Poradnik Przedsiębiorcy

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego - wzór z omówieniem

Najem może być rozliczany zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Bez względu na źródło przychodu (jednoosobowa działalność gospodarcza czy też najem prywatny) podatnik zobowiązany jest wybrać formę opodatkowania. Może to uczynić, składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.  

Pobierz darmowy wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

pdf
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

Źródła i formy opodatkowania najmu

 

Najem prywatny a formy opodatkowania

W przypadku najmu prywatnego podatnik ma do wyboru dwie formy opodatkowania:

 • podatek na zasadach ogólnych rozliczany wg skali podatkowej lub

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Różnica między tymi dwiema formami opiera się głównie na:

 • stawkach podatku

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to 8,5% od przychodu;

  • skala podatkowa to 18% lub 32% (nadwyżki ponad 85 528 zł) od dochodu (przychód - koszty);

 • możliwości pomniejszenia uzyskiwanych przychodów o ponoszone w związku z nim koszty:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - brak możliwości pomniejszenia przychodów o ponoszone koszty;

  • skala podatkowa - opodatkowany jest dochód, a zatem przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Najem prywatny rozliczany ryczałtem

Najpopularniejsza z form opodatkowania dla rozliczania przychodów z najmu prywatnego to ryczałt. Stawka podatku wynosi wówczas 8,5 % od przychodu, którego nie pomniejsza się o ponoszone koszty jego uzyskania. Zatem jeżeli podatnik zdecyduje się na wybór ryczałtu jako formy opodatkowania, podstawą do naliczenia podatku będzie przychód, czyli wysokość czynszu za najem, jaka wynika z umowy i jaką podatnik otrzymuje od wynajmującego.

Uwaga!

Wybierając ryczałt, nie odliczysz kosztów remontu czy amortyzacji mieszkania, ale stawka opodatkowania będzie niższa niż przy zasadach ogólnych!

Wartość podatku do zapłaty podatnik wylicza samodzielnie i samodzielnie wpłaca daninę na konto urzędu skarbowego. Wpłat dokonuje się:

 • miesięcznie - do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który naliczany jest podatek, lub

 • kwartalnie (tylko w określonych przypadkach) - do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który liczony jest podatek.

Wyjątek od powyżej reguły to odprowadzenie podatku za grudzień/IV kwartał, który uiszcza się do dnia 31 stycznia (data determinująca również złożenie zeznania rocznego PIT-28).

Uwaga!

Kwartalny ryczałt mogą wybrać tylko podatnicy, których przychody z tytułu najmu w ubiegłym roku nie przekroczyły wartości 25.000 euro (średni kurs NBP Euro z 1 października roku ubiegłego).

Kwartalny ryczałt nie może być wybrany w pierwszym roku prowadzenia najmu prywatnego!

Na koniec roku podatnik, prowadzący najem prywatny rozliczany ryczałtem, zobowiązany jest do dnia 31 stycznia złożyć zeznanie roczne PIT-28 (część C poz. Przychody: Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze) wraz załącznikiem PIT-28/A (bez względu na to, czy dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza, czy też nie).

Najem prywatny rozliczany na zasadach ogólnych - skala podatkowa

Inną formą opodatkowania najmu prywatnego jest podatek na zasadach ogólnych - skala podatkowa. Stawki podatku, obowiązujące przy tej formie opodatkowania, są wyższe niż przy ryczałcie, ale podatek nalicza się od dochodu (podstawa obliczania podatku), czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Co to w praktyce oznacza? Nic innego jak to, że przychód, który podatnik uzyskuje na podstawie umowy najmu (określony w niej czynsz), przed wyliczeniem podatku można pomniejszyć o kosztu jego uzyskania, czyli np. odpis amortyzacyjny, odsetki od kredytu, koszty bieżących remontów.

Postawa obliczania podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Wpłat samodzielnie wyliczonego podatku dokonuje się miesięcznie do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który naliczany jest podatek.

Uwaga!

Najem prywatny kwartalny możliwy tylko na ryczałcie!

Rozliczenie roczne składa się na deklaracji PIT-36 (bez względu na to, czy obok najmu prywatnego prowadzona jest działalność gospodarcza, czy też nie). Przychody i koszty wprowadza się w wiersz, dotyczący źródła przychodu, jakim jest Najem lub dzierżawa.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Zasady ogólne (skala podatkowa) przysługują wynajmującemu niejako z urzędu. Oznacza to, że każdy podatnik, uzyskujący przychodu z tytułu najmu prywatnego, który nie zgłosi w urzędzie skarbowym chęci rozliczania przychód z najmu ryczałtem, rozlicza się skalą podatkową.

Podatnik rozpoczynający najem prywatny - oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu

Jeżeli podatnik, rozpoczynający w trakcie roku podatkowego najem prywatny, chce uzyskiwane z tego tytułu dochody rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musi złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze tej właśnie formy opodatkowania.

Termin złożenia oświadczenia w przypadku rozpoczęcia najmu prywatnego w trakcie roku upływa 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został uzyskany pierwszy przychód. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pierwszy taki przychód wystąpi w grudniu, wówczas oświadczenie należy złożyć do końca roku podatkowego.

Podatnik kontynuujący najem prywatny - oświadczenie o zmianie formy opodatkowania najmu

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu należy złożyć również w przypadku, gdy podatnik zamierza zmienić stosowaną dotychczas zasadę opodatkowania. Trzeba jednak zwrócić szczególną uwagę na termin zgłoszenia takiego oświadczenia. Upływa on z dniem 20 stycznia każdego roku podatkowego, od którego podatnik chce dokonać zmiany. Oznacza to, że zmiana formy opodatkowania możliwa jest jedynie, gdy oświadczenie zostanie złożone w urzędzie do dnia 20 stycznia.

Uwaga!

Nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego!

Informacje zawarte w oświadczeniu o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Każde oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego musi być skierowane  do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (adresat). Na piśmie nie może również zabraknąć danych podatnika w tym:

 • numeru NIP/PESEL,

 • imienia,

 • nazwiska,

 • adresu zamieszkania,

 • telefonu kontaktowego (dobrze jest go podać w celu sprawniejszej komunikacji z urzędem).

Uwaga!

Właściwość urzędu skarbowego określa się na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma znaczenia miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości!

W głównej części pisma należy wskazać przedmiot najmu, formę opodatkowania oraz tryb wpłaty podatku, a także rok, w którym dana forma ma być stosowana. Na koniec, jak zawsze, wymagany jest podpis podatnika.