0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import i eksport usług - rozliczenie podatkowe oraz dokumentowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej przedsiębiorców otwiera się na zagraniczne transakcje. W związku z tym dość często zdarzają się sytuacje, w których ma miejsce nabycie usług od kontrahenta spoza Polski bądź dokonanie sprzedaży usługi przez polskiego kontrahenta na rzecz kontrahenta również spoza Polski. W takiej sytuacji ma miejsce tzw. import (przy zakupie) i eksport usług (przy sprzedaży). Co to jest import i eksport usług? Jak je udokumentować? Jak prawidłowo rozliczyć podatek? W jakich deklaracjach rozliczyć import i eksport usług? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

Definicje importu i eksportu usług

Import usług

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT przez import usług rozumie się nabycie usług, których podatnikiem jest usługobiorca. Do transakcji importu usług dochodzi, gdy usługodawcą (sprzedawcą) jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski. Usługobiorcą jest natomiast:

  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą) lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE,

  • w pozostałych przypadkach – podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE.

Eksport usług

Do eksportu usług dochodzi, gdy polski podatnik VAT świadczy usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta, a miejscem świadczenia usług jest kraj inny niż Polska. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik, będący usługobiorcą, posiada siedzibę działalności. Jeśli jej brak, należy wziąć pod uwagę stałe miejsce prowadzenia działalności, a jeśli jego również nie ma, stałe miejsce zamieszkania lub pobytu. Wtedy też sprzedawane usługi podlegają opodatkowaniu w kraju innym niż Polska.

Dokumentowanie importu i eksportu usług

Eksport - polski podatnik, który świadczy usługę dla kontrahenta zagranicznego (zarówno na terenie UE, jak i poza), zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z polskimi przepisami z art. 106a do 106q ustawy o VAT. Faktura taka powinna zawierać wszystkie elementy standardowej faktury VAT, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, gdyż usługi świadczone dla przedsiębiorców zagranicznych co do zasady opodatkowane są w kraju usługobiorcy.

Jeżeli faktura wystawiana jest dla unijnego przedsiębiorcy, powinna zawierać dodatkowo NIP UE dostawcy i nabywcy, adnotację odwrotne obciążenie, a w miejscu stawki VAT - “np”- nie podlega. Wyjątkiem są usługi związane z nieruchomościami i inne, które podlegają szczególnym zasadom, co będzie wyjaśnione dalej.

Faktura na rzecz klientów z państw spoza UE, powinna zawierać podobne, jak dla klientów unijnych dane takie, jak:

  • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP,

  • kolejny numer i datę wystawienia faktury,

  • zakres wykonanej usługi,

  • cenę usługi netto i wartość sprzedaży netto,

  • adnotację odwrotne obciążenie, jeżeli wiadomo, że nabywca przejmuje na siebie obowiązek opodatkowania transakcji.

Import - kontrahenci zagraniczni świadczący usługi dla polskiego podatnika wystawiają dokumenty zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich kraju, jednak bez naliczonego podatku VAT.

Ujęcie podatkowe importu i eksportu usług

Ważnym czynnikiem prawidłowego rozliczenia podatku od importu i eksportu usług jest ustalenie miejsca świadczenia. Podatek rozliczany jest co do zasady w kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi. Szczegółowe zasady ustalania miejsca świadczenia zawarte są w art. 28a do 28o ustawy o VAT. W przypadku świadczenia usług dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, miejscem świadczenia jest kraj usługodawcy. Wyjątek stanowią usługi dotyczące nieruchomości. W ich przypadku podatek rozliczany jest na podstawie art. 28e ustawy o VAT, gdzie miejscem świadczenia jest położenie nieruchomości.

Przykład 1.

Spółka P świadczy usługi elektroniczne dla firmy francuskiej F. Firma F jest zarejestrowana we Francji, jako podatnik od wartości dodanej i posiada siedzibę swojej działalności na terytorium Francji. W związku z tym miejscem świadczenia usługi jest Francja, a więc obowiązek opodatkowania transakcji będzie spoczywał na firmie francuskiej. 

Eksport usług - zgodnie z art.19a ustawy o VAT obowiązek powstaje w chwili wykonania usługi lub w chwili otrzymania całości lub części zapłaty (jeśli miała miejsce przed wykonaniem usługi). Dotyczy wszystkich usług, do których ma zastosowanie artykuł 28b ustawy o VAT.

W przypadkach gdzie nie ma zastosowania art. 28b ustawy o VAT (np usługi świadczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, usługi krótkoterminowego najmu środków transportu czy usługi związane z nieruchomościami - usługi budowlane czy najmu nieruchomości), należy się odnieść do przepisów, jakie obowiązują w obrocie krajowym.

Import usług - obowiązek powstaje w chwili wykonania usługi lub w chwili otrzymania całości lub części zapłaty (jeśli miała miejsce przed wykonaniem usługi). Dotyczy wszystkich usług, do których ma zastosowanie artykuł 28b ustawy o VAT.

W przypadkach gdzie nie ma zastosowania art. 28b ustawy o VAT (usługi świadczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, usługi krótkoterminowego najmu środków transportu czy usługi związane z nieruchomościami - usługi budowlane czy najmu nieruchomości), należy stosować przepisy zawarte w art. 19a ust. 5-7 ustawy o VAT dotyczące usług wskazanych w tych przepisach m.in. usług budowlanych lub zasady ogólne dotyczące pozostałych usług. Obowiązek podatkowy dla usług budowlanych powstaje w chwili wystawienia faktury - kontrahent musi wystawić fakturę w ciągu 30 dni od wykonania usługi lub w chwili otrzymania zapłaty.

W jakich deklaracjach rozliczyć import i eksport usług?

Eksport usług - kontrahenci zagraniczni wykazują podatek zgodnie z miejscem świadczenia. Tym samym nie wykazujemy podatku należnego w Polsce. Eksport usług wykazuje się w pliku JPK_V7 części deklaracyjnej w pozycji 11. Jeśli eksport usług dotyczy kontrahentów z innych krajów unijnych oraz miejsce świadczenia ustala się na podstawie art. 28b ustawy o VAT, wartość tych usług wykazujemy również w pozycji 12 pliku JPK_V7 części deklaracyjnej. Ponadto wartość z pozycji 12 pliku JPK_V7 części deklaracyjnej wykazujemy w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów w informacji podsumowującej VAT UE w części E.

Import usług - transakcję wykazujemy w pliku JPK_V7 części deklaracyjnej po stronie podatku należnego: pozycja 27 - podstawa opodatkowania oraz pozycja 28 - podatek VAT. Dotyczy to transakcji importu usług z wyłączeniem tych, do których stosuje się art. 28b ustawy. Poniżej w pozycjach 29 i 30 wykazujemy import usług od kontrahentów z innych krajów UE, dla których miejsce świadczenia ustalane jest zgodnie z art 28b ustawy o VAT. Nie wykazuje się tu usług spoza UE oraz usług budowlanych, do których ma zastosowanie art 28e ustawy o VAT.

Po stronie podatku naliczonego  nabycie usług wykazujemy w pozycji Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,  w przypadku zakupu usług związanych z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego oraz w pozycji Nabycie towarów i usług pozostałych - w pozostałych przypadkach. Nie wykazujemy nabycia usług w deklaracji podsumowującej VAT UE.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów