0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy ująć w KPiR jednorazowy odpis amortyzacyjny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Amortyzacja stanowi wartościowo wyrażone zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wysokość odpisu uzależniona jest od rodzaju środka trwałego oraz ustawowej stawki amortyzacyjnej. Co do zasady wszystkie środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu. Wyjątek stanowią grunty. W artykule wyjaśniamy, kiedy można zastosować jednorazowy odpis amortyzacyjny.

Jednorazowy odpis amortyzacyjny (pomoc de minimis) - kto i kiedy może skorzystać?

Jednorazowa amortyzacja stanowi wyjątkową formę zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wartości początkowej zakupionego środka trwałego. Może być wykorzystywana jedynie po spełnieniu prawnie określonych przesłanek.

Ważne!

Amortyzacji podlegają również wartości niematerialne i prawne. Jednakże w tym przypadku podatnik może dokonywać amortyzacji jedynie przy zastosowaniu metody liniowej.

W myśl art. 22k ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej (tzw. nowi przedsiębiorcy), oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Dotyczy to składników majątku zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Odpisu można dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z przytoczonym KŚT (a konkretniej grupami od 3 do 8) podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji w stosunku do:

  • kotłów i maszyn energetycznych

  • maszyn, urządzeń i aparaty ogólnego zastosowania

  • specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów

  • urządzeń technicznych

  • środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych)

  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie

Zasada ta nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o PIT).

Ważne!

Małym podatnikiem nazywany jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. 

Jednorazowy odpis amortyzacyjny środków trwałych do 3.500 zł

Podatnik może również dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500 zł. Musi wprowadzić taki składnik majątku do ewidencji najpóźniej w miesiącu oddania go do używania.

Kiedy można dokonać jednorazowego odpisu?

Jak precyzuje art. 22k ust. 8 updof, podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Stąd wniosek, że nie może być dokonana wcześniej niż w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji. Natomiast wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić nie później niż w miesiącu przekazania takiego środka trwałego do używania.  

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów