0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku nieobecności pracownika przez część miesiąca z powodu choroby lub innej przyczyny pojawia się problem dotyczący sposobu wyliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. Istnieją dwie metody obliczania wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowane dni miesiąca. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustalane jest w zależności od tego jaka była przyczyna absencji danego pracownika.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - nieobecność spowodowana chorobą 2024

Jeżeli pracownik był nieobecny w pracy przez część miesiąca, a za pozostałą część otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe lub pobierał m.in.:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek macierzyński,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,

wówczas wynagrodzenie określone stawką miesięczną w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca należy wyliczyć w następujący sposób:

  1. pełne miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez 30 (bez względu na liczbę dni miesiąca),
  2. otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni choroby wynikającą ze zwolnienia lekarskiego,
  3. otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 1.

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3 500,00 zł brutto (zatrudnienie na 3/4 etatu) był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 10 dni kalendarzowych w okresie 08.04.2024 r. - 17.04.2024 r. Za ten okres pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe. Natomiast wynagrodzenie za przepracowany okres należy wyliczyć w następujący sposób:

(3 500,00 zł : 30) x 10 dni = 1 166,67 zł

3 500,00 zł - 1 166,67 zł = 2 333,33 zł → wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca.

Inna nieobecność niż choroba a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

Sposób wyliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej miesięcznej stawce za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności z przyczyn innych niż choroba lub podjęcia/zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca ustala się w następujący sposób:

  1. miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  2. otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
  3. otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład 2.

Pracownica podejmuje zatrudnienie na pełen etat (praca od poniedziałku do piątku) od dnia 24.06.2024 r. Stałe miesięczne wynagrodzenie wynosi 4 500,00 zł brutto. W czerwcu 2024 r. liczba godzin do przepracowania to 160 h.

Wynagrodzenie za okres 24.06.2024 r. - 30.06.2024 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

4 500,00 zł : 160 h = 28,13 zł

28,13 zł x 120h nieprzepracowane = 3 375,60 zł

4 500,00 zł -3 375,60 zł = 1 124,40 zł → wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Nieobecność spowodowana chorobą i inna nieobecność

Jeżeli w danym miesiącu pracownik będzie przebywał na zwolnieniu chorobowym oraz wystąpi inna nieobecność, wówczas należy wyliczyć kwoty obniżające wynagrodzenie ustalone stałą miesięczną stawką zgodnie z metodą obowiązującą dla danego rodzaju nieobecności, a następnie odjąć te kwoty od pełnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Przykład 3.

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem 3 800,00 zł brutto w okresie 01.11.2024 r. - 08.11.2024 r. był nieobecny z powodu choroby (8 dni kalendarzowych). Natomiast pod koniec miesiąca w dniu 30.11.2024 r. przebywał na urlopie bezpłatnym.

Wynagrodzenie za ten miesiąc należy wyliczyć w następujący sposób:

Pomniejszenie wynagrodzenia za okres choroby:

(3 800,00 zł : 30) x 8 dni = 1013,33 zł

Kwota zmniejszająca stałe wynagrodzenie za nieprzepracowany okres urlopu bezpłatnego:

3 800,00 zł : 152 h = 25 zł

25 zł x 8 h = 200,00 zł

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca 3 800,00 zł - (1 013,33 zł + 200,00 zł) = 2 586,67 zł.

Wynagrodzenie za przepracowaną cześć miesiąca - podsumowanie

Jeśli pracownik w danym miesiącu przepracował tylko część miesiąca, to jego wynagrodzenie powinno być naliczone proporcjonalnie do czasu przepracowanego. Co ważne, aby prawidłowo obniżyć wynagrodzenie pracownika za czas nieobecności należy szczególnie zwrócić uwagę jaka jest przyczyna tej nieobecności. W przeciwnym razie może dojść do błędnie naliczone wynagrodzenia, za co odpowiada pracodawca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów