0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z poprzedniego roku podatkowego w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prawdopodobnie większość osób prowadzących działalność zna sytuację, kiedy faktury od dostawców spływają do przedsiębiorstwa z dosyć dużym opóźnieniem. O ile w trakcie trwania roku podatkowego nie ma w tym przypadku większych problemów, to po jego zakończeniu wielu podatników zastanawia się co robić. Problem polega głównie na ustaleniu prawidłowego momentu zaliczenia wydatku do kosztów na podstawie otrzymanego dokumentu. Sprawdź, jak faktura z poprzedniego roku podatkowego powinna zostać ujęta w KPiR!

Moment zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu

Na wstępnie warto ustalić, jakie wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przede wszystkim musi je łączyć nierozerwalny związek - pośredni lub bezpośredni - z uzyskanym przychodem. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) kosztami podatkowymi są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu albo utrzymania lub zabezpieczenia jego źródła. Co istotne, dane wydatki nie mogą być objęte katalogiem wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 ww. ustawy.

Następnie, gdy ustalimy, że wydatki mogą zostać prawnie zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów, należy wyznaczyć termin ich powstania. Główna zasada określona w art. 22 ust. 4 ustawy o PIT wskazuje, że koszty uzyskania przychodów mogą być potrącone wyłącznie w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Dotyczy to wszystkich podatników prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podatnik co do zasady powinien ujmować koszty pod datą wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Jeżeli dokument wpłynie z opóźnieniem, ale w tym samym roku podatkowym, wówczas koszt może zostać zewidencjonowany pod datą jego otrzymania (wyjątkiem są tu towary handlowe).
Jednak należy pamiętać, iż przedsiębiorcy są tylko ludźmi, a jak wiadomo każdy człowiek popełnia błędy - również nieumyślnie. Z powodu przeoczenia lub po prostu zapomnienia przez sprzedawcę, faktura może wpłynąć do nabywcy po okresie faktycznego poniesienia kosztu, czasami nawet ze znacznym opóźnieniem przekraczającym rok. Co zrobić w takiej sytuacji?

Faktura z poprzedniego roku podatkowego - księgowanie

Zgodnie z zasadami podatku dochodowego od osób fizycznych podstawowym okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Zatem, uzyskane przychody oraz poniesione koszty są ujmowane w KPiR narastająco w ciągu roku, a ostatecznie rozliczane na deklaracji rocznej. W praktyce natomiast obowiązkiem każdego podatnika jest uiszczenie na konto urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z uzyskanego dochodu. Z uwagi na powyższe, w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem dotyczącej zamkniętego okresu rozliczeniowego, ale w ramach jednego roku, gdy ten nie został jeszcze rozliczny, można dokonać ujęcia kosztu zgodnie z datą poniesienia.

W przypadku, gdy faktura z poprzedniego roku dotyczy zakupu towarów, konieczne będzie sporządzenie szczegółowego opisu dotyczącego zakupionego towaru. W przypadku, bowiem, gdy zakupiony towar został dostarczony do firmy, a faktura nie została zaksięgowana, opis szczegółowy będzie podstawą zapisu w KPIR.
Dodatkowo należy wskazać, iż podatnicy prowadzący KPiR do wyboru mają dwie metody ewidencjonowania kosztów uproszczoną inaczej zwaną kasową lub memoriałową. Podatnicy korzystający z metody uproszczonej, koszty powinni ujmować w KPiR zgodnie z datą poniesienia, w przypadku natomiast metody memoriałowej, koszty dzielimy na pośrednie i bezpośrednie (np. zakup towarów i materiałów). Koszty bezpośrednie należy ewidencjonować w roku w którym uzyskane były odpowiadające im przychody, natomiast koszty pośrednie w dacie poniesienia rozumianej jako data wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego. W przypadku, gdy koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie jaka część dotyczy danego roku, konieczne jest dokonanie proporcjonalnego podziału kosztu do długości okresu którego dotyczy. 

Przykład 1.

Pan Jan zakupił towar handlowy, który został mu dostarczony 12 grudnia 2022 roku jednak nie otrzymał on w grudniu faktury, z uwagi na fakt, iż sprzedawca ma czas na wystawienie faktury do 15 dnia kolejnego miesiąca. W jaki sposób powinien zewidencjonować ten wydatek?

W przypadku dostawy towaru przed otrzymaniem faktury zakupu, nabywca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego opisu posiadanego asortymentu. Na jego postawie Pan Jan zobowiązany jest do ujęcia kosztu w KPiR w kolumnie 10 - zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych. 

Warto zwrócić również szczególną uwagę na faktury, które obejmują swoim zakresem wydatki poniesione na przełomie roku w sytuacji rozliczania kosztów metodą memoriałową. W praktyce taka sytuacja ma miejsce w przypadku wydatków na usługi telekomunikacyjne - gdzie abonament naliczany jest za ten okres, w którym wystawiono fakturę, ale koszty rozmów dotyczą miesiąca poprzedniego. Konieczne będzie wówczas odpowiednie podzielenie wydatku na lata podatkowe, których dotyczy. 

Dlaczego taki długi termin na złożenie zeznania rocznego?

Pewnie większość podatników zastanawiała się nad tym, dlaczego na złożenie zeznania rocznego (PIT-36 lub PIT-36L) są aż cztery miesiące (ostateczny termin złożenia 30 kwietnia - w 2023 roku termin ten przypada do 2 maja). Otóż, powodem takiego stanu rzeczy są właśnie faktury otrzymywane przez podatników z opóźnieniem, które może on swobodnie doksięgować do poprzedniego roku podatkowego, do momentu złożenia rocznej deklaracji rozliczeniowej.

Natomiast, w sytuacji, gdy faktury wpłyną do firmy już po złożeniu zeznania rocznego, konieczne będzie dokonanie jego korekty.

Od 2019 roku podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego za miniony rok podatkowy w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Faktura z poprzedniego roku podatkowego w systemie wfirma.pl

Z pomocą wfirma.pl programu do samodzielnego prowadzenia księgowości, w szybki sposób można księgować wydatki i wystawiać faktury sprzedaży oraz prowadzić ewidencje księgowe. W celu zaksięgowania faktury z poprzedniego roku podatkowego, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT), gdzie należy wybrać właściwy rodzaj wydatku oraz uzupełnić pola:

  • Data wystawienia faktury - faktyczna data kiedy faktura została wystawiona,
  • Data księgowania do KPiR - 1 dzień bieżącego miesiąca (w ramach roku podatkowego w którym faktura została wystawiona) lub 31 grudnia jeżeli faktura została odnaleziona po zakończonym roku,
  • Data księgowania do VAT - 1 dzień miesiąca w którym chcemy odliczyć VAT (z uwzględnieniem zasad ograniczających prawo do odliczenia VAT).

faktura z poprzedniego roku

Zgodnie z księgowaniem faktura trafi do KPiR w dacie wskazanej jako Data księgowania do KPiR. Natomiast na gruncie VAT trafi do rejestru VAT zakupu w dacie wskazanej jako Data księgowania do VAT. Dodatkowo w pliku JPK_V7 zostanie wskazana rzeczywista data wystawienia faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów