Poradnik Przedsiębiorcy

Regulamin sklepu internetowego

Rosnącą popularność sklepów internetowych obserwuje się nie tylko wśród nabywców, ale również pośród samych przedsiębiorców. Bardzo wiele osób decydujących się na założenie własnego biznesu rozpoczyna właśnie od e-sklepu. Dlaczego? Powodów jest wiele, a jednym z ważniejszych jest zdecydowanie mniejsza liczba wymagań formalnych. Startujący przedsiębiorca nie musi martwić się o lokal, stworzenie szyldu, zakup wyposażenia. Nie należy jednak zapominać o tym, że również w przypadku biznesu online konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności. Jedną z nich jest regulamin sklepu internetowego.

Regulamin sklepu internetowego w świetle przepisów

Regulamin sklepu internetowego to nie tylko narzędzie chroniące przedsiębiorcę i konsumenta, ale również obowiązek. Wynika on wprost z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Art. 8

“1. Usługodawca:

 1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,

 2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

2. Usługobiorca nie jest zobowiązany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2.”

 

Jak wynika z wyżej zacytowanego przepisu, stworzenie regulaminu sklepu internetowego leży po stronie przedsiębiorcy. Kolejny obowiązek to udostępnienie go klientom w sposób jawny i niebudzący wątpliwości. Jest to ważne, ponieważ w sytuacji gdy nabywca postąpi niezgodnie z postanowieniami, które wprawdzie istniały, ale do których nie miał on dostępu, wówczas to przedsiębiorca stoi na straconej pozycji.

Regulamin sklepu internetowego - jakie informacje?

Nie ulega zatem wątpliwości, że sklep internetowy regulamin mieć musi. Z przepisów wynika również, jakie dane powinny znaleźć się w takim dokumencie. Ust. 3 ww. aktu prawnego wskazuje, że w regulaminie sklepu internetowego konieczne jest określenie:

 • rodzajów i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  • wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

  • zakazu dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

 • warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • trybu postępowania reklamacyjnego.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Drugim aktem prawnym, na który należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu sklepu internetowego, jest Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Regulamin sklepu internetowego, który podlega ww. ustawie, powinien dodatkowo zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby) oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, oraz numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany (NIP),
 • istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot,
 • cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie składniki, szczególnie cła i podatki,
 • zasady zapłaty lub wynagrodzenia,
 • koszty, terminy i sposób dostawy,
 • prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni,
 • koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej, niż wedle normalnej taryfy,
 • termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu ma charakter wiążący,
 • minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejsce i sposób składania reklamacji,
 • prawo do wypowiedzenia umowy.

Mogłoby się wydawać, że elementów, jakie powinien zawierać regulamin sklepu internetowego, jest sporo, jednak zebranie ich w jednym dokumencie nie powinno sprawić przedsiębiorcy większych trudności. Znaczną część stanowią bowiem dane formalne sprzedawcy oraz informacje o samych produktach i usługach. Niewielki fragment regulaminu będzie poświęcony prawom konsumenta i sprzedawcy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nabywców oraz własnej firmy warto postarać się, aby stworzony regulamin sklepu internetowego był rzetelny i sformułowany w zrozumiały sposób.

Prowadzisz sklep internetowy? Wiesz już, że musisz stworzyć regulamin. Sprawdź, czy musisz zaopatrzyć się w kasę fiskalną!