0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności - koszty w okresie zawieszenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się nad zawieszeniem swojej działalności gospodarczej. Jest to możliwe, ponieważ zawieszenie działalności przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG nie może wynosić krócej niż 30 dni natomiast zawieszenie działalności przedsiębiorcy znajdującego się w KRS może potrwać od 30 dni do 24 miesięcy. W tym czasie właściciele przedsiębiorstw nie mogą osiągać bieżących przychodów z podstawowych czynności, na których zwykle opiera się ich działalność. Chodzi tu szczególnie o firmy zajmujące się świadczeniem usług lub sprzedażą towarów. Co jednak z kosztami? Czy poniesione koszty w okresie zawieszenia podlegają odliczeniu? 

Jaką aktywność można podejmować w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Mimo zasad odnoszących się do terminu zawieszenia działalności, właściciel firmy może wykonywać nawet takie czynności, które przynoszą skutki podatkowe.

Art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Podsumowując powyższy zapis - w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może uzyskiwać koszty podatkowe, które mają na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Ponadto może on osiągać przychody z działań, które rozpoczął przed zawieszeniem działalności, np. z lokat firmowych.

Zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów - wyjaśnienie

W czasie, kiedy firma znajduje się w stanie zawieszenia, właściciel może podejmować działania związane z zobowiązaniami zaczętymi, gdy funkcjonowała ona w normalnym trybie. Należą do nich, m.in. uiszczanie: rat leasingowych, odsetek za prowadzenie rachunku bankowego, opłat za utrzymanie serwisu internetowego, opłat za inne media, opłat za najem biura, a także za utrzymanie numerów firmowych. Szczególnie w przypadku gdy umowy zostały zawarte przed zawieszeniem działalności. Co więcej, przedsiębiorca może także rozliczać się z wydatków, które uznawane są za celowe i ważne, nawet podczas okresu zawieszenia działalności, czyli z: podatku od nieruchomości, wydatków na ochronę majątku działalności, wydatków poniesionych na ewentualną naprawę związaną z nieprzewidzianymi awariami i koszty wynikającego z konieczności przedłużenia polis ubezpieczeniowych zabezpieczających mienie firmowe.

Wyżej wymieniono czynności, które można wykonywać w trakcie zawieszenia, ale to przedsiębiorca decyduje, które z nich są najbardziej niezbędne dla jego firmy. Należy jednak pamiętać, że w razie kontroli organów skarbowych, musi on umieć uzasadnić powody uzyskiwanych w trakcie zawieszenia wydatków, a przede wszystkim ich powiązanie z normalną działalnością firmy. Dodatkowo trzeba, jak zwykle w przypadku uznawania wydatków za koszt, właściwie je udokumentować.

Czy można księgować koszty w okresie zawieszenia?

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wynika to z art. 22c pkt. 5 ustawy o PITAmortyzacji nie podlegają(...) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Poza tym, do kosztów, które nie zostaną uznane jako wydatki, można dołączyć także te, których urząd skarbowy nie uzna za istotne i celowe dla zabezpieczenia źródła przychodów. Mogą to być, np.: wydatki poniesione na reklamę i promocję czy zakup towarów handlowych.

Należy pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie spowoduje zwolnienia przedsiębiorcy z konieczności złożenia zeznania rocznego PIT.

Do rozliczenia kosztów podatkowych, które zostaną poniesione w trakcie trwania zawieszenia, powinno dojść w pierwszym okresie po wznowieniu działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli zawieszenie przestanie być aktualne na przełomie roku, koszty podatkowe należy wykazać w deklaracji rocznej.

Jak zaksięgować koszty w okresie zawieszenia w systemie wFirma.pl?

Aby zaksięgować w systemie wFirma.pl koszty poniesione w okresie zawieszenia, w zakresie zobowiązanie powstało przed zawieszeniem, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie po uzupełnieniu wymaganych danych i wyborze odpowiedniego rodzaju wydatku, należy wskazać następujące daty:

 • DATA WYSTAWIENIA FAKTURY - zgodnie z datą wystawienia na fakturze,
 • DATA KSIĘGOWANIA DO KPiR - pierwszy dzień odwieszenia działalności, jeśli wznowienie ma miejsce w tym samym roku co zawieszenie,
 • DATA KSIĘGOWANIA DO VAT - pierwszy dzień odwieszenia działalności, 
 • TERMIN PŁATNOŚCI - zgodnie z terminem płatności na fakturze. W przypadku przedpłaty, dla celów technicznych należy wybrać datę wystawienia faktury.

Koszty w okresie zawieszenia - księgowanie w wFirma

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów