Poradnik Przedsiębiorcy

Kto składa PIT-36L w urzędzie i do kiedy?

Do końca kwietnia podatnicy są zobowiązani do rozliczenia z urzędem skarbowym dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Dotyczy to wszystkich osób fizycznych, które osiągnęły jakikolwiek dochód (nawet jeśli zarobili 100 zł). Kto powinien rozliczyć się na formularzu PIT-36L i do kiedy trzeba go dostarczyć do urzędu?

PIT-36L - dla kogo jest przeznaczony?

Na zeznaniu rocznym PIT-36L rozliczają się podatnicy, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów, czyli tzw. podatek liniowy.

Co do zasady z urzędu dochody opodatkowane są według zasad ogólnych (skali podatkowej). Co oznacza, że skorzystanie z podatku liniowego możliwe jest dopiero po zadeklarowaniu (po wyborze) tej formy opodatkowania przez podatnika.

Jeżeli działalność gospodarcza zakładana jest po raz pierwszy w trakcie roku podatkowego, przedsiębiorca może wybrać tę formę opodatkowania już we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. W innych przypadkach zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa, a termin na zmianę jest ściśle określony przez przepisy.

Uwaga!

Zmianę podatnicy mogą zgłosić do 20 stycznia danego roku podatkowego, składając wniosek o zmianę formy opodatkowania do właściwego urzędu skarbowego.

Podatek liniowy - charakterystyka

Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Zatem 19% stawką opodatkowany jest dochód w wysokości 100 zł, 100 000 zł i więcej. Dla kogo jest więc korzystny? Przede wszystkim dla podatników, którzy osiągają wysoki dochód (ale tylko z prowadzonej działalności gospodarczej).

Opodatkowanie za pomocą stałej 19-procentowej stawki podatku uniemożliwia jednak skorzystanie z większości ulg i odliczeń podatkowych. Podatnicy mają możliwość odliczyć jedynie zapłacone składki ZUS. Co ważne, nie uwzględnia się też kwoty zmniejszającej podatek, tak jak w przypadku skali podatkowej.

Wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodów, podatnicy nie mogą również łączyć na zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów, co oznacza, że jeżeli podatnik osiąga dochód z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracę, powinien rozliczyć je na dwóch oddzielnych formularzach, tj. działalność gospodarczą na zeznaniu rocznym PIT-36L, a dochody ze stosunku pracy na zeznaniu rocznym PIT-37.

Ważne!

Podatku liniowego nie mogą wybrać podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej osiągnęli przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy (jeżeli usługi świadczone w ramach działalności odpowiadają czynnościom, które podatnik lub wspólnik wykonywał lub wykonuje w ramach umowy o pracę.)

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji podatnik traci prawo do opłacania podatku liniowego oraz zobowiązany jest wpłacać zaliczki według zasad ogólnych.

Jakie odliczenia przysługują w PIT-36L?

W deklaracji PIT-36L przychód może zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania.  Poza tym w sporządzonym zeznaniu od dochodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne lub ulgę dla osób osiągających dochody za granicą, czyli z tzw. ulgę abolicyjną. Skorzystanie z innych ulg i odliczeń podatkowych nie jest możliwe. Przedsiębiorca może również przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Ważne!

Przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

PIT-36L i przychody z innych źródeł  

W PIT-36L wykazuje się tylko przychody z działalności gospodarczej i z działów specjalnej produkcji rolnej opodatkowane liniowo. Nie jest możliwe łączenie dochodów z innych źródeł (np. ze stosunku pracy) zatem wszelkie dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy muszą rozliczyć na dodatkowym, odpowiednim formularzu.

Kiedy i gdzie złożyć PIT-36L?

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana. Jeżeli termin ten przypada w dni ustawowo wolne od pracy, to PIT-36L składa się do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia.