Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2019

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców powinny być dokonywane za pomocą rachunku bankowego, gdy przekroczą określone wartości.

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - rok 2019

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą i powinny nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł - transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.