0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest niezbędna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Warto podkreślić, że w zakresie tym istnieje szereg zwolnień, zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest koniecznością. 

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - zwolnienie podmiotowe

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieniu podlegają podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających w bieżącym roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie przysługuje, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Po przekroczeniu tegoż limitu podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej w ciągu dwóch miesięcy licząc od miesiąca, w którym go przekroczył.

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - zwolnienie przedmiotowe 

Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zostały określone w załączniku do rozporządzenia. Wśród nich można znaleźć działalność polegającą na świadczeniu:

 • usług telekomunikacyjnych,
 • usług finansowych i ubezpieczeniowych,
 • usług związanych z obsługą rynku nieruchomości,
 • wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • usług świadczonych przez organizacje członkowskie,
 • dostawy nieruchomości,
 • dzierżawy gruntów oraz oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów.

Warto podkreślić, że w tym przypadku obroty osiągane z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie mają znaczenia, gdyż zwolnienie obejmuje przedmiot działalności. Pełen katalog zwolnień przedmiotowych znajduje się w załączniku do rozporządzenia. 

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - kiedy jest niezbędna?

Polskie przepisy podatkowe przewidują sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z żadnego z powyższych zwolnień. I tak w sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy: 

 • gazu płynnego,
 • części do silników,
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep; kontenerów,
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

lub świadczy usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

- będzie zobligowany do posiadania kasy rejestrującej, bez względu na sposób dostarczania towaru klientom. 

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - sprzedaż wysyłkowa

Osoby prowadzące sklep internetowy co do zasady mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy, jakie wynika z załącznika do rozporządzenia. Uprawnionym do niego jest bowiem przedsiębiorca dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że:

 • zapłata w całości nastąpi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) oraz
 • podatnik prowadzi ewidencję i posiada dowody dokumentujące zapłatę, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów, o których mowa w § 4 rozporządzenia, wówczas nie przysługuje mu prawo do zwolnienia i już przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tego typu towarów musi posiadać kasę rejestrującą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów