0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wszczęcie egzekucji długu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dotarcie do etapu postępowania egzekucyjnego oznacza, że dłużnik dobrowolnie nie spłacił długu, co wiąże się z jego przymusowym egzekwowaniem. Po całej drodze złożonej windykacji, przejściu kolejnych jej etapów i złożeniu szeregu pism upominawczych i sądowych, wierzycielom pozostaje już tylko jedna rzecz - wniosek o wszczęcie egzekucji długu - resztę pozostawiają komornikowi.

Pobierz darmowy wzór - wniosek o wszczęcie egzekucji długu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wniosek o wszczęcie egzekucji długu.pdf
Wniosek o wszczęcie egzekucji długu.docx

Klauzula wykonalności - podstawa do wszczęcia egzekucji długu

Niech nie zwiedzie to wierzycieli - wyrok sądu nie wystarcza, aby rozpocząć egzekucję. W celu skutecznego wszczęcia egzekucji długu konieczne jest uzyskanie klauzuli wykonalności. To ona stwierdza, że tytuł egzekucyjny spełnia wszelkie wymogi prawne i nadaje się do wykonania.

Dopiero po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel może zwrócić się do komornika, składając wniosek o wszczęcie egzekucji długu. W ściśle określonych sytuacjach egzekucja może zostać rozpoczęta na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu. We wniosku wierzyciel wskazuje szczegółowy zakres oraz rodzaj egzekucji, którą ma przeprowadzić komornik, dopuszczalne (a nawet wskazane) jest podanie kilku rodzajów egzekucji.

Uwaga!

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem działającym przy sądzie rejonowym. Obszar jego działania to tzw. rewir komorniczy. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika z całego kraju (wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości - konieczny jest wybór komornika z obszaru, na którym położona jest nieruchomość), ale wtedy zostanie obciążony dodatkowymi kosztami jak:

 • koszty diet osób zatrudnionych w kancelarii komorniczej, które biorą udział w czynności,

 • koszty noclegów i przejazdu komornika wraz z tymi osobami,

 • koszty transportu specjalistycznego.

Obowiązek pokrycia kosztów powstaje nawet wtedy, gdy wcześniej wierzyciel był zwolniony z opłat sądowych. 

Rodzaje egzekucji długu

Wierzyciel ma do wyboru egzekucję z:

 • rachunku bankowego,

 • wynagrodzenia,

 • ruchomości,

 • wierzytelności,

 • nieruchomości,

 • innych praw majątkowych (np. aukcji, udziałów).

Co ważne, komornik ma obowiązek bezwzględnie stosować rodzaje egzekucji wymienione przez wierzyciela. Trzeba jednak podkreślić, że adnotacja o “egzekucji z całego majątku” lub “ze wszystkiego, co posiada dłużnik” nie będzie skuteczna - koniecznie jest dokładne wskazanie rodzaju egzekucji, która ma zostać przeprowadzona.

Przedmioty wyłączone spod egzekucji długu

Mimo art. 803 Kodeksu postępowania cywilnego stanowiącego, że tytuł wykonawczy jest podstawą do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika, ze względów humanitarnych oraz społecznych ustawodawca wymienia przedmioty, które w żadnym wypadku nie mogą podlegać egzekucji.

I tak, na mocy art. 829 kpc nie podlegają egzekucji:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;  

 2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;  

 3. jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;  

 4. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

 5. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy na czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;  

 6. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

 7. środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

 8. produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego

 9. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

 

Uwaga!

Jeżeli wierzyciel nie dysponuje wiedzą o majątku dłużnika (danych konta, czy jakichkolwiek składnikach majątku, które posiada lub nie posiada), ma prawo zlecić komornikowi poszukiwania celem jego ustalenia. We wniosku o wszczęcie egzekucji długu konieczne jest więc zawarcie takiej adnotacji ze szczegółowym wykazem działań, które powinien podjąć komornik w poszukiwaniu majątku dłużnika oraz ustalenie kosztów poszukiwania wraz z formą ich uiszczenia.

Wniosek o wszczęcie egzekucji długu

We wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej powinno znaleźć się:

 • oznaczenie komornika. Jeżeli wierzyciel decyduje się na komornika spoza rewiru, wówczas we wniosku koniecznie powinien oświadczyć, że korzysta z prawa wyboru komornika (powołując się na  art. 8 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji),

 • oznaczenie stron - czyli dokładne dane wierzyciela i dłużnika,

 • wskazanie tytułu egzekucyjnego - informacja, że jest się w jego posiadaniu ze wskazaniem tytułu,

 • szczegóły dotyczące egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami. Podanie dokładnej wysokości długu, która wynika z tytułu wykonawczego. Nie można wskazać dowolnej kwoty. Dodatkowo powinno się określić wysokość kosztów, które są wynikiem dochodzenia roszczeń (np. koszty sądowe) oraz czy dłużnik ma pokryć koszty komornicze,

 • rodzaj egzekucji, zakres jej przeprowadzenia,

 • podpis,

 • załączniki - przede wszystkim trzeba dołączyć tytuł wykonawczy.

Wniosek o wszczęcie egzekucji można złożyć osobiście w kancelarii komorniczej lub wysłać listem poleconym. Przy czym wskazane jest zachowanie dowodu nadania listu. Jeżeli wniosek zawiera błędy lub braki formalne, wówczas wnioskodawca jest wzywany przez komornika do ich poprawienia lub uzupełnienia. Bez poprawnie wypełnionego wniosku nie zostanie wszczęta egzekucja komornicza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów