0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek wyrównawczy - co warto o nim wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedłużająca się niezdolność pracownika do pracy wynikająca z choroby lub wypadku przy pracy oznacza obniżenie wysokości wynagrodzenia. W związku z tym zatrudniony, który zdecyduje się na rehabilitację, może liczyć na zasiłek wyrównawczy.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Świadczenie takie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu, w związku odbywaniem tzw. rehabilitacji zawodowej spowodowanej zmniejszoną sprawnością do pracy. Rehabilitacji mogą zostać poddane osoby zatrudnione, w przypadku gdy:

 • są narażone na powstanie choroby zawodowej i wymagają przekwalifikowania,

 • pracują w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych, a stan ich zdrowia wymaga zmiany pracy,

 • przez długotrwałą chorobę lub wypadek przy pracy utraciły zdolność do wykonywania obowiązków służbowych, przez co wymagają adaptacji do pracy. 

Ważne!

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej pracownika orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS.

Jeżeli rehabilitacja zawodowa spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego. W pozostałych przypadkach zasiłek wyrównawczy wypłacany jest z ubezpieczenia chorobowego.

Kto nie może się starać o zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy może zostać udzielony wyłącznie osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Prawa do takiego świadczenia nie mają:

 • zleceniobiorcy (nawet jeżeli opłacają składki społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe)

 • wykonawcy dzieła,

 • przedsiebiorcy,

 • bezrobotni,

 • emeryci,

 • renciści (w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy).

Przez jaki okres można otrzymywać zasiłek wyrównawczy?

Świadczenie w postaci zasiłku wyrównawczego przyznawane jest przez okres rehabilitacji zawodowej, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje w dniu zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia do innej pracy.

Wnioskowanie o zasiłek wyrównawczy

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS lub lekarz wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy stwierdzi, że pracownik powinien poddać się rehabilitacji zawodowej, wówczas osoba zatrudniona powinna złożyć wniosek o przyznanie zasiłku wyrównawczego do:

 • terenowej jednostki ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy,

 • pracodawcy, jeżeli to on jest płatnikiem zasiłków.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć orzeczenie lekarza, a gdy świadczenie wypłaca ZUS - również zaświadczenie ZUS Z-3.

Wysokość zasiłku wyrównawczego

Jak wspomniano na początku zasiłek wyrównawczy przysługuje w razie obniżenia wynagrodzenia w związku z odbyciem rehabiliatcji. Oznacza to że nie mają do niego praw osoby, których wynagrodzenie pozostało na takim samym poziomie.

Wysokość zasiłku określa różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w których powstało prawo do zasiłku, a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów