Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności - koszty w okresie zawieszenia

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się nad zawieszeniem swojej działalności gospodarczej. Jest to możliwe, ponieważ zawieszenie działalności może potrwać od 30 dni do 24 miesięcy. W tym czasie właściciele przedsiębiorstw nie mogą osiągać bieżących przychodów z podstawowych czynności, na których zwykle opiera się ich działalność. Chodzi tu szczególnie o firmy zajmujące się świadczeniem usług lub sprzedażą towarów.

Jednak, mimo takich zasad, właściciel firmy może wykonywać nawet takie czynności, które przynoszą skutki podatkowe. Jakie działania można realizować i czy dozwolone jest uzyskiwanie kosztów podatkowych, kiedy firma jest w stanie zawieszenia, odpowiadamy poniżej.

Jaką aktywność można podejmować w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.”

Podsumowując powyższy zapis - w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może uzyskiwać koszty podatkowe, które mają na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Ponadto może on osiągać przychody z działań, które rozpoczął przed zawieszeniem działalności, np. z lokat firmowych.

Zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów - wyjaśnienie

Jak zostało wspomniane powyżej, w czasie, kiedy firma znajduje się w stanie zawieszenia, właściciel może podejmować działania związane z zobowiązaniami zaczętymi, gdy funkcjonowała ona w normalnym trybie. Należą do nich, m.in. uiszczanie: rat leasingowych, odsetek za prowadzenie rachunku bankowego, opłat za utrzymanie serwisu internetowego, opłat za inne media, opłat za najem biura, a także za utrzymanie numerów firmowych. Co więcej, przedsiębiorca może także rozliczać się z wydatków, które uznawane są za celowe i ważne, nawet podczas okresu zawieszenia działalności, czyli z: podatku od nieruchomości, wydatków na ochronę majątku działalności, wydatków poniesionych na ewentualną naprawę związaną z nieprzewidzianymi awariami i koszty wynikającego z konieczności przedłużenia polis ubezpieczeniowych zabezpieczających mienie firmowe.

Wyżej wymieniono czynności, które można wykonywać w trakcie zawieszenia, ale to przedsiębiorca decyduje, które z nich są najbardziej niezbędne dla jego firmy. Należy jednak pamiętać, że w razie kontroli organów skarbowych, musi on umieć uzasadnić powody uzyskiwanych w trakcie nieaktywności wydatków, a przede wszystkim ich powiązanie z normalną działalnością firmy. Dodatkowo trzeba, jak zwykle w przypadku uznawania wydatków za koszt, właściwie je udokumentować.

Zawieszenie działalności a koszty podatkowe

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej nie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jest tak dlatego, że według art. 22c ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Amortyzacji nie podlegają(...) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność

- zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Poza tym, do kosztów, które nie zostaną uznane jako wydatki, można dołączyć także te, których urząd skarbowy nie uzna za istotne i celowe dla zabezpieczenia źródła przychodów. Mogą to być, np.: wydatki poniesione na reklamę i promocję czy zakup towarów handlowych.

Należy pamiętać, że zawieszenie działalności gospodarczej nie spowoduje zwolnienia przedsiębiorcy z konieczności złożenia zeznania rocznego PIT. Do rozliczenia kosztów podatkowych, które zostaną poniesione w trakcie trwania zawieszenia, powinno dojść w pierwszym okresie po wznowieniu działalności gospodarczej. Natomiast, jeśli zawieszenie przestanie być aktualne na przełomie roku, koszty podatkowe należy wykazać w deklaracji rocznej.