Poradnik Przedsiębiorcy

Wszystko o zaświadczeniu ZUS Z-3 - wypełnianie krok po kroku

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy do ustalenia i obliczenia wysokości zasiłku chorobowego oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (zasiłek macierzyński czy opiekuńczy) dla pracownika. Zawiera informacje zarówno o płatniku składek (pracodawcy), o ubezpieczonym (pracowniku), jak i o uzyskanym przez pracownika wynagrodzeniu.

Zaświadczenie ZUS Z-3

W zaświadczeniu ZUS Z-3 powinny znaleźć się następujące, poprawnie uzupełnione dane:

 • dane ewidencyjne płatnika składek zgodne z ZUS ZPA lub ZUS ZFA,

 • dane ewidencyjne pracownika zgodne z ZUS ZUA,

 • okres ubezpieczenia,

 • okresy niezdolności do pracy, które mają wpływ na prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym także informacje na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, miały miejsce w drodze do pracy lub z pracy,

 • informacja o ZUS ZLA, jeśli jest dołączona do ZUS Z-3,

 • liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy,

 • informacje na temat zawartych umów cywilnych,

 • wszelkie inne informacje mogące wpływać na prawo do świadczeń.

Dla kogo zaświadczenie ZUS Z-3?

Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządza się za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Za pozostałych ubezpieczonych sporządza się zaświadczenia ZUS Z-3a lub ZUS Z-3b.

Zaświadczenie ZUS Z-3a sporządza się za:

 • członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zgodnie z Kodeksem cywilnym) lub jako osoba współpracująca,

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,

 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego zawieszenia,

 • posłów lub senatorów pobierających uposażenie,

 • osoby pobierające stypendium sportowe,

 • słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierających stypendium,

 • osoby odbywające służbę zastępczą,

 • funkcjonariuszy celnych,

 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.),

 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo przygotowania dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, albo osoby pobierające stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych.

Zaświadczenie ZUS Z-3b sporządza się dla:

 • osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą,

 • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,

 • duchownych.

ZUS Z-3 kto sporządza i składa zaświadczenie?

Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządzane jest przez tych płatników składek (pracodawców), którzy nie są płatnikami zasiłków (czyli zatrudniają mniej niż 20 pracowników) oraz przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia przekazują wypłatę zasiłku do ZUS-u. Należy pamiętać, że niepoprawnie wypełnione zaświadczenie ZUS Z-3 może spowodować opóźnienie procedur, niewłaściwego obliczenia podstawy wymiaru zasiłku i innych komplikacji, w konsekwencji do opóźnienia wypłaty samego zasiłku.

Złożenie zaświadczenia ZUS Z-3 we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy do obowiązków płatnika (pracodawcy).

W sytuacji, gdy zaświadczenie jest składane za pracownika, który nie pozostaje już w stosunku pracy z pracodawcą, zaświadczenie składa się do oddziału ZUS zgodnego z miejscem zamieszkania byłego pracownika.

Wypełnianie ZUS Z-3 krok po kroku

Rubryka Dane identyfikacyjne Płatnika Składek - tu płatnik składek uzupełnia informacje takie jak NIP, REGON oraz PESEL. Pole z serią i numerem dowodu osobistego można pozostawić puste. W następnej rubryce należy uzupełnić dane adresowe płatnika składek.