0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla ryczałtowców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy przedsiębiorca w swojej działalności wykorzystuje różne składniki majątku. Dotyczy to również ryczałtowców, którzy tak samo jak inni podatnicy użytkują w ramach firmy specjalistyczne urządzenia, maszyny i sprzęty. Czy oni również muszą prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - definicje

Zgodnie z art. 22a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środkami trwałymi są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle,
 • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Przewidywany okres ich używania powinien być dłuższy niż jeden rok. Ponadto powinny być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

W myśl ustawy o PIT wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielcze prawa do lokalu użytkowego,
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 • licencje,
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).

Przewidywany okres ich używania musi być dłuższy niż rok. Poza tym, tak jak w przypadku środków trwałych, muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy licencyjnej (sub-licencyjnej), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - obowiązki ewidencyjne

W myśl art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych podatnicy oraz spółki,  których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obowiązani są posiadać i przechowywać m.in. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższy wykaz powinien zawierać dane, określone w rozporządzeniu MF w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, takie jak:

 • liczba porządkową;
 • data nabycia;
 • data przyjęcia do używania;
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
 • wartość początkową;
 • stawka amortyzacyjną;
 • zaktualizowana wartość początkową;
 • data likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo data zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Ważne!

Nie podlegają objęciu wykazem:

 • budynki mieszkalne
 • lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • - których wartość początkową stanowi iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawionej albo używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł.  

Zapisów dotyczących środków trwałych dokonuje się najpóźniej w miesiącu przyjęcia ich do używania (w przeciwnym wypadku jest to nieujawnienie środka trwałego).

Reasumując, jeżeli dany składnik majątku ryczałtowca spełnia kryteria określone w w art. 22a ustawy o PIT, to podatnik powinien o niego zaktualizować wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów