0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności na nowych zasadach - od 30 kwietnia 2018

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawieszenie działalności nie jest niczym nowym. Z możliwości czasowego zawieszenia wykonywania działalności chętnie korzystają przedsiębiorcy. Jest to wygodne rozwiązanie, szczególnie jeśli prowadzony interes ma charakter sezonowy. W związku ze zmianami przepisów, od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje zawieszenie działalności na nowych zasadach.

Jak było do tej pory?

Do końca kwietnia 2018 roku zawieszenie działalności wiązało się z kilkoma głównymi zasadami:

  • zawieszenie działalności trwało maksymalnie 24 miesiące,

  • jeśli przedsiębiorca po upływie 24 miesięcy nie złożył wniosku o wznowienie działalności, została ona automatycznie wykreślona z rejestru CEIDG,

  • zawieszenie działalności było niemożliwe jeśli przedsiębiorca zatrudniał jakiegokolwiek pracownika (bez względu na formę zatrudnienia).

Co to jest Konstytucja biznesu?

Konstytucja biznesu to nazwa pakietu ustaw, które zostały wprowadzone przez rząd w celu ułatwienia przedsiębiorcom w Polsce prowadzenia własnej działalności. Ustawy wprowadzające zmiany to:

1) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
3) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
4) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
5) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zawieszenie działalności na nowych zasadach - wydłużenie okresu

Jak już zostało wspomniane, do tej pory przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, mógł zawiesić jej prowadzenie na minimum 30 dni, a maksymalnie do 24 miesięcy. Jeśli jednak nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o wznowienie działalności, został on wykreślony z ewidencji, czyli działalność była likwidowana.

Ustawa o prawie przedsiębiorców wprowadza w tym zakresie dwie najważniejsze zmiany:

  • działalność można zawiesić bez konieczności wskazywania daty jej wznowienia. W tym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć wniosek o jej wznowienie, jeśli będzie chciał powrócić do prowadzenia działalności,

  • działalność można zawiesić na określony czas, a podając datę zakończenia zawieszenia we wniosku CEIDG-1, można podać okres dłuższy niż 24 miesiące.

Ważne!

Po upływie terminu wskazanego we wniosku o zawieszeniu działalności, zostanie ona automatycznie wznowiona, a nie jak do tej pory - zamykana.

Przykład 1.

Pan Antoni prowadzi działalność od kilku lat, jednak ze względów osobistych podjął decyzję o zawieszeniu działalności na 3 lata. We wniosku CEIDG o zawieszenie działalnosci wskazał datę zawieszenia działalności 5.05.2018-31.05.2021 r. Zakładając, że pan Antoni zapomni złożyć wniosek o wznowienie działalności, zostanie ona wznowiona automatycznie 1.06.2021 r.

Zawieszenie działalności w przypadku zatrudnienia pracowników

Do tej pory jednym z podstawowych warunków zawieszenia działalności było niezatrudnianie ani jednego pracownika (bez względu na rodzaj posiadanej umowy - umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna). Ten warunek był dla wielu przedsiębiorców bardzo krzywdzący. Szczególnie chodzi o przypadki, kiedy w firmie był zatrudniony jeden pracownik, który przebywał na urlopie związanym z rodzicielstwem, np. urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. W takich przypadkach, jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy była likwidacja działalności.

Od 30 kwietnia nastąpią zmiany, które z pewnością będą korzystne dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzają bowiem możliwość zawieszenia działalności w przypadku, kiedy w przedsiębiorstwie zatrudnieni są wyłącznie pracownicy, którzy aktualnie przebywają na:

  • urlopie macierzyńskim,

  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • urlopie wychowawczym,

  • urlopie rodzicielskim, niełączący korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Co jednak w przypadku, kiedy pracownik zakończy okres urlopu?

Pracownik nie musi się obawiać, że nie ma firmy, do której może wrócić po zakończeniu urlopu związanego z macierzyństwem. Art. 22 pkt. 2 ustawy o prawie przedsiębiorcy wskazuje (...) W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Przykład 2.

Pan Krzysztof, planuje zawiesić działalność gospodarczą w czerwcu 2018 roku. Jest to możliwe, mimo że jedna z jego pracownic przebywa na urlopie macierzyńskim. Już przy zawieszaniu działalności zaplanował on, że wznowi ją w momencie, kiedy pracownica zakończony urlop i złoży wniosek o powrót do pracy. Jeśli jednak tego nie zrobi, będzie zobowiązany wypłacać pracownicy wynagrodzenie przestojowe lub zlikwidować działalność.

Co się jeszcze zmieniło?

Zmianą dla przedsiębiorców, którzy chcą zawiesić działalność, jest to, że mogą tego dokonać jako wspólnicy spółki (lub wielu) spółek cywilnych. Jednak warunkiem skuteczności takiego zawieszenia jest to, aby dokonali go wszyscy członkowie spółki - art. 22 pkt 3-5 ustawy o prawie przedsiębiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów