Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czy kasa fiskalna w sklepie internetowym jest niezbędna?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Warto podkreślić, że w zakresie tym istnieje szereg zwolnień, zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy kasa fisklana w sklepie internetowym jest koniecznością. 

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - zwolnienie podmiotowe

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieniu podlegają podatnicy, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Natomiast w przypadku podatników rozpoczynających w bieżącym roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie przysługuje, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Po przekroczeniu tegoż limitu podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej w ciągu dwóch miesięcy licząc od miesiąca, w którym go przekroczył.

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - zwolnienie przedmiotowe 

Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej zostały określone w załączniku do rozporządzenia. Wśród nich można znaleźć działalność polegającą na świadczeniu:

 • usług telekomunikacyjnych,
 • usług finansowych i ubezpieczeniowych,
 • usług związanych z obsługą rynku nieruchomości,
 • wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • usług świadczonych przez organizacje członkowskie,
 • dostawy nieruchomości,
 • dzierżawy gruntów oraz oddaniu gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaży biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów.

Warto podkreślić, że w tym przypadku obroty osiągane z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie mają znaczenia, gdyż zwolnienie obejmuje przedmiot działalności. Pełen katalog zwolnień przedmiotowych znajduje się w załączniku do rozporządzenia. 

Kasa fiskalna w sklepie internetowym - kiedy jest niezbędna?

Polskie przepisy podatkowe przewidują sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z żadnego z powyższych zwolnień. I tak w sytuacji, gdy podatnik dokonuje dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia