Poradnik Przedsiębiorcy

Darowizna środka trwałego - skutki podatkowe

W toku prowadzonej działalności mogą wystąpić sytuacje, w których element majątku stanowiący środek trwały firmy, zostanie przekazany w darowiźnie np. komuś z rodziny. Nie ma przeszkód by dokonać takiej czynności, warto jednak zastanowić się jakie spowoduje ona skutki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinna zostać rozliczona darowizna środka trwałego

Podatek dochodowy a darowizna środka trwałego

Po pierwsze należy zaznaczyć, iż darowizna środka trwałego nie powoduje powstania przychodu u darczyńcy. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega odpłatne zbycie składników majątku, natomiast darowizna jest przekazaniem nieodpłatnym, a więc nie jest opodatkowana. W przypadku przekazania środka trwałego firmy jako darowizny, dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia również fakt, czy przekazanie to ma miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po jej zakończeniu. Podsumowując, przekazanie składnika majątku w formie darowizny nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego u darczyńcy.

Otrzymanie darowizny również nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym, gdyż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Podatek od spadków i darowizn

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku od spadków i darowizn będzie ciążył zawsze tylko na obdarowanym, czyli nabywcy rzeczy. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku należy zapłacić podatek. Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku dla małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, pod warunkiem, iż w odpowiednim terminie dokonają zgłoszenia faktu otrzymania darowizny. Jeśli jednak wartość darowizny nie przekracza określonego ustawowo limitu obdarowani z pierwszej grupy podatkowej nie muszą zgłaszać faktu otrzymania darowizny.

Darowizna środka trwałego a podatek VAT

Przedsiębiorca, który chce przekazać w darowiźnie osobie trzeciej składniki majątku przedsiębiorstwa powinien mieć na uwadze konieczność opodatkowania takiego zdarzenia podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

  • wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem w przypadku darowizny przedmiotów, co do których przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego zarówno w części jak i w całości, konieczne jest ich opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Jeśli natomiast przy nabyciu danego składnika nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekazanie tego składnika w darowiźnie nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Wyjątkiem w tej kwestii jest zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o czym mowa w art. 6 ustawy o VAT. W przypadku przekazania w darowiźnie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.