0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nietrzeźwy pracownik - jak powinien zareagować pracodawca?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zachowanie trzeźwości w pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracowników. Nietrzeźwy pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy przez pracodawcę. Jeśli więc zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się w pracy po spożyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, obowiązkiem pracodawcy jest odsunięcie takiej osoby od wykonywania obowiązków służbowych.

Nietrzeźwy pracownik - co to oznacza?

Stan nietrzeźwości został zdefiniowany w art. 46 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą definicją stan nietrzeźwości zachodzi w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu lub

  • obecności  w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Z kolei stan po spożyciu alkoholu zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Nietrzeźwy pracownik - co powinien zrobić pracodawca?

Jak stanowi art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Przy czym okoliczności będące podstawą decyzji, powinny zostać przedstawione pracownikowi.

W celu potwierdzenia nietrzeźwości pracownika przeprowadza się badanie. Może ono odbyć się na żądanie kierownika, osoby upoważnionej czy też samego pracownika, który podejrzewany jest o nietrzeźwość.

Ważne!

Badanie stanu trzeźwości pracownika może zostać przeprowadzone wyłącznie przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, np. policję.

Jeśli zaś badanie ma zostać przeprowadzone w oparciu o próbkę krwi, to pobranie musi zostać dokonane przez fachowego pracownika służby zdrowia.

Sposoby badania trzeźwości pracownika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie badanie stanu trzeźwości może obejmować:

  • badanie wydychanego powietrza,

  • badanie krwi,

  • badanie moczu.

Przy czym w pierwszej kolejności należy przeprowadzić badanie wydychanego powietrza. Należy mieć także na względzie, że pracownik może zażądać, by badanie stanu trzeźwości zostało przeprowadzone w obecności osób trzecich.

Nietrzeźwy pracownik - konsekwencje służbowe

Pracodawca może wyciągnąć negatywne konsekwencje w stosunku do nietrzeźwego pracownika.

Najłagodniejszą formą kary jest nagana bądź upomnienie pracownika.

Innym rodzajem konsekwencji, jakie mogą spotkać nietrzeźwego pracownika jest kara pieniężna. Jednak jak stanowi art. 108 par. 3 Kodeksu pracy za jedno przekroczenie kara pieniężna nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. Natomiast łączne kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 części wynagrodzenia, które przypada pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń.

Najbardziej dotkliwą sankcją dla nietrzeźwego pracownika jest utrata pracy. Zgodnie z art. 52 par. 1 Kodeksu pracy pracodawca może bowiem rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika.

Należy jednak mieć na względzie, że pracodawca, który ma zamiar zwolnić nietrzeźwego pracownika, musi posiadać niezbite dowody, które będą świadczyć o nietrzeźwości podwładnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów