Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Import i eksport usług - rozliczenie podatkowe oraz dokumentowanie

Co to jest import i eksport usług? Jak je udokumentować? Jak prawidłowo rozliczyć podatek? W jakich deklaracjach rozliczyć import i eksport usług? Na wszystkie te pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

Definicje importu i eksportu usług

Import usług

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca. Do transakcji importu usług dochodzi, gdy usługodawcą (sprzedawcą) jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium Polski. Usługobiorcą jest natomiast:

  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą) lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE,

  • w pozostałych przypadkach – podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE.

Eksport usług

Do eksportu usług dochodzi, gdy polski podatnik VAT świadczy usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta, a miejscem świadczenia usług jest kraj inny niż Polska. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik, będący usługobiorcą, posiada siedzibę działalności. Jeśli jej brak, należy wziąć pod uwagę stałe miejsce prowadzenia działalności, a jeśli jego również nie ma, stałe miejsce zamieszkania lub pobytu. Wtedy też sprzedawane usługi podlegają opodatkowaniu w kraju innym niż Polska.

Dokumentowanie importu i eksportu usług

Eksport - polski podatnik, który świadczy usługę dla kontrahenta zagranicznego (zarówno na terenie UE, jak i poza), zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z polskimi przepisami z art. 106a do 106q ustawy o VAT. Faktura taka powinna zawierać wszystkie elementy standardowej faktury VAT, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, gdyż usługi świadczone dla przedsiębiorców zagranicznych co do zasady opodatkowane są w kraju usługobiorcy.

Jeżeli faktura wystawiana jest dla unijnego przedsiębiorcy, powinna zawierać dodatkowo NIP UE dostawcy i nabywcy, adnotację odwrotne obciążenie, a w miejscu stawki VAT - “np”- nie podlega. Wyjątkiem są usługi związane z nieruchomościami i inne, które podlegają szczególnym zasadom, co będzie wyjaśnione dalej.

Faktura na rzecz klientów z państw spoza UE, powinna zawierać podobne, jak dla klientów unijnych dane takie, jak:

  • nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP,

  • kolejny numer i datę wystawienia faktury,

  • zakres wykonanej usługi,

  • cenę usługi netto i wartość sprzedaży netto,

  • adnotację odwrotne obciążenie, jeżeli wiadomo, że nabywca przejmuje na siebie obowiązek opodatkowania transakcji.


Import - kontrahenci zagraniczni świadczący usługi dla polskiego podatnika wystawiają dokumenty zgodnie z przepisami obowiązującymi w ich kraju, jednak bez naliczonego podatku VAT.