Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników

Pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę Kodeks pracy daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uprawnienia pracownika związane z rozwojem zawodowym reguluje on w dziale IV, rozdziale III.

Uprawnienia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności z inicjatywy pracodawcy lub pracownika za zgodą pracodawcy.

Inicjatywa pracodawcy może być poleceniem służbowym lub propozycją dla pracownika. Jeżeli pracownik wychodzi z inicjatywą podniesienia kwalifikacji, powinien uzyskać zgodę zanim rozpocznie naukę, jednak może to nastąpić również w trakcie kształcenia. Pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na dokształcanie pracowników. Otrzymanie zgody pracodawcy skutkuje uzyskaniem przez pracownika prawa do świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czyli:

  • urlopu szkoleniowego, udzielanego w dni, które są dla pracownika dniami pracy, w wymiarze:

    • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

    • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

    • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

    • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego;

  • zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Za czas powyższych absencji pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 103 (3) Kodeksu pracy pracodawca może również przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenie związane z tymi czynnościami, a w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki oraz zakwaterowanie.

Zgoda wyrażona przez pracodawcę powinna dotyczyć okresu kształcenia, po którego zakończeniu można uznać, że pracownik podniósł swoje kwalifikacje zawodowe. W związku z tym zgoda pracodawcy powinna obejmować pełen okres zdobywania wiedzy, a nie jedynie część etapu kształcenia. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę szkoleniową, która musi być zawarta na piśmie. Umowy nie zawiera się, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych - art. 103 (4) § 3.