Poradnik Przedsiębiorcy

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

W przypadku nieobecności pracownika przez część miesiąca z powodu choroby lub innej przyczyny pojawia się problem dotyczący sposobu wyliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Istnieją dwie metody obliczania wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowane dni miesiąca. Wynagrodzenie za przepracowana cześć miesiąca ustalane jest w zależności od tego jaka była przyczyna absencji danego pracownika.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - nieobecność spowodowana chorobą

Jeżeli pracownik był nieobecny w pracy przez część miesiąca, a za pozostałą część otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe lub pobierał m.in.:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,

wówczas wynagrodzenie określone stawką miesięczną w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca należy wyliczyć w następujący sposób:

  1. pełne miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez 30 (bez względu na liczbę dni miesiąca),
  2. otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni choroby wynikającą ze zwolnienia lekarskiego,
  3. otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 1.

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3500 zł brutto był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 10 dni kalendarzowych w okresie 07.01.2021 r. - 16.01.2021 r. Za ten okres pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe. Natomiast wynagrodzenie za okres 01.-06.12.2020 r. oraz 17-31.12.2020 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

(3500 zł : 30) x 10 dni = 1 166,67zł

3500 zł - 1 166,67 zł = 2 333,33 zł → wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca

Inna nieobecność niż choroba a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Sposób wyliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej miesięcznej stawce za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności z przyczyn innych niż choroba lub podjęcia/zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca ustala się w następujący sposób:

  1. miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  2. otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
  3. otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 2.

Pracownica podejmuje zatrudnienie na pełen etat (praca od poniedziałku do piątku) od dnia 27.01.2021 r. Stałe miesięczne wynagrodzenie wynosi 3200 zł brutto. W styczniu 2021 r. liczba godzin do przepracowania to 152 h (19 dni roboczych x 8 godzin).

Wynagrodzenie za okres 25.01.2021 r. - 31.01.2021 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

3200 zł : 152 h = 21,05 zł

21,05 zł x 112 h nieprzepracowane = 2 2357,60 zł

3200 zł - 2 357,60 zł = 842,40 zł → wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Nieobecność spowodowana chorobą i inna nieobecność

Jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym oraz wystąpi inna nieobecność, wówczas należy wyliczyć kwoty obniżające wynagrodzenie ustalone stałą miesięczną stawką zgodnie z metodą obowiązującą dla danego rodzaju nieobecności, a następnie odjąć te kwoty od pełnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Przykład 3.

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem 3300 zł brutto w okresie 01.05.2021 r. - 08.05.2021 r. był nieobecny z powodu choroby (8 dni kalendarzowych). Natomiast pod koniec miesiąca w okresie  31.05.2021 r. przebywał na urlopie bezpłatnym.

Wynagrodzenie za ten miesiąc należy wyliczyć w następujący sposób:

Wynagrodzenie za okres choroby

(3300 zł : 30) x 8 dni = 880 zł

Kwota zmniejszająca stałe wynagrodzenie za nieprzepracowany okres urlopu bezpłatnego:

3300 zł : 152 h = 21,71 zł

21,71 zł x 8 h = 173,68 zł

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 3300 zł - (880 zł + 173,68 zł) = 2 246,32 zł