0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie podatku dochodowego - zeznanie roczne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wyróżniamy cztery formy opodatkowania dochodów jednoosobowej działalności gospodarczej: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa. Rozliczenie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W tym celu należy sporządzić zeznanie roczne na odpowiednim formularzu. Sprawdź jaką deklarację złożyć!

Rozliczenie podatku dochodowego - PIT 36

PIT 36 - Zeznanie o wysokości osiągniętego przez podatnika dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, służy do rozliczania przedsiębiorców którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Zasady ogólne - Jest to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności według skali podatkowej (17% lub 32%). Dochód stanowi dodatnia różnica pomiędzy osiągniętymi przez podatnika przychodami a poniesionymi kosztami.
W sytuacji uzyskania dochodu nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł, dochód podlega opodatkowaniu w skali 17%, natomiast gdy dochód przekroczy kwotę 85 528 zł jest opodatkowany stawką 32%. Od 2022 roku próg skali podatkowej został podwyższony z 85 528 zł do 120 000 zł.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są zobowiązani do składania urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru. PIT-36 powinni zatem złożyć:

 • podatnicy, którzy uzyskiwali dochód lub stratę z tytułu prowadzonej działalności oraz wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych.
 • podatnicy prowadzący najem, dzierżawę lub podnajem, poddzierżawę na zasadach ogólnych,
 • osoby zarabiające za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Polsce,
 • podatnicy którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT - 36 należy złożyć do 30 kwietnia roku bieżącego za rok poprzedni.

Rozliczenie podatku dochodowego - PIT 36L

PIT - 36L to zeznanie roczne dla podatników, którzy wybrali liniową formę opodatkowania dochodów. Jeśli przedsiębiorca chce opodatkować dochody na zasadach podatku liniowego, musi ten fakt zadeklarować składając druk CEIDG-1. Zmiany formy opodatkowania można dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w który uzyskano pierwszy przychód w trakcie roku, lub jeśli pierwszy taki przychód uzyskano w grudniu do końca roku.

Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19%, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.
W przypadku opodatkowania dochodów formą liniową przedsiębiorca traci możliwość skorzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych m.in:

 • nie przysługuje kwota zmniejszająca podatek,
 • podatnicy mają możliwość odliczenia tylko składki ZUS,
 • dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy muszą rozliczyć na dodatkowym, odpowiednim formularzu,
 • przedsiębiorca opodatkowany liniowo nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zeznanie roczne PIT-36L należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Podatek zryczałtowany - PIT 28

PIT 28 deklaracja, którą składają podatnicy rozliczający się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Formularz PIT 28 powinny złożyć:

 • osoby zawierające umowę najmu, podnajmu lub dzierżawy czy poddzierżawy opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych - opodatkowane ryczałtem.

Podatnicy składający deklarację PIT-28 nie mogą:

 • rozliczyć się wspólnie z małżonkiem,
 • rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • skorzystać z ulgi prorodzinnej. 

Mają natomiast prawo do skorzystania m.in. z ulgi internetowej, którą należy wykazać w załączniku PIT/O.

Zeznanie roczne PIT-28 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Karta podatkowa - PIT 16A

PIT-16A jest składany przy rozliczeniu kartą podatkową - wówczas podatnik na tym druku informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, którą stanowi 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta, by mogła być odliczana musi być faktycznie zapłacona.
Aby podatnik mógł skorzystać z rozliczenia w formie karty podatkowej musi złożyć wniosek o możliwość zastosowania karty podatkowej. W tym celu musi wypełnić druk PIT 16.

Druk PIT 16A należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który deklaracja jest składana.

Rozliczanie na zasadach karty podatkowej uniemożliwia:

 • wspólne rozliczenia z małżonkiem
 • rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • korzystania z ulg i odliczeń z wyłączeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Jak wygenerować zeznanie roczne?

W celu wygenerowania zeznania rocznego z działalności gospodarczej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L),
 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT 28).

Rozliczenie podatku dochodowego

W kolejnym oknie należy wybrać rok oraz cel złożenia - korekta deklaracji lub złożenie deklaracji pierwotnej.

Rozliczenie podatku dochodowego

Po kliknięciu Dalej pojawi się okno w którym przedsiębiorca może zweryfikować wysokość przychodów i kosztów które zostaną uwzględnione w kalkulacji dochodu w zeznaniu rocznym. 

Rozliczenie podatku dochodowego

W kolejnym oknie możliwa jest weryfikacja składek ZUS społecznych i zdrowotnych oraz należnych i zapłaconych zaliczek na podatek.

Rozliczenie podatku dochodowego

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał dodatkowe formularze zeznań z tytułu innych źródeł przychodów np. zasiłków, emerytury, renty, umowy o pracę, zlecenia czy dzieło to dane te może wprowadzić bezpośrednio na formularzu PIT-36 w systemie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów