0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Termin, który został przewidziany do dokonania określonych czynności, może być zapisany w kodeksie postępowania cywilnego lub podyktowany przez sąd. Skutkiem przewidzianym za niedokonanie czynności procesowej w przewidzianym terminie jest bezskuteczność tej czynności. Innymi słowy, czynność dokonana po terminie nie wywołuje żadnego skutku w postępowaniu cywilnym (ani względem sądu, ani wobec strony). Jednakże ustawodawca dopuścił w pewnych ściśle określonych przypadkach możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Kiedy może mieć miejsce przywrócenie terminu?

Najważniejszą kwestią, którą należy zapamiętać, że termin może zostać przywrócony tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony zainteresowanej. Sąd nigdy nie dokona przywrócenia terminu z urzędu.

Termin może zostać przywrócony, jeżeli jego niedochowanie było skutkiem jakiegoś zdarzenia, na które nie mieliśmy wpływu. Inaczej mówiąc, jeżeli nie było to spowodowane naszą winą. Oczywiście nie jest to jedyny warunek. Także należy pamiętać, że uchybienie terminu musi wywołać negatywne skutki procesowe dla strony. Następnie przy składaniu takiego wniosku obowiązkowo należy dokonać wcześniej „zaniedbanej” czynności procesowej. A więc, dokonując wymienienia przesłanek przywróceniaterminu, trzeba pamiętać, że muszą one być spełnione łącznie.  

Dla ułatwienia wymieńmy kolejno wszystkie przesłanki:

  •  brak winy strony w uchybieniu terminu;
  •  negatywne skutki dla strony z racji uchybienia terminu;
  •  wniesienie wniosku o przywrócenie terminu;
  •  dokonanie wraz z wniesieniem wniosku czynności procesowej.

Czy złożenie wniosku o przywrócenie terminu wstrzymuje postępowanie?

Niestety, samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu w żaden sposób nie wpływa na tok prowadzonego postępowania czy wykonywania orzeczenia. Jednak w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, sąd może wstrzymać postępowanie czy wykonanie orzeczenia.

Odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu. Co robić dalej?

W przypadku gdy sąd odrzuci wniosek o przywrócenie terminu, stronie przysługuje możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu w tym przedmiocie. Należy jednak pamiętać o dochowaniu przesłanek tzn. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej oraz  że przywrócenie terminu jest możliwe tylko wówczas, gdy strona uchybiła terminowi nie z własnej winy i ponosi negatywne skutki z tego tytułu, a także że wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć w terminie siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia. Sąd odrzuci wniosek spóźniony lub jeżeli jest on niedopuszczalny z mocy ustawy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów