Poradnik Przedsiębiorcy

Zgłoszenie do ZUS zleceniobiorcy - w jakim terminie?

Zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia, należy pamiętać, iż z tego tytułu podlega ona obligatoryjnie ubezpieczeniom społecznym, czyli emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. W przypadku zleceniobiorcy dobrowolny charakter ma ubezpieczenie chorobowe, do którego może przystąpić wyłącznie na złożony przez siebie wniosek. W związku z powyższym zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia do ZUS zleceniobiorcy. Jak wysłać zgłoszenie do ZUS?

Zgłoszenie do ZUS zleceniobiorcy

Zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia, jednej z umów cywilnoprawnych, zleceniodawca (jako płatnik składek) powinien przekazać do ZUS deklarację zgłoszeniową:

  • ZUS ZUA, gdy zleceniobiorca objęty jest obowiązkiem ubezpieczeniowym społeczno-zdrowotnym,
  • ZUS ZZA, gdy zleceniobiorca objęty jest obowiązkiem tylko zdrowotnym,

za określonego zleceniobiorcę (właściwy kod ubezpieczenia to 04 11 XX). Co ważne, powinno to nastąpić w okresie 7 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku zgłoszenia do ZUS 7-dniowy termin wyznaczany jest przez dni kalendarzowe, nie robocze!

Zgłoszenie do ZUS zleceniobiorcy - kiedy powstaje obowiązek ubezpieczeń?

Jak wyznaczyć dzień, w którym powstaje obowiązek ubezpieczeń? W tym wypadku należy pamiętać, że zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

W związku z powyższym, jeżeli umowa zlecenia określa jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy np. 5 listopada, zleceniodawca ma czas na zgłoszenie do ZUS zleceniobiorcy do 12 listopada włącznie. Wynika to z ogólnie obowiązującej zasady, iż jeżeli termin podano w dniach, to:

  • termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia,
  • jeżeli początkiem terminu jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Oznacza to, że przy obliczaniu 7-dniowego terminu w podanym przykładzie nie należy uwzględniać 5 listopada. Pierwszym dniem obowiązującego terminu będzie 6 listopada, z kolei ostatni wypadnie 12 listopada.

Zgłoszenie do ZUS - czy możliwe jest przesunięcie terminu?

Jeżeli termin na zgłoszenie do ZUS na ZUS ZUA upływa w dniu wolnym od pracy, jego przesunięcie jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Wówczas obowiązuje najbliższy następny dzień powszedni.