0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulepszenie środka trwałego a wydłużenie okresu amortyzacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Większość przedsiębiorców w swoim majątku posiada środki trwałe. Niekiedy konieczne jest poniesienie dodatkowych nakładów na polepszenie czy unowocześnienie ich stanu. Tego typu działania co do zasady stanowią ulepszenie środka trwałego. Jak należy je rozliczyć? Jak wpływa to na amortyzację? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Czym jest ulepszenie środka trwałego?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami przez ulepszenie środka trwałego należy rozumieć taki środek trwały, który uległ przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji.

Co ważne, art. 23 ust. 1 lit. c ustawy o PIT jasno określa, że tego typu wydatki co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodów, gdyż powiększają wartość środka trwałego, która stanowi podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Przy czym art. 22g ust. 17 ustawy o PIT podkreśla, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Ulepszenie środka trwałego a wydłużenie okresu amortyzacji?

Ulepszony środek trwały podlega amortyzacji na takich samych zasadach jak przed ulepszeniem. Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać od wartości początkowej środka trwałego - powiększonej o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie.

Przykład 1.

W grudniu 2015 roku przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT zakupił i wprowadził do firmy maszynę produkcyjną, której wartość początkowa wynosi 60.000 zł. Maszyna jest amortyzowana metodą liniową z zastosowaniem stawki 20% w skali roku. W grudniu 2016 roku podatnik dokonał ulepszenia maszyny w kwocie 30.000 zł (netto).

Jak wówczas będą kształtowały się odpisy amortyzacyjne?

1. W pierwszej kolejności należy ustalić wartość miesięcznych odpisów amortyzacyjnych przed dokonaniem ulepszenia:

60.000 zł x 20% = 12.000 zł - roczny odpis amortyzacyjny

12.000 zł : 12 m-cy = 1.000 zł - miesięczny odpis amortyzacyjny

Pierwszy odpis amortyzacyjny zostanie ujęty w kosztach w styczniu, a więc w miesiącu kolejnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

W tym przypadku ostatni odpis amortyzacyjny zostałby ujęty w kosztach w grudniu 2020 roku.

2.W związku z ulepszeniem środka trwałego o wartości 30.000 zł w grudniu 2016 r. należy dokonać ponownego ustalenia wartości początkowej:

60.000 zł + 30.000 zł = 90.000 zł - wartość początkowa ŚT po ulepszeniu

90.000 zł x 20% = 18.000 zł - roczny odpis amortyzacyjny

18.000 zł : 12 m-cy = 1.500 zł - miesięczny odpis amortyzacyjny

Podatnik począwszy od stycznia 2017 roku w kosztach będzie ujmował miesięczne odpisy amortyzacyjne o wartości 1.500 zł.

Odpisów amortyzacyjnych należy dokonywać do końca tego miesiąca, w którym nastąpi ich zrównanie z powiększoną wartością początkową maszyny, czyli do kwietnia 2021 roku.

Reasumując -  ulepszenie środka trwałego spowoduje wydłużenie okresu amortyzacji. To, o jaki okres, zależy od powiększonej wartości początkowej środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów