0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Student na umowie zlecenie a składki ZUS 2023 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Student na umowie zlecenie to bardzo popularna forma zatrudnienia wśród wielu firm. Tendencja taka spowodowana jest dużymi oszczędnościami z tego tytułu po stronie pracodawcy. Jakie dokładnie korzyści przynosi taka forma współpracy i co na tym zyskają strony umowy? Odpowiedz na te pytania przedstawiamy w poniższym artykule!

Student - definicja

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o szkolnictwie wyższym za studenta uznaje się osobę kształcącą się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Studentem jest się do momentu:

 • złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu,
 • złożenia egzaminu dyplomowego,
 • zaliczenia ostatniej przewidzianej w programie studiów praktyki,
 • skreślenia z listy studentów.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie regulują kwestii, czy osoba która skończyła studia pierwszego stopnia (i zamierza je kontynuować na II stopniu) od momentu obrony do momentu ponownego otrzymania legitymacji na studiach magisterskich w dalszym ciągu może być traktowana jak student.

W tej sprawie stanowisko zajęły również organizacje studenckie, według których zatrudnienie osób, które ukończyły studia na I stopniu i będą je kontynuować na stopniu II, powinno być zwolnione ze składek, ponieważ ich zdaniem osoby takie w dalszym ciągu posiadają status studenta - legitymacja ważna jest do 31 października.

Niestety stanowisko ZUS-u w tej kwestii jest odmienne. Zgodnie z nim przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek za studenta zatrudnionego w okresie pomiędzy I a II stopniem studiów w oparciu o umowę zlecenie, ponieważ w czasie kontroli nieodliczenie składek może zostać potraktowane jako błąd.

Kto nie jest uznawany za studenta?

Nie uznaje się za studenta dla celów ubezpieczeń społecznych:

 • uczestnika studiów doktoranckich (studia trzeciego stopnia),
 • uczestnika studiów podyplomowych.

Dodatkowo osobę zatrudnioną na umowę zlecenie przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczeń społecznych:

 • od następnego dnia po wykreśleniu z listy studentów,
 • od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej, nawet jeśli student nie ukończył jeszcze 26. roku życia,
 • od dnia ukończenia 26. roku życia (wiek ten upływa z początkiem ostatniego dnia, w którym osoba ma 26 lat).

Student na umowie zlecenie a składki ZUS

Popyt na zatrudnianie studentów na podstawie umowy zlecenie związany jest z faktem, że za studenta przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Temu udogodnieniu podlegają osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia. Po ukończeniu 26. roku życia, mimo posiadania statusu studenta, osoba ucząca się objęta będzie ubezpieczeniem na zasadach ogólnych, w związku z czym konieczne będzie płacenie składek ZUS.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu studenta jest ważna legitymacja lub też zaświadczenie wydane przez dziekanat. Osoby studiujące, do 26. roku życia mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Jeśli student nie ma takiej możliwości, może wnioskować o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię.

Zwolnienie z odprowadzania składek ZUS nie ma zastosowania w sytuacji, gdy student na umowie zlecenie, u tego samego przedsiębiorcy zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę. W takiej sytuacji przedsiębiorca zmuszony jest do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Inaczej wygląda sytuacja, w której student na umowie zlecenie jest zatrudniony na umowę o pracę u innego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje zwolnienie z opłacania składek ZUS z tytułu posiadania statusu studenta.

Student na umowie zlecenie a składki ZUS - Korzyści z zatrudnienia studenta

Zatrudnienie studenta a wysokość wynagrodzenia minimalnego 2023 r. 

Zgodnie z prawem od 2016 roku umowy zlecenie zawierane z podmiotami, które z innych źródeł nie osiągają minimalnego wynagrodzenia, muszą zostać obowiązkowo oskładkowane. Wyjątek w tej kwestii stanowią studenci - z ich wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie nie będą odprowadzane składki, niezależnie od wysokości uzyskiwanych poza tym zarobków.

Od stycznia 2023 roku będzie wynosiła 22,80 zł, a od lipca 2023 roku wyniesie 23,50 zł.

Przychody osób, które nie ukończyły 26 roku życia są także zwolnione z podatku. Przepisy te są najbardziej korzystne dla studentów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Takie osoby nie są bowiem objęte obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczeń, czyli od ich wynagrodzenia nie są potrącane składki ZUS. Teraz również zleceniobiorca-student nie pobierze od nich zaliczki na PIT. To oznacza, że kwota brutto jest jednocześnie kwotą do wypłaty.

Jeśli chcesz wyliczyć wynagrodzenie na umowie zleceniu polecamy skorzystać z kalkulatora umów zleceń.

Prawa studenta zatrudnionego na umowę zlecenie

Bardzo częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest próba wykorzystania pracowników, w związku z czym zleceniobiorcy powinni być czujni i uważać na tego typu zachowania. Warto dodatkowo pamiętać, że zleceniobiorcy nie są związani prawem w kwestii:

 • urlopu wypoczynkowego i jego udzielania,
 • ochrony przed wypowiedzeniem umowy,
 • wynagrodzenia za okres choroby.

Podsumowując zatrudnieni studenta na umowę zlecenie jest opłacalna zarówno dla zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy. Przedsiębiorca nie opłaca za taką osobę niego składek ZUS, czyli koszty zatrudnienia sią niższe. Natomiast zleceniobiorca nie opłaca podatku i składek czyli otrzymuję ona za swoją pracę kwotę brutto.

Student na umowie zlecenie w systemie wFirma.pl

System do prowadzenia księgowości online wFirma.pl, w module Kadry pozwala na łatwe rozliczanie umów zlecanie ze studentem do 26 roku życia. Wystarczy podczas dodania umowy wybrać schemat STUDENT LUB UCZEŃ DO 26 ROKU ŻYCIA.

Student na umowie zlecenie - wFirma.pl

W takim przypadku podczas generowania rachunku dla takiej osoby składki ZUS nie zostaną naliczone.

Najczęściej zadawane pytania

 • Kto ubezpiecza studenta na umowie zlecenie?

  Student na umowie zlecenie nie ma obowiązku opłacania składek, a tym samy nie zgłasza się takiej osoby w ZUS i nie ma kodu.
 • Przepisy nie określają jasno, jak powinno się potwierdzić ten status, dlatego jednym ze sposobów jest oświadczenie ze szkoły, uczelni
 • Jeśli jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dodatkowym warunkiem koniecznym do zwolnienia z tego obowiązku jest nieukończenie przez pracownika 26. roku życia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów