0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi poza terytorium RP a zwolnienie z VAT i kasa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, niejednokrotnie dokonują transakcji zagranicznych. Powstaje pytanie, czy wartość takich transakcji należy wliczać do limitów dotyczących zwolnień z VAT czy kas fiskalnych. Czy wszystkie usługi poza terytorium RP są zwolnione z VAT?

Generalnie zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ze zwolnienia podmiotowego mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności kwoty limitu 200 000 zł. Prawo do zwolnienia z rozliczenia VAT traci się jednak, jeśli w trakcie roku zostanie przekroczony limit proporcjonalny. Zwolnienie traci moc z momentem przekroczenia limitu.

Dla podatników kontynuujących działalność warunkiem jest nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym limitu sprzedaży 200 000 zł. Przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Pod pojęciem sprzedaży – zgodnie z treścią art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, stwierdzić należy, iż wartość zagranicznych dostaw towarów poza WDT i eksportem towarów należy wliczać do limitu.

Zwolnienie podmiotowe usług wykonywanych poza RP w orzecznictwie podatkowym

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie z 14 lipca 2016 r., sygn. IBPP1/4512-343/16/MG, oznajmia:

(…) Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł [przyp. aut. obecnie 200 000 zł]. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Pod pojęciem sprzedaży zgodnie z treścią art. 2 pkt 22 ustawy o VAT należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem nie stanowią sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług m.in.: odpłatne świadczenia usług poza terytorium kraju (a więc świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską).

W związku z powyższym przy ustalaniu prawa do zwolnienia podmiotowego należy brać pod uwagę wyłącznie wartość opodatkowanej sprzedaży towarów i usług na terytorium kraju. W konsekwencji nie uwzględnia się wartości świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium Polski (…).

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 września 2015 r., sygn. IBPP4/44512-205/15/LG, który wskazał, że:

(…) miejscem opodatkowania przedmiotowych usług budowlanych będzie miejsce położenia nieruchomości, tj. terytorium Szwecji.

W związku z tym usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu na terytorium Polski.

Stosownie do powyższego należy stwierdzić, że w przypadku świadczonych przez Wnioskodawcę ww. usług, których miejscem świadczenia jest terytorium Szwecji - obrotu z tego tytułu nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

A inaczej mówiąc wartości tych usług nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży, po przekroczeniu której traci się zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług. (…)

Przykład 1.

Podatnik wykonał usługę budowlaną w Niemczech na kwotę 50 000 zł, w Polsce prace wykonywane na rzecz osób fizycznych wyniosły 180 000 zł. Limit do zarejestrowania do podatku VAT został przekroczony. Jednak z uwagi na fakt, iż usługa została wykonana poza terytorium RP, nie powinna zostać wliczona do limitu. Tym samym podatnik nadal może korzystać ze zwolnienia.

Usługi poza terytorium RP a kasa fiskalna

Obowiązek stosowania kas fiskalnych w działalności gospodarczej nakłada na podatników ustawa o VAT. Szczegółowe regulacje dotyczące kas są zawarte obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie.

Do celów ustalenia limitów uwzględnia się sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Również w sytuacji limitu na kasę fiskalną należy posłużyć się definicją sprzedaży przywołaną powyżej. Tym samym usługi wykonane poza terytorium RP nie podlegają wliczeniu do limitu. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 listopada 2015 r., sygn. IBPP3/4512-610/15/SR, wskazując, że:

(…) gdy miejscem świadczenia usług będzie terytorium UE lub kraju trzeciego, Wnioskodawca nie będzie obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży, bowiem nie będzie świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy. Obowiązek ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrującej dotyczy tylko świadczonych usług, dla których miejscem świadczenia (opodatkowania) jest terytorium kraju (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów