0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wadliwe wykonanie pracy - czy zawsze obniża wynagrodzenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik zgodnie z przepisami prawa pracy ma zagwarantowane, że jego wynagrodzenie za pracę powinno być ustalone tak, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wysokość wynagrodzenia jest ważnym elementem umowy o pracę, która nie może być zmieniana w drodze jednostronnych decyzji pracodawcy. Jednak, czy pracodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia pracownika lub nie wypłacenia go wcale w przypadku gdy nastąpi wadliwe wykonanie pracy? W jakich sytuacja prawo dopuszcza takie rozwiązanie?

Wadliwe wykonanie pracy przez pracownika

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Co do zasady za zrealizowaną pracę pracodawca ma obowiązek pracownikowi zapłacić, jednak jeśli jest ona wykonana w sposób wadliwy, wynagrodzenie się nie należy lub ulega obniżeniu - jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi. Aby istniała możliwość obniżenia pensji pracownikowi, ważne jest, aby niewłaściwe wykonanie pracy spowodowane było winą indywidualnego pracownika.

To na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia winy pracownika. Wskazanie przez pracodawcę, że odpowiedzialność za wadliwie wykonane produkty ponosi większa liczba osób, nie uprawnia do obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Ważne!

Jeżeli wadliwe wykonanie pracy spowodowane było wadliwością wykorzystywanych przez pracownika materiałów, nie powinien on w takim wypadku  ponieść z tego tytułu żadnych finansowych konsekwencji.

W przypadku gdy wadliwe wykonanie pracy było spowodowane przemęczeniem wynikającym z nadmiaru obowiązków lub powierzeniu pracy do wykonania, mimo braku odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji po stronie pracownika, to w takiej sytuacji brak jest podstaw do pomniejszenia pracownikowi wynagrodzenia lub niewypłacania mu należności.

Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu  wady wynagrodzenie nie przysługuje.

W jaki sposób dokonać obniżenia lub niewypłacenia wynagrodzenia pracownika?

Pracodawca ma możliwość decyzji, czy w konkretnym przypadku pracownikowi za daną pracę wynagrodzenie nie przysługuje wcale - jeżeli z jego winy wykonane produkty lub usługi są całkowicie wadliwe. Może także obniżyć wynagrodzenie pracownikowi w przypadku, gdy z jego winy nastąpiło obniżenie jakości wykonanych produktów lub usług.

Stopień obniżki wynagrodzenia powinien być proporcjonalny do stopnia obniżenia wartości produktu. Zakres obniżenia wynagrodzenia ustala pracodawca.

Pracodawca powinien poinformować pracownika, że nie otrzyma wynagrodzenia za wykonaną pracę lub, że jego wynagrodzenie zostanie obniżone z powodu wadliwego wykonania pracy. Pismo powinno zawierać powód decyzji, podstawę prawną i wysokość kwoty, o którą wynagrodzenie będzie obniżone lub jaka pracownikowi nie przysługuje

Uwaga!

Jeżeli pracodawca z góry wypłacił wynagrodzenie pracownikowi, a produkt lub usługa były wadliwe z winy pracownika, nienależne kwoty można potrącić z wynagrodzenia tylko za zgodą pracownika lub na podstawie tytułu wykonawczego.

W przypadku, gdy pracownik nie zgadza się z decyzją pracodawcy o niewypłaceniu wynagrodzenia za wykonaną pracę, ma prawo zwrócić się w tej sprawie do sądu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów