Poradnik Przedsiębiorcy

Wniosek o przywrócenie terminu - w jaki sposób można uzasadnić?

Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo reguluje terminy, przewidziane do dokonania określonych czynności. Często też terminy takie wskazywane są przez sąd. Skutkiem niedokonania czynności procesowej we wskazanym w ustawie lub przez sąd terminie jest bezskuteczność dokonanej czynności. Oznacza to, że czynność dokonana po terminie nie wywołuje żadnego skutku w postępowaniu cywilnym ani względem sądu, ani wobec strony. Ustawodawca dopuścił jednak możliwość zastosowania instytucji przywrócenia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu można złożyć w pewnych ściśle określonych przypadkach.

Wniosek o przywrócenie terminu - kiedy można?

Wymieńmy teraz przypadki, w których istnieje możliwość przywrócenia terminu na dokonanie czynności prawnej:

  1. brak winy strony w uchybieniu terminu - termin może zostać przywrócony, jeżeli jego niedochowanie było skutkiem jakiegoś zdarzenia, na które nie mieliśmy wpływu. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku zachowania terminu do dokonania czynności procesowej mówi się w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku okazało się niemożliwe z powodu przeszkody niedającej się przezwyciężyć np. przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę czy nagłą chorobę strony (w przypadku, gdy nie mogła ona wyręczyć się inna osobą przy dokonaniu czynności),
  2. negatywne skutki dla strony z racji uchybienia terminu - sąd nie przywróci terminu, gdy uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych
  3. wniesienie wniosku o przywrócenie terminu – należy pamiętać, że termin może zostać przywrócony wyłącznie na pisemny wniosek strony zainteresowanej - sąd nie dokonuje  przywrócenia terminu z urzędu,
  4. dokonanie wraz z wniesieniem wniosku czynności procesowej - przy składaniu wyżej wymienionego wniosku obowiązkowo należy dokonać wcześniej zaniedbanej czynności procesowej

Należy pamiętać, że samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu w żaden sposób nie wpływa na tok prowadzonego postępowania czy  wykonywania orzeczenia. Jednak w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności sąd może wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia.

Jakie wymogi formalne powinien spełniać wniosek o przywrócenie terminu?

Na złożenie wniosku strona ma 7 dni od momentu ustania przyczyny uchybienia. Wniosek o przywrócenie terminu skierowany powinien być do sądu, który wydał orzeczenie w sprawie. W dokumencie musi się znaleźć informacja o czynności procesowej, co do której strona składa wniosek o przywrócenie terminu, wyjaśnienie powodów niedokonania danej czynności w terminie oraz wykazanie, że niedochowanie terminu nie było zawinione przez stronę, a także wskazanie daty ustania przyczyny uchybienia. Ważne jest, że jednocześnie ze złożeniem wniosku strona musi dokonać tej czynności, której terminu nie dochowała. Następnie sąd dokona zbadania takiego wniosku pod kątem jego zasadności. Należy także pamiętać, że w ten sposób nie możemy żądać przywrócenia terminów przedawnienia.