0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często sprowadzają pojazdy z terytorium Unii Europejskiej służące prowadzonej działalności gospodarczej. O ile sprowadzenie samochodu osobowego czy ciężarowego jest zjawiskiem dość powszechnym, o tyle z transakcją nabycia przyczepy lub naczepy od kontrahenta ze Wspólnoty Europejskiej spotykamy się nieco rzadziej. Powstaje wiele wątpliwości, jak sklasyfikować wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy oraz jak na gruncie podatkowym przebiegnie dana transakcja. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Czym właściwie jest przyczepa w świetle ustawy o VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o VAT nowe środki transportu stanowią:

 1. pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub gdy od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy

Natomiast moment dopuszczenia do użytku jest określony przez ustawodawcę jako dzień, w którym:

 1. został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub

 2. w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego

- w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie daty pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty do celów demonstracyjnych przez producenta.

Poza powyższymi przykładami ustawodawca wymienia również jednostki pływające jak również statki powietrzne.

Z kolei za inne środki transportu uważa się takie, które nie spełniają powyższych warunków kwalifikujących je jako nowe.

Zauważyć należy, iż ustawodawca nie uwzględnia ani przyczepy ani naczepy w kategorii środków transportu, gdyż one nie posiadają własnego napędu.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy a brak obowiązku zapłaty podatku VAT w terminie 14 dni

Skoro przyczepa lub naczepa nie stanowi środka transportu, to przedsiębiorca nie jest zobligowany do składania w Urzędzie Skarbowym informacji VAT-23 wraz z fakturą dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepylub naczepy oraz nie  musi uiścić podatku VAT w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 czerwca 2009r. o sygn. ILPP2/443-498/09-2/MN, jak również interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2015r. o sygn. IBPP2/4512-874/15/KO.

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia przyczepy lub naczepy

Zakup przez przedsiębiorcę przyczepy lub naczepy będzie stanowił transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, zwaną dalej WNT. Jednak żeby transakcja została zainicjowana muszą zbyć spełnione poniższe warunki:

 1. polski nabywca prowadzi działalność gospodarczą i w tym celu nabywa towar oraz jest podatnikiem VAT,

 2. kontrahent unijny również prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od wartości dodanej,

 3. towary w wyniku wykonanej dostawy muszą być fizycznie wysłane lub transportowane na terytorium kraju innego, niż kraj rozpoczęcia wysyłki.

Ponadto należy pamiętać, iż obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT.

Powyższą transakcję - wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy - polski przedsiębiorca wykaże w deklaracji VAT w poz. 23 i 24 w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w postaci podatku VAT należnego. Jeżeli w tym samym miesiącu będzie fizycznie dysponował rachunkiem zakupu z tytułu WNT, to ma prawo od razu pomniejszyć w całości podatek VAT należny o kwotę podatku naliczonego, pod warunkiem, że przyczepa lub naczepa posłuży wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej przy zachowaniu powyższych warunków.

Polski przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT a wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy

Jeżeli polski przedsiębiorca:

 1. wykonuje w ramach działalności gospodarczej czynności zwolnione z podatku VAT w myśl art. 43 ustawy o VAT albo

 2. korzysta z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust 1 lub 9 ustawy o VAT

- to przy założeniu, że całkowita wartość dokonanego przez niego WNT na terytorium Polski nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł, polski przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku rozliczyć podatku VAT ani rejestrować się jako podatnik VAT UE (podatnik na potrzeby transakcji unijnych). Na gruncie podatku VAT nie będzie zatem rozliczane wówczas wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy a zwykły zakup. Natomiast w przypadku przekroczenia wartości WNT w kwocie 50.000zł  będzie musiał dokonać rejestracji swojego statusu podatkowego jako podatnik VAT UE oraz składać do 25-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia transakcji WNT, deklarację VAT-8 zawierającą wartość dokonanego WNT za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia deklaracji VAT-8.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy - zagraniczny kontrahent korzysta z procedury szczególnej

Kontrahent unijny sprzedając polskiemu przedsiębiorcy przyczepę lub naczepę może zastosować przepisy zbliżone do polskich przepisów a konkretnie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, który mówi, że w przypadku sprzedawcy (w tym wypadku dostawca unijny) towarów używanych, nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu dalszej odprzedaży (dla kontrahenta polskiego), podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Ponadto na mocy art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o VAT dostawa towarów (przez kontrahenta unijnego), w wyniku której ma miejsce WNT w stosunku do polskiego przedsiębiorcy opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom (wyżej przytoczonych) zawartym w polskiej ustawie o VAT w art. 120 ust. 4 i 5, to dana transakcja nie będzie stanowić WNT a polski przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku rozliczania podatku VAT z tytułu tej transakcji.

Gdy zagraniczny kontrahent jest osobą fizyczną nieprowadząca żadnej działalności gospodarczej

W tej sytuacji polski przedsiębiorca nabywając przyczepę lub naczepę od wyżej wskazanego podatnika na podstawie umowy kupna/sprzedaży nie ma żadnego obowiązku wykazywania podatku VAT przy danej transakcji ani składania jakiejkolwiek informacji w postaci formularza VAT-23 do urzędu skarbowego.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie przyczepy lub naczepy zmusza polskich przedsiębiorców aby pamiętać, że rozliczenie tej transakcji odbywa się na innych zasadach, niż zakup środka transport, co wcześniej wyjaśniono. Bardzo ważną kwestią natomiast w tego typu zakupach będzie ustalenie:

 1. statusu podatkowego VAT polskiego przedsiębiorcy,

 2. statusu podatkowego VAT zagranicznego przedsiębiorcy,

 3. statusu zwolnień u obu stron transakcji,

 4. czy dostawca unijny jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej,

 5. czy transakcja jest dokonywana na zasadach szczególnych zbliżonych do zasady opodatkowania marży z tytułu dostawy towarów używanych.

Należy także pamiętać, że każda transakcja powinna być rozpatrywana w sposób indywidualny i winna uwzględniać wszystkie istotne zdarzenia jej towarzyszące z punktu widzenia opodatkowania podatkiem VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów