0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Szyld reklamowy jako środek trwały firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Skuteczna strategia marketingowa jest kluczem do sukcesu prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy w celu reklamy swojej firmy decydują się często na zakup szyldów lub banerów reklamowych. W tym miejscu pojawia się jednak wątpliwość: czy zakupiony na potrzeby firmy szyld reklamowy będzie stanowił środek trwały firmy?

Czym jest środek trwały?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami, aby składnik majątku mógł zostać uznany za środek trwały powinien:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,

  • zostać nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,

  • być kompletny i zdatny do użytku,

  • być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

  • być wykorzystywany w działalności przez okres dłuższy niż 1 rok.

Tego typu składniki majątku co do zasady należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji. Wyjątkiem od tej reguły są składniki, które spełniają powyższą definicję, jednak ich wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wówczas wydatek na zakup tego składnika majątku można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. W przypadku, gdy podatnik prowadzi księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, odpowiednią do ujęcia wydatku na zakup niskocennego składnika majątku będzie kol. 13 księgi - pozostałe wydatki.

Czy szyld reklamowy może być środkiem trwałym?

Co do zasady takie składniki majątku jak szyldy czy banery reklamowe nie są trwale związane z budynkami, na których są lokowane. Podatnik w każdej chwili może dokonać demontażu i przeniesienia szyldu czy baneru reklamowego w inne miejsce. W związku z tym jeżeli szyld reklamowy spełnia dodatkowo wcześniej wymienione warunki (uznania go za środek trwały) podatnik powinien zakwalifikować ten składnik majątku jako odrębny środek trwały przedsiębiorstwa oraz poddać amortyzacji.

Tego typu środki trwałe należy przyporządkować do rodzaju 808 - Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane i w konsekwencji amortyzować liniowo przy zastosowaniu 20% stawki amortyzacyjnej wynikającej z wykazu.

Uwaga!

Jeżeli wartość szyldu nie przekracza 3500 zł, podatnik ma możliwość wyboru amortyzacji jednorazowej lub ujęcia tego składnika majątku bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu z pominięciem ujmowania go w ewidencji środków trwałych (kol. 13 KPiR).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów