0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wezwanie z urzędu skarbowego: jak liczyć termin na odpowiedź?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku, gdy otrzymujemy wezwanie z urzędu skarbowego może wyniknąć konieczność złożenia w wyznaczonym terminie określonych wyjaśnień, np. w odniesieniu do deklaracji podatkowych czy dostarczonych dokumentów. W wezwaniu z urzędu, powinien zostać wskazany termin, do którego zawarte w piśmie żądanie podatnik powinien spełnić. Podczas składania wyjaśnień, warto mieć na uwadze obowiązujące terminy, gdyż ich przekroczenie może mieć negatywne i czasem nawet nieodwracalne skutki podatkowe. Jak dobrze liczyć termin, żeby się nie pomylić?

Terminy liczone w dniach

Z reguły urzędy skarbowe wyznaczają dość krótkie terminy, najczęściej 7-dniowe, licząc od dnia doręczenia wezwania. Jak prawidłowo zatem obliczać wymagane terminy? Który dzień jest pierwszym dniem terminu, a który ostatnim? Czy dzień, w którym wezwanie z urzędu skarbowego zostało odebrane, należy traktować jako pierwszy dzień terminu? To najczęstsze wątpliwości.

Odpowiedź na nie znajduje się w art. 12 § 1 Ordynacji podatkowej. „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło”. Czyli dzień, w którym doręczono wezwanie, nie jest pierwszym dniem terminu. Nie uwzględnia się go przy obliczaniu terminu w dniach

Przykład 1.

Jeśli wezwanie doręczono 12 marca, to pierwszym dniem terminu jest 13 marca, drugim dniem – 14 marca, trzecim – 15 marca itd.

Ostatni dzień terminu – czyli kiedy?

Kiedy najpóźniej można udzielić odpowiedzi, aby zmieścić się w terminie? Z przepisów wynika, że upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu (art. 12 § 1 O.p.). Zatem odpowiedzi trzeba udzielić najpóźniej w ostatnim dniu terminu. O tym, czy wystarczy ostatniego dnia terminu wysłać odpowiedź pocztą, piszemy w dalszej części artykułu.

Przykład 2.

Urząd skarbowy wyznaczył podatnikowi 7-dniowy termin, licząc od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie doręczono 12 marca. Pierwszy dzień terminu to 13 marca, a ostatni, siódmy dzień terminu wypada 19 marca. Odpowiedź udzielona 19 marca jest terminowa.

Ostatni dzień w sobotę lub dzień wolny od pracy

Co jeśli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy? Wówczas za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

Chodzi tu przy tym o dni ustawowo wolne od pracy, czyli takie, które wymienione są w ustawie o dniach wolnych od pracy. Nie wystarczy więc, że konkretny dzień jest dniem „niepracującym”, wolnym od pracy w danej firmie.

Przykład 3.

Podatnik odebrał 8 sierpnia wezwanie do pisemnego złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Siódmy dzień wypada 15 sierpnia (dzień ustawowo wolny od pracy – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy). Wobec tego ostatni dzień terminu należy przesunąć na kolejny dzień, który nie będzie sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy. 

Dni ustawowo wolne od pracy to:

 • wszystkie niedziele,

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - Święto Państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Decyduje data stempla pocztowego

Czy wystarczy, że odpowiedź na wezwanie z urzędu skarbowego zostanie wysłana pocztą ostatniego dnia terminu? Czy też musi ona faktycznie trafić najpóźniej wówczas do urzędu skarbowego?

Wystarczy, że odpowiedź zostanie wysłana ostatniego dnia terminu, ale pod warunkiem, że nastąpi to za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin udzielenia odpowiedzi uważa się wtedy za zachowany – decyduje data nadania pisma, a nie jego otrzymania przez urząd skarbowy (art. 12 § 6 O.p.)

Jeśli zdecydujemy się na wysłanie odpowiedzi np. za pomocą firmy kurierskiej (zamiast Poczty Polskiej), zasada ta nie będzie miała zastosowania. Wtedy żeby termin można było uznać za zachowany, przesyłka będzie musiała trafić do urzędu skarbowego przed upływem terminu.

Nie wystarczy nadać przesyłki kurierem w ostatnim dniu terminu

Termin uważa się za zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem, pismo zostało wysłane do urzędu skarbowego w formie dokumentu elektronicznego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. W tym celu należy założyć konto na platformie ePUAP, a dokument podpisać elektronicznie (profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Wezwanie z urzędu skarbowego, a wskazany termin

W piśmie z urzędu skarbowego może znajdować się wezwanie do osobistego stawienia się w urzędzie, np. celem złożenia zeznań. W takim przypadku podana jest konkretna data, godzina i miejsce, gdzie osoba wzywana lub jej pełnomocnik powinni się stawić.

Terminy w tygodniach, miesiącach i latach

Urząd skarbowy z reguły wyznacza terminy w dniach. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują też, jak liczyć te terminy, gdy określone są w tygodniach, miesiącach, a nawet latach (art. 12 § 2–4 O.p.). Tu również mają zastosowanie opisane wcześniej zasady o sobotach i dniach ustawowo wolnych od pracy.

 • Terminy w tygodniach

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniu terminu.

Przykład 4.

Podatnikowi wyznaczono na odpowiedź termin dwutygodniowy, liczony od dnia doręczenia pisma. Pismo odebrał 12 marca 2018 r. (poniedziałek). Termin upływa mu w poniedziałek za dwa tygodnie, czyli 26 marca – wtedy najpóźniej musi udzielić odpowiedzi.

 • Terminy w miesiącach

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniu terminu. Gdyby jednak takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład 5.

Miesięczny termin liczony od dnia doręczenia wezwania (które nastąpiło 12 marca 2018 r.) upływa 12 kwietnia 2018 r.

Miesięczny termin liczony od dnia doręczenia wezwania (które nastąpiło 31 stycznia 2018 r.) upływa 28 lutego 2018 r. (bo w lutym nie ma 31. dnia, więc termin upływa ostatniego dnia tego miesiąca).

 • Terminy w latach

Podobna zasada, jak dla terminów w miesiącach, obowiązuje do terminów w latach. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Zapisz termin – nie zapomnisz!

Dobrą praktyką jest wpisanie na otrzymanym wezwaniu z urzędu skarbowego, daty otrzymania (doręczenia) wezwania. Najlepiej zrobić to od razu po odebraniu pisma – po kilku dniach łatwo o pomyłkę. Może się to skończyć niedotrzymaniem terminu liczonego „od dnia odebrania przesyłki”. Warto też na egzemplarzu pisma oraz w kalendarzu wpisać, kiedy termin upływa.

Zalecane jest też niewyrzucanie koperty, w której przesyłka została doręczona, tylko połączenie jej zszywaczem z otrzymanym pismem. Na kopercie znajduje się numer przesyłki – dzięki niemu można ustalić w wyszukiwarce poczty, kiedy pismo zostało wysłane i doręczone.

W wezwaniu z urzędu skarbowego znajdziemy następujące informacje:

 • nazwę i adres organu podatkowego;

 • imię i nazwisko osoby wzywanej;

 • w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz w jakim celu osoba ta zostaje wezwana;

 • czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego;

 • czy dokumenty mogą być przedłożone w formie dokumentu elektronicznego lub na informatycznych nośnikach danych;

 • termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wzywanej lub jej pełnomocnika;

 • skutki prawne niezastosowania się do wezwania;

 • pouczenie o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie (w przypadku wzywania strony na przesłuchanie);

 • podpis pracownika organu podatkowego, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów