0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje podatkowe - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opłacanie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego. Jakie deklaracje podatkowe należy składać do US, prowadząc działalność?

Deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym

Pierwszym z głównych podatków, który muszą płacić przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami (lub przychodami w przypadku ryczałtu).

Opłacanie podatku dochodowego nie zawsze wiąże się ze składaniem deklaracji podatkowych do urzędu. Niekiedy wystarczy jedynie wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zaliczka na podatek dochodowy w trakcie roku

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy mają obowiązek wyliczać i wpłacać do urzędu skarbowego okresowe zaliczki na podatek dochodowy. Okres, za jaki wyliczane są zaliczki, zależy od zadeklarowanego rodzaju rozliczeń we wniosku CEIDG-1 - może on być miesięczny lub kwartalny.

Zaliczki na podatek dochodowy wylicza się według wybranej formy opodatkowania i może to być:

 • skala podatkowa,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt ewidencjonowany

 • karta podatkowa.

Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić:
- do 20 miesiąca następującego po okresie (miesiącu lub kwartale), za który wyliczana jest zaliczka (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt) lub
- do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odprowadzany jest podatek (karta podatkowa).
Zaliczka na podatek dochodowy to jedyna forma podatku, która nie wiąże się ze składaniem deklaracji do urzędu skarbowego. Oznacza to, że po każdym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale) przedsiębiorcy wpłacają jedynie zaliczkę na indywidualny mikrorachunek podatkowy, w kwocie wyliczonej na podstawie zaksięgowanych dokumentów i nie muszą składać żadnych deklaracji.
Urzędem właściwym dla celów PIT jest urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

W praktyce występują też sytuacje, w których zaliczka na podatek dochodowy wynosi 0 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi opłacać podatku, nie składa żadnej deklaracji związanej z podatkiem dochodowym, a co więcej - nie ma obowiązku powiadamiać o tym urzędu skarbowego. Wszystkie wyliczone zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego wykazuje się w deklaracji rocznej.

Deklaracja roczna

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację roczną, na której rozlicza przychody osiągnięte w danym roku. Taki obowiązek ma każdy, nawet jeśli w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), została poniesiona strata lub dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj formularza, który trzeba złożyć do US, zależy od stosowanej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć:

 • PIT-36 - przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej);

 • PIT-36L - przy opodatkowaniu według podatku liniowego;

 • PIT-28 - przy opodatkowaniu ryczałtem;

 • PIT-16A - przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Jeżeli podatek do zapłaty wynosi 0, to oczywiście podatnik nie musi wpłacać żadnej kwoty do US, ale wciąż jest zobowiązany złożyć deklarację roczną. Niekiedy w zeznaniu rocznym występuje nadpłata i wówczas to urząd skarbowy zwraca kwotę nadpłaconego podatku przedsiębiorcy. Termin na zwrot podatku wynosi 3 miesiące od momentu złożenia zeznania (w przypadku złożenia deklaracji papierowo) bądź 45 dni (w przypadku złożenia deklaracji online).

Deklaracje podatkowe związane z VAT

Przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT oprócz podatku dochodowego są zobowiązani również do rozliczania VAT, czyli podatku od towarów i usług. Jest to całkowicie odmienny podatek i, jak sama nazwa wskazuje, jest podatkiem obrotowym związanym z obrotem towarów i usług. Dlatego też konieczne jest odrębne obliczanie podatku.

Jednolity Plik Kontrolny - JPK_V7M i JPK_V7K

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są również do comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7 czyli informacji o zakupach i sprzedaży w formie pliku xml które znajdują się w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży. Plik JPK_V7 należy wysyłać do Ministerstwa Finansów co miesiąc do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie ma możliwości składania pliku za okresy kwartalne pomimo kwartalnego rozliczania podatku VAT. 

W przeciwieństwie do zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorca ma obowiązek składać plik JPK_V7M (przy miesięcznym rozliczaniu VAT) lub plik JPK_V7K (przy kwartalnym rozliczaniu VAT) za każdy okres, nawet jeśli podatek do zapłaty wynosi 0. Plik JPK_V7 składa się również za okresy, w których nie wystąpiła żadna sprzedaż czy żaden zakup. Oznacza to, że do właściwego urzędu skarbowego składa się również tzw. zerowe pliki JPK_V7. Powinny być obowiązkowo złożone w ustawowych terminach.

Urzędem właściwym dla celów VAT jest ten sam urząd, co dla celów PIT, czyli urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.
Termin złożenia i jednocześnie opłacenia podatku VAT to:

 • JPK_V7M - do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wyliczany jest podatek VAT,

 • JPK_V7K - do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wyliczany jest podatek VAT.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe: VAT-UE, VAT-9M, VAT-8

Czynni podatnicy VAT, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych (czyli z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej) są najczęściej zobowiązani do składania informacji VAT-UE.

Istotne jest, że VAT-UE nie jest deklaracją podatkową, a jedynie informacją podsumowującą dokonane transakcje unijne i składa się ją, jeżeli w danym okresie wystąpiły poniższe transakcje:

 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),

 • sprzedaż usług do UE.

Informacji VAT-UE nie trzeba składać przy imporcie usług.

Za okresy, w których nie wystąpiła transakcja wewnątrzwspólnotowa przedsiębiorca nie ma obowiązku składania “zerowych” informacji VAT-UE. Należy jednak pamiętać, że nie złożenie deklaracji VAT-UE w ciągu kolejnych 3 miesięcy czy 1 kwartału może powodować automatyczne wyrejestrowanie z VAT-UE.
Informację VAT-UE składa się do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji wewnątrzwspólnotowej - tylko w wersji elektronicznej. 

Ale nie tylko czynni podatnicy VAT są zobowiązani do składania deklaracji związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

Podatnicy zwolnieni z VAT, którzy dokonali importu usług, są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-9M. Z uwagi na to, że to oni jako nabywcy usługi są zobowiązany do naliczenia VAT należnego jak od sprzedaży, będą musieli zapłacić podatek z tytułu zakupu usługi od kontrahenta z UE.

Termin złożenia deklaracji VAT-9M i opłacenia podatku w związku z dokonaniem importu usług upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji - nastąpił obowiązek podatkowy z tytułu importu usług.

Zapłacony przez podatnika zwolnionego podatek VAT może być kosztem uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów