0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upoważnienie małżonka (osoby współpracującej) do prowadzenia spraw podatkowych - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pełnomocnictwo wpisane do CEIDG nie potrzebuje potwierdzenia czy ponownego złożenia przed organami administracji publicznej, oprócz spraw prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Dlatego też, w sprawach związanych z fiskusem, należy do każdych akt dodatkowo załączyć pełnomocnictwo. Po zmianach, które zaszły w przepisach Ordynacji podatkowej w 2014 roku, pełnomocnictwo ogólne można złożyć również elektronicznie.

Ustanowienie pełnomocnictwa - upoważnienie małżonka 

Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli ukończyła 18. rok życia. Natomiast dokument pełnomocnictwa potwierdza umocowanie do działania oraz wyznacza jego zakres. Art.137 Ordynacji podatkowej przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach ustanowienie pełnomocnictwa może się odbyć bez uprzedniego złożenia dokumentu, w takim przypadku pełnomocnikiem strony może być jedynie małżonek.

 

§ 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w imieniu strony.

 

Pełnomocnictwo ogólne można złożyć w każdym momencie, bez względu na to, czy jakaś sprawa podatkowa aktualnie się toczy. Jeśli jednak zakres uprawnień pełnomocnika ma zostać zawężony, wówczas stosuje się pełnomocnictwo szczególne, które regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Forma pisemna pełnomocnictwa musi zawierać imiona i nazwiska obu stron oraz adres każdej z nich i numer dowodu osobistego. Dokument powinien również zawierać zakres pełnomocnictwa, w przypadku szczegółowego upoważnienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez mocodawcę.

Elektroniczne ustanowienie pełnomocnictwa

Zmiana przepisów wynikających z Ordynacji podatkowej miała za zadanie skrócić formalności związane z dołączaniem każdorazowo pełnomocnictwa do akt sprawy i uiszczenia opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo złożone elektronicznie uwierzytelnia podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.


§ 2a.Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Wyżej wspomniane zmiany nie dotyczą pełnomocnictwa szczególnego - w przypadku tego dokumentu, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć upoważnienie zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Do pobrania:

Upoważnienie małżonka (osoby współpracującej) do prowadzenia(...).pdf
Upoważnienie małżonka (osoby współpracującej) do prowadzenia(...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów