0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Najem może być rozliczany zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnie. Bez względu na źródło przychodu (jednoosobowa działalność gospodarcza czy też najem prywatny) podatnik zobowiązany jest wybrać formę opodatkowania. Może to uczynić, składając w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.

Od stycznia 2019 roku podatnicy nie mają obowiązku składania oświadczenia o wyborze opodatkowania najmu prywatnego. Obecnie informację o wyborze sposobu opodatkowania takiego najmu stanowi wartość zapłaconego podatku za pierwszy przychód z najmu w danym roku podatkowym. W przypadku gdy pierwszy przychód z najmu prywatnego podatnik osiągnął w grudniu to wybór formy opodatkowania będzie równoznaczny ze złożonym zeznaniem rocznym, w którym dany przychód zostanie wykazany.

Pobierz darmowy wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego w formacie DOCX i PDF!

Do pobrania:

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.pdf
Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego.docx

Źródła i formy opodatkowania najmu

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego - formy opodatkowania

Najem prywatny a formy opodatkowania

W przypadku najmu prywatnego podatnik ma do wyboru dwie formy opodatkowania:

 • podatek na zasadach ogólnych rozliczany wg skali podatkowej lub

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Różnica między tymi dwiema formami opiera się głównie na:

 • stawkach podatku

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to 8,5% lub 12,5% (od nadwyżki ponad 100 000 zł) od przychodu;

  • skala podatkowa to 17% lub 32% (nadwyżki ponad 85 528 zł) od dochodu (przychód - koszty);

 • możliwości pomniejszenia uzyskiwanych przychodów o ponoszone w związku z nim koszty:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - brak możliwości pomniejszenia przychodów o ponoszone koszty;

  • skala podatkowa - opodatkowany jest dochód, a zatem przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania.

Najem prywatny rozliczany ryczałtem

Najpopularniejsza z form opodatkowania dla rozliczania przychodów z najmu prywatnego to ryczałt. Stawka podatku wynosi wówczas 8,5 % i 12,5% od przychodu, którego nie pomniejsza się o ponoszone koszty jego uzyskania. Zatem jeżeli podatnik zdecyduje się na wybór ryczałtu jako formy opodatkowania, podstawą do naliczenia podatku będzie przychód, czyli wysokość czynszu za najem, jaka wynika z umowy i jaką podatnik otrzymuje od wynajmującego.

Wybierając ryczałt, nie odliczysz kosztów remontu czy amortyzacji mieszkania, ale stawka opodatkowania będzie niższa niż przy zasadach ogólnych!
Wartość podatku do zapłaty podatnik wylicza samodzielnie i samodzielnie wpłaca daninę na konto urzędu skarbowego. Wpłat dokonuje się:

 • miesięcznie - do 20 dnia miesiąca następującego po tym, za który naliczany jest podatek, lub

 • kwartalnie (tylko w określonych przypadkach) - do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który liczony jest podatek.

Wyjątek od powyżej reguły to odprowadzenie podatku za grudzień/IV kwartał, który uiszcza się od 15 lutego do ostatniego dnia lutego (data determinująca również złożenie zeznania rocznego PIT-28).

Najem prywatny rozliczany na zasadach ogólnych - skala podatkowa

Inną formą opodatkowania najmu prywatnego jest podatek na zasadach ogólnych - skala podatkowa. Stawki podatku, obowiązujące przy tej formie opodatkowania, są wyższe niż przy ryczałcie, ale podatek nalicza się od dochodu (podstawa obliczania podatku), czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Co to w praktyce oznacza? Nic innego jak to, że przychód, który podatnik uzyskuje na podstawie umowy najmu (określony w niej czynsz), przed wyliczeniem podatku można pomniejszyć o kosztu jego uzyskania, czyli np. odpis amortyzacyjny, odsetki od kredytu, koszty bieżących remontów.

Postawa obliczania podatku w złotych

Podatek wynosi

ponaddo
 85 52817% minus kwota zmniejszająca podatek 525 zł 12 gr
85 528 

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 
Wpłat samodzielnie wyliczonego podatku dokonuje się miesięcznie do 20. dnia miesiąca następującego po tym, za który został naliczany podatek.
Rozliczenie najmu prywatnego kwartalnie możliwe jest tylko na ryczałcie!
Rozliczenie roczne składa się na deklaracji PIT-36 (bez względu na to, czy obok najmu prywatnego prowadzona jest działalność gospodarcza, czy też nie). Przychody i koszty wprowadza się w wiersz, dotyczący źródła przychodu, jakim jest Najem lub dzierżawa.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Zasady ogólne (skala podatkowa) przysługują wynajmującemu niejako z urzędu. Oznacza to, że każdy podatnik, uzyskujący przychodu z tytułu najmu prywatnego, który nie zgłosi w urzędzie skarbowym chęci rozliczania przychód z najmu ryczałtem, rozlicza się skalą podatkową.

Podatnik rozpoczynający najem prywatny a oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu - zmiany od 2019 roku

Do końca 2018 roku, jeżeli podatnik, rozpoczynający w trakcie roku podatkowego najem prywatny, chciał uzyskiwane z tego tytułu dochody rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musiał złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze tej właśnie formy opodatkowania.

Od 2019 roku podatnik nie ma już obowiązku składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego. Informacją dla urzędu skarbowego o tym jaką formę opodatkowania w najmie prywatnym wybrał podatnik będzie pierwsza wyliczona i wpłacona przez niego zaliczka na podatek dochodowy z tego tytułu. W przypadku gdy pierwszy przychód z najmu podatnik osiągnie w grudniu to o formie opodatkowania jaką wybrał będzie świadczyć złożone przez niego zeznanie roczne, na którym zostanie wykazany dany przychód: PIT-28 w przypadku ryczałtu lub PIT-36 w przypadku zasad ogólnych - skala podatkowa.

Raz wybraną metodę opodatkowania należy stosować przez cały rok podatkowy.

Informacje zawarte w oświadczeniu o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Każde oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego musi być skierowane do naczelnika właściwego urzędu skarbowego (adresat). Na piśmie nie może również zabraknąć danych podatnika w tym:

 • numeru NIP/PESEL,

 • imienia,

 • nazwiska,

 • adresu zamieszkania,

 • telefonu kontaktowego (dobrze jest go podać w celu sprawniejszej komunikacji z urzędem).

Właściwość urzędu skarbowego określa się na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma znaczenia miejsce położenia wynajmowanej nieruchomości!
W głównej części pisma należy wskazać przedmiot najmu, formę opodatkowania oraz tryb wpłaty podatku, a także rok, w którym dana forma ma być stosowana. Na koniec, jak zawsze, wymagany jest podpis podatnika.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów