Poradnik Przedsiębiorcy

Deklaracje podatkowe - wszystko co warto wiedzieć

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego. Jakie deklaracje podatkowe należy składać do US, prowadząc działalność?

Deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym

Pierwszym z głównych podatków, który muszą płacić przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami (lub przychodami w przypadku ryczałtu).

Opłacanie podatku dochodowego nie zawsze wiąże się ze składaniem deklaracji podatkowych do urzędu. Niekiedy wystarczy jedynie wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zaliczka na podatek dochodowy w trakcie roku

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy mają obowiązek wyliczać i wpłacać do urzędu skarbowego okresowe zaliczki na podatek dochodowy. Okres, za jaki wyliczane są zaliczki, zależy od zadeklarowanego rodzaju rozliczeń we wniosku CEIDG-1 - może on być miesięczny lub kwartalny.

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się według wybranej formy opodatkowania i może to być:

 • skala podatkowa,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt ewidencjonowany

 • karta podatkowa.

Ważne!

Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić:

 • do 20 miesiąca następującego po okresie (miesiącu lub kwartale), za który wyliczana jest zaliczka (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt) lub

 • do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odprowadzany jest podatek (karta podatkowa).

Zaliczka na podatek dochodowy to jedyna forma podatku, która nie wiąże się ze składaniem deklaracji do urzędu skarbowego. Oznacza to, że po każdym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) przedsiębiorcy wpłacają jedynie zaliczkę na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego wyliczoną na podstawie zaksięgowanych dokumentów i nie muszą składać żadnych deklaracji.

Uwaga!

Urzędem właściwym dla celów PIT jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

W praktyce występują też sytuacje, w których zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi opłacać podatku, nie składa żadnej deklaracji związanej z podatkiem dochodowym, a co więcej - nie ma obowiązku powiadamiać o tym urzędu skarbowego. Wszystkie wyliczone zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego wykazuje się w deklaracji rocznej.

Deklaracja roczna

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację roczną, na której rozlicza przychody osiągnięte w danym roku. Taki obowiązek ma każdy, nawet jeśli w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), została poniesiona strata lub dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj formularza, który trzeba złożyć do US, zależy od stosowanej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć:

 • PIT-36 - przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej);

 • PIT-36L - przy opodatkowaniu według podatku liniowego;

 • PIT-28 - przy opodatkowaniu ryczałtem;

 • PIT-16A - przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Ważne!

Termin złożenia i opłacenia zeznania rocznego to:

 • PIT-36 - do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,

 • PIT-36L - do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,

 • PIT-28 - do 31 stycznia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie,

 • PIT-16A - do 31 stycznia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie.

Jeżeli podatek do zapłaty wynosi 0, to oczywiście podatnik nie musi wpłacać żadnej kwoty do US, ale wciąż jest zobowiązany złożyć deklarację roczną. Niekiedy w zeznaniu rocznym występuje nadpłata i wówczas to urząd skarbowy zwraca kwotę nadpłaconego podatku przedsiębiorcy. Termin na zwrot podatku wynosi 3 miesiące od momentu złożenia zeznania.