Poradnik Przedsiębiorcy

Wznowienie działalności gospodarczej - podstawowe informacje

Zawieszenie działalności gospodarczej jest rozwiązaniem, które pomaga przedsiębiorcom w przypadku, gdy ich sytuacja finansowa nie jest w najlepszej kondycji. Z opcji tej mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność sezonową, jak np. ośrodki wypoczynkowe lub stoiska z pamiątkami w miejscowościach turystycznych. Jednak należy pamiętać, że wznowienie działalności gospodarczej nie nastąpi automatycznie - nawet jeżeli w złożonym wniosku została wskazana końcowa data okresu zawieszenia.

Zasady jakie obowiązują podczas zawieszenia działalności są równie ważne. Przede wszystkim okres zawieszenia musi się mieścić w ustawowo określonym terminie - od 1 miesiąca do maksymalnie 2 lat kalendarzowych. Przedsiębiorca podczas zawieszenia firmy nie może wykonywać czynności, które stanowią główną jej działalność - oprócz czynności mających na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu, np. ponoszenie kosztów wynajmowanego pomieszczenia, opłaty za media, otrzymywanie należności od kontrahentów za przychody powstałe przed zawieszeniem itp.

Pamiętaj o złożeniu wniosku o wznowienie działalności gospodarczej!

W celu wznowienia działalności gospodarczej konieczne jest ponowne złożenie do urzędu miasta wniosku CEIDG-1. Przy wypełnianiu formularza warto zwrócić uwagę na następujące pozycje:

  • rubryka 01 - “Rodzaj wniosku” - zaznaczenie opcji “wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej”,
  • rubryka 03 - “Dane wnioskodawcy” - gdzie należy uzupełnić: PESEL, NIP, REGON, imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, a także obywatelstwo oraz złożyć oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą,
  • rubryka 04 - “Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy”,
  • rubryka 06 - “Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy”,
  • rubryka 07 - “Nazwa skrócona” - o ile przedsiębiorca posługuje się taką,
  • rubryka 12 - “Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS” - gdzie należy określić datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS w związku z wznowieniem działalności,
  • rubryka 15 - “Informacje o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej” - gdzie należy wskazać dokładną datę odwieszenia firmy. Istotne jest, aby nie była ona wcześniejsza niż dzień składania wniosku o wznowienie.

Formularz CEIDG-1 można złożyć zarówno w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie miasta, jak i skorzystać z wysyłki przez Internet. Jednak, w przypadku wysyłki elektronicznej przedsiębiorca musi posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany.

Wznowienie działalności gospodarczej - obowiązki

Po wznowieniu działalności gospodarczej przedsiębiorca powraca do rozliczania zobowiązań podatkowych (PIT i VAT) na takich samych zasadach, jak przed zawieszeniem. Jednak przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy należy pamiętać, aby ująć ewentualne koszty lub przychody wykazane podczas zawieszenia. Co ważne, podatek VAT powinien być rozliczany przez przedsiębiorcę na bieżąco podczas zawieszenia, jeżeli występują transakcje konieczne do zabezpieczenia działalności.

Wznowienie działalności a składki ZUS

Zgłoszenie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS dokonywane jest automatycznie wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1. Na podstawie uaktualnionego wpisu w ewidencji gospodarczej zakład ubezpieczeń ponownie rejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek ZUS. W przypadku gdy podczas zawieszenia wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę tytułu do ubezpieczeń lub podstawy wymiaru, wówczas konieczne jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych informujących o tym fakcie (np. podjęcie pracy na etat, czy też ustanie okresu preferencyjnego ZUS).

Podsumowując - kiedy przedsiębiorca dokonuje wznowienia działalności gospodarczej na wniosku CEIDG-1, informacja ta automatycznie trafi do ZUS, US i GUS. Warto jednak pamiętać o zgłoszeniu zaistniałych podczas zawieszenia zdarzeń, które mogły wpłynąć na rozliczenia podatkowe lub z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest to konieczne ze względu na to, że wznowienie działalności powoduje stan, jaki miał miejsce przed zawieszeniem.