowi na ostatni dzień roku podatkowego.

Odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego – w jaki sposób?

Zgodnie z art. 48 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa „organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego”. Możliwe jest zatem uniknięcie kary z tytułu nieterminowego złożenia zeznania rocznego, jeśli urząd przyzna odroczenie tego terminu.

Odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego następuje na wniosek podatnika. Urząd skarbowy nie dokona odroczenia z własnej inicjatywy. Co ważne, odroczenie musi być uzasadnione:

 • ważnym interesem podatnika – zwykle jest to równoznaczne z sytuacją, w której podatnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań podatkowych ze względu na szczególne zdarzenia (np. chorobę lub utratę dokumentów podatkowych w wyniku zdarzeń losowych) lub

 • interesem publicznym – dyrektywa proceduralna, która wymaga poszanowania wspólnych wartości całego społeczeństwa, takich jak bezpieczeństwo i zaufanie organów podatkowych. We wniosku podatnik musi wskazać okoliczności, w których uzasadnia wyznaczenie innych (indywidualnych) terminów.

Aby mieć pewność, że wniosek o odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego przyniesie rezultat, dobrze jest dołączyć potwierdzające opisaną w nim sytuację dokumenty.

Odroczenie terminu, który już upłynął, nie jest możliwe, zatem wniosek o odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego PIT za 2020 rok należy złożyć przed 30 kwietnia 2021 roku. Urząd skarbowy powinien wydać decyzję w ciągu miesiąca lub – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy.

Decyzja urzędu skarbowego może być:

 • negatywna – należy zachować ustawowy termin złożenia zeznania podatkowego oraz zapłaty podatku. Decyzję można zakwestionować – przysługuje od niej odwołanie;

 • pozytywna – dzięki niej podatnik uzyskuje możliwość przekazania rozliczenia podatkowego oraz zapłaty podatku po upływie ustawowego terminu bez ryzyka ukarania oraz obciążeń odsetkowych. W tym przypadku nie ma również potrzeby składania czynnego żalu.

W sytuacji gdy ma miejsce odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego, zeznanie roczne oraz podatek z niego wynikający należy złożyć i uregulować do dnia, do którego został odroczony termin jego złożenia. Jeśli w zakresie płatności termin ten zostanie przekroczony, wówczas odsetki naliczone będą za okres od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono termin złożenia zeznania podatkowego, do dnia wpłaty wymaganej kwoty.

Wniosek o odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy);

 2. datę i miejsce sporządzenia;

 3. oznaczenie organu podatkowego (wskazanie właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego);

 4. określenie przedmiotu wniosku (odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego na podstawie art. 48 §1 ustawy Ordynacja podatkowa);

 5. proponowany nowy termin złożenia zeznania podatkowego;

 6. uzasadnienie wniosku (przytoczenie argumentów świadczących o istnieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego i odpowiednie ich udowodnienie);

 7. podpis;

 8. załączniki (np. dowody uzasadniające odroczenie terminu złożenia zeznania podatkowego). 

Reasumując, odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego jest możliwe, jeśli podatnik złoży odpowiednio sformalizowany wniosek. Przy czym na decyzję urzędu skarbowego w tym zakresie będzie czekał co najmniej miesiąc. W związku z powyższym warto się zastanowić, czy nie wystąpi złożenie zeznania podatkowego po terminie i tym samym czy nie należałoby w związku z tym sporządzić czynnego żalu.

Odroczenie terminu złożenia zeznania rocznego a złożenie zeznania w wFirma.pl

Użytkownik systemu wFirma.pl może w łatwy sposób wygenerować zeznanie roczne na podstawie ujmowanych w systemie danych. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36);

 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L);

 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

 Odroczenie terminu złożenia zeznania

Więcej na temat zeznania rocznego w artykule: Zeznania roczne przedsiębiorcy – jak sporządzić? 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów