Poradnik Przedsiębiorcy

Usługi wewnątrzwspólnotowe - kto płaci VAT?

Transakcje zagraniczne z podmiotami z innych krajów Unii Europejskiej posiadają szczególną specyfikę rozliczania VAT-u. Kto płaci VAT przy sprzedaży usług wewnątrzwspólnotowych, a kto przy ich zakupie? Wbrew pozorom nie jest to tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. Jak rozliczyć usługi wewnątrzwspólnotowe na gruncie VAT? Kto powinien zapłacić podatek? Wyjaśniamy.

Usługi wewnątrzwspólnotowe a rejestracja do VAT-UE

Dokonując transakcji z kontrahentami z krajów Wspólnoty, należy pamiętać o rejestracji do VAT-UE. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R w części C.3. Po spełnieniu wymagań przedsiębiorca otrzyma tzw. NIP europejski, czyli swój NIP poprzedzony prefiksem właściwym dla danego kraju - w przypadku Polski będą to litery PL.

Uwaga!

Obowiązek rejestracji dla celów transakcji unijnych mają nie tylko czynni podatnicy VAT, lecz także podatnicy zwolnieni z podatku. Brak świadomości o konieczności zarejestrowania się do VAT-UE przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z VAT, to jeden z najczęściej występujących błędów w praktyce przy transakcjach unijnych.

Określenie miejsca świadczenia

O tym, kto ma obowiązek rozliczenia VAT należnego jak od sprzedaży (inaczej mówiąc: kto ma zapłacić VAT), decyduje miejsce świadczenia.

W świetle ustawy o VAT miejsce świadczenia jest to miejsce opodatkowania danej czynności (usługi lub dostawy). Wbrew pozorom nie zawsze do opodatkowania sprzedaży jest zobowiązany sprzedawca, a szczególnie przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Pojęcie miejsca świadczenia ma bardzo szeroki zakres i poświęcony jest mu cały dział V ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) - miejsce świadczenia reguluje aż kilkanaście artykułów ustawy. Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku faktyczne miejsce wykonania danej czynności jest miejscem jej świadczenia. Znaczenie ma także rodzaj transakcji, inaczej określa się bowiem miejsce świadczenia dla dostawy towarów, a inaczej dla świadczenia usług.

Miejsce świadczenia usług - zasada ogólna

Ogólną zasadę miejsca świadczenia usług (czyli miejsca ich opodatkowania) reguluje art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług zarówno krajowych, jak i zagranicznych w przypadku:

  • świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę;

  • gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba, miejscem świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

  • gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Art. 28b ustawy dotyczy usług świadczonych dla podatników, natomiast reguły obowiązujące przy świadczeniu usług na rzecz osób, które nie są podatnikami, określa art. 28c ustawy. Wówczas miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Uwaga!

Podatnicy według ustawy to:

  • podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy,

  • osoby prawne niebędące podatnikami, które są zidentyfikowane lub obowiązane do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

  • podmioty, które prowadzą również działalność lub dokonują transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Na fakturze za świadczenie usług, co do których zastosowanie ma art. 28b, należy zamieścić adnotację odwrotne obciążenie.