Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Patent na program komputerowy

Umysł człowieka twórczego to potężne źródło, a jego własność intelektualna może być niemałą wartością. Ustalenie prawa własności materialnej nie stanowi problemu, można to zrobić np. poprzez przedstawienie dowodu zakupu czy umowy. W przypadku własności intelektualnej trudno jest definitywnie stwierdzić i udowodnić, kto jest autorem dzieła. Jak zatem zdobyć patent na program komputerowy? Czy to jest w ogóle możliwe?

W przypadku wynalazku ochrona prawna nadawana jest za pomocą patentu. Aby go uzyskać należy przejść wymaganą procedurę, która polega na:
1) zgłoszeniu patentu do odpowiedniego urzędu (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej)

2) zgromadzeniu i przekazaniu danemu urzędowi odpowiedniej dokumentacji dotyczącej opracowania patentu wraz z jego opisem

3) wyrażenie zastrzeżenia lub zastrzeżeń patentowych

Ochrona patentowa przyznawana jest na 20 lat.

Czym jest patent?

Patentem jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy na terytorium danego państwa (lub państw), przyznane przez kompetentny organ państwowy lub międzynarodowy. Patent w potocznym tego słowa znaczeniu oznacza wynalazek, odkrycie, nowość, innowację. Opatentowaniu podlegają wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeżeli nie jest częścią stanu techniki.

Cechy patentu: techniczny charakter, nowość, przemysłowa stosowalność, poziom wynalazczy - rozwiązanie jako całość musi dotyczyć sfery techniki.

Urząd Patentowy w Polsce a zakaz patentu na program komputerowy

Patent może być objęty ochroną na danym terytorium, każdy kraj wyznacza swój własny zakres ochrony (mimo, że w dużej mierze jest jednolity dla całej Europy). Bardzo ważnym aspektem ochrony patentowej jest uregulowanie kwestii programów komputerowych.

W Polsce zakaz patentowania oprogramowania ma swoje uzasadnienie w ustawie - Prawo własności przemysłowej, która wskazuje w art. 28:

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
4(1)) wytworów lub sposobów, których:
  1. możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub
  2. wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;  
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji

Programem do maszyn cyfrowych jest właśnie program komputerowy.