0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regulamin sklepu internetowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rosnącą popularność sklepów internetowych obserwuje się nie tylko wśród nabywców, ale również pośród samych przedsiębiorców. Bardzo wiele osób decydujących się na założenie własnego biznesu rozpoczyna właśnie od e-sklepu. Dlaczego? Powodów jest wiele, a jednym z ważniejszych jest zdecydowanie mniejsza liczba wymagań formalnych. Startujący przedsiębiorca nie musi martwić się o lokal, stworzenie szyldu, zakup wyposażenia. Nie należy jednak zapominać o tym, że również w przypadku biznesu online konieczne jest spełnienie dodatkowych formalności. Jedną z nich jest regulamin sklepu internetowego.

Regulamin sklepu internetowego w świetle przepisów

Regulamin sklepu internetowego to nie tylko narzędzie chroniące przedsiębiorcę i konsumenta, ale również obowiązek. Wynika on wprost z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Art. 8

“1. Usługodawca:

 1. określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,

 2. nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

2. Usługobiorca nie jest zobowiązany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2.”

 

Jak wynika z wyżej zacytowanego przepisu, stworzenie regulaminu sklepu internetowego leży po stronie przedsiębiorcy. Kolejny obowiązek to udostępnienie go klientom w sposób jawny i niebudzący wątpliwości. Jest to ważne, ponieważ w sytuacji gdy nabywca postąpi niezgodnie z postanowieniami, które wprawdzie istniały, ale do których nie miał on dostępu, wówczas to przedsiębiorca stoi na straconej pozycji.

Regulamin sklepu internetowego - jakie informacje?

Nie ulega zatem wątpliwości, że sklep internetowy regulamin mieć musi. Z przepisów wynika również, jakie dane powinny znaleźć się w takim dokumencie. Ust. 3 ww. aktu prawnego wskazuje, że w regulaminie sklepu internetowego konieczne jest określenie:

 • rodzajów i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  • wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

  • zakazu dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

 • warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • trybu postępowania reklamacyjnego.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Drugim aktem prawnym, na który należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu sklepu internetowego, jest Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Regulamin sklepu internetowego, który podlega ww. ustawie, powinien dodatkowo zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby) oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, oraz numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany (NIP),
 • istotne właściwości świadczenia i jego przedmiot,
 • cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie składniki, szczególnie cła i podatki,
 • zasady zapłaty lub wynagrodzenia,
 • koszty, terminy i sposób dostawy,
 • prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni,
 • koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej, niż wedle normalnej taryfy,
 • termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu ma charakter wiążący,
 • minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • miejsce i sposób składania reklamacji,
 • prawo do wypowiedzenia umowy.

Mogłoby się wydawać, że elementów, jakie powinien zawierać regulamin sklepu internetowego, jest sporo, jednak zebranie ich w jednym dokumencie nie powinno sprawić przedsiębiorcy większych trudności. Znaczną część stanowią bowiem dane formalne sprzedawcy oraz informacje o samych produktach i usługach. Niewielki fragment regulaminu będzie poświęcony prawom konsumenta i sprzedawcy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa nabywców oraz własnej firmy warto postarać się, aby stworzony regulamin sklepu internetowego był rzetelny i sformułowany w zrozumiały sposób.

Prowadzisz sklep internetowy? Wiesz już, że musisz stworzyć regulamin. Sprawdź, czy musisz zaopatrzyć się w kasę fiskalną!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów