Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Wyróżniamy cztery formy opodatkowania dochodów jednoosobowej działalności gospodarczej: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Rozliczenie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy, sprawdź jaką deklarację złożyć!

Rozliczenie podatku dochodowego - PIT 36

PIT 36- Zeznanie o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, służy do rozliczania przedsiębiorców którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Zasady ogólne - Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej (17% lub 32%). Dochód stanowi dodatnia różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami.
W sytuacji uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł, dochód podlega opodatkowaniu w skali 17%, natomiast gdy dochód przekroczy kwotę 85 528 zł jest opodatkowany stawką 32%.

Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są zobowiązani do składania urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. PIT-36 powinni zatem złożyć:

 • podatnicy, którzy uzyskiwali dochód lub stratę z tytułu prowadzonej działalności oraz wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych.
 • podatnicy prowadzący najem, dzierżawę lub podnajem, poddzierżawę na zasadach ogólnych,
 • osoby zarabiające za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
 • podatnicy którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT - 36 należy złożyć do 30 kwietnia roku bieżącego za rok poprzedni.

Rozliczenie podatku dochodowego - PIT 36L

PIT - 36L zeznanie roczne dla podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów.
Jeśli przedsiębiorca chce opodatkować dochody na zasadach podatku liniowego, musi ten fakt zadeklarować składając druk CEIDG. Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w który uzyskano pierwszy przychód w trancie roku, lub jeśli pierwszy taki przychód uzyskano w grudniu do końca roku.

Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.
W przypadku opodatkowania dochodów formą liniową przedsiębiorca traci możliwość skorzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych m.in:

 • nie przysługuje kwota zmniejszająca podatek,
 • podatnicy mają możliwość odliczenia tylko składki zus,
 • dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy muszą rozliczyć na dodatkowym, odpowiednim formularzu,
 • przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Podatek zryczałtowany - PIT 28

PIT 28 deklaracja, którą składają podatnicy rozliczający się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kto powinien złożyć PIT 28:

 • osoby zawierające umowę najmu, podnajmu lub dzierżawy czy poddzierżawy opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych - opodatkowane ryczałtem.

Podatnicy składający deklarację PIT-28 nie mogą:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • skorzystać z ulgi prorodzinnej. 

Mają natomiast prawo do skorzystania z ulgi internetowej, którą należy wykazać w załączniku PIT/0.

Zeznanie roczne PIT-28 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Karta podatkowa - PIT 16A

PIT-16A jest składany przy rozliczeniu kartą podatkową - wówczas podatnik na tym druku informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, którą stanowi 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta, by mogła być odliczana musi być faktycznie zapłacona.
Aby podatnik mógł skorzystać z rozliczenia w formie karty podatkowej musi złożyć wniosek o możliwość zastosowania karty podatkowej. W tym celu musi wypełnić druk PIT 16.

Druk PIT 16A należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Rozliczanie na zasadach karty podatkowej uniemożliwia:

 • wspólne rozliczenia z małżonkiem
 • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • korzystania z ulg i odliczeń z wyłączeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.