0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w firmie. Również przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien skierować go na wstępne, kontrolne lub okresowe badania profilaktyczne. Co w przypadku, jeżeli występują szkodliwe czynniki w środowisku pracy? Jak w takim wypadku powinno być wypełnione skierowanie na badanie? Więcej dowiesz się na ten temat w poniższym artykule.

Szczególne lub szkodliwe czynniki w środowisku pracy 

Praca w szczególnych warunkach to nie to samo, co praca w szkodliwych (uciążliwych czy niebezpiecznych) warunkach.

Praca w szczególnych warunkach daje możliwość skorzystania ze wcześniejszej emerytury. Zawody, które wykonywane są w szczególnych warunkach wymienia ustawa o emeryturach pomostowych.

 Dodatek za pracę w szkodliwych lub szczególnych warunkach jest wypłacany tylko w sytuacji, gdy taki zapis jest ujęty w regulaminie pracy lub wynagradzania. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacać pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia w przypadku gdy na jego stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe.

Pracodawca powinien natomiast dążyć w kierunku likwidacji i ograniczania warunków szkodliwych dla zdrowia i życia pracowników. W sytuacjach, kiedy na podstawie wyników pomiarów i przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego zostanie stwierdzone, że jest ono duże, tj. niedopuszczalne, konieczne jest wprowadzenie na danym stanowisku zmian w celu ograniczenia tego ryzyka poniżej poziomu stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika.

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a obowiązki pracodawcy

Kwestie dotyczące pracy w szkodliwych warunkach regulują głównie przepisy z dziedziny BHP. Definiują one obowiązki pracodawcy i sposób ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami (np. stosowanie odzieży ochronnej, nauszników, okularów).

Pracodawca jest zobowiązany wskazać czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy   i rozpoznać źródła ich pochodzenia, a następnie zlecić wykonanie badań i pomiarów tych czynników.  W zakładzie pracy, w którym pracownicy narażeni są na działanie czynników szkodliwych, pracodawca musi obowiązkowo prowadzić ewidencję tych czynników. Wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca ma obowiązek rejestrować i przechowywać w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym.

Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy należy przechowywać przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu.

Skierowanie na badanie profilaktyczne pracownika, który jest narażony na występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych w środowisku pracy

Skierowanie na badanie profilaktyczne powinno zawierać informacje o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

W skierowaniu pracodawca może wypisać szkodliwe czynniki w środowisku pracy, które dzielą się na :

1. Fizyczne:

 • hałas,
 • drgania mechaniczne (ogólne, miejscowe),
 • pyły
 • metale występujące w postaci pylistej np. ołów, żelazo,
 • promieniowanie laserowe,
 • mikroklimat zimny,
 • mikroklimat gorący. 

2. Chemiczne:

 • substancje toksyczne,
 • substancje drażniące,
 • substancje uczulające,
 • substancje rakotwórcze.

3. Biologiczne:

 • bakterie,
 • wirusy,
 • grzyby.

skierowaniu można wpisać również inne czynniki, w tym niebezpieczne i uciążliwe oraz inne wynikające ze sposobu wykonywania pracy. Pracodawca może wpisać takie czynniki jak:

 • obsługa monitorów ekranowych (do 4 godzin/powyżej 4 godzin dziennie),
 • praca na wysokości (do 3 m/ powyżej 3 m),
 • praca w porze nocnej.

Zakres badań określa lekarz na podstawie skierowania na badania wydanego przez pracodawcę.

Kodeks pracy wyraźnie określa obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nich jest kierowanie pracownika na badania przeprowadzone przez lekarza medycy pracy. Jednak by zaświadczenie lekarskie było ważne, pracodawca musi wystawić właściwe skierowanie na badania, szczególnie w sytuacji kiedy w miejscu pracy występują czynniki szkodliwe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów